« ifråga om » traduction en anglais

SV

« ifråga om » en anglais

EN

SV ifråga om
volume_up
{préposition}

ifråga om (aussi: till, hos, genom, mot)
volume_up
at {prép.}
This aid is directed at two things.
Ifråga om det, som läggs fram av WTO, kommer vi också att på precis samma sätt kunna ta fram andra rön.
Looking at the evidence the WTO has submitted, I think we are just as capable of finding different evidence.
Kommissionen följer nära händelserna i Zimbabwe och är djupt bekymrade över försämringen ifråga om humanitära och mänskliga rättigheter där.
Mr President, the Commission is following events in Zimbabwe closely and is deeply concerned at the deterioration of the humanitarian and human rights situation there.

Traductions similaires pour « ifråga om » en anglais

ifråga adverbe
om conjonction
om préposition
öm adjectif

Exemples d'usage pour « ifråga om » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet får vi ifråga om Feiobetänkandet och i vårt dagliga lagstiftningsarbete.
We are doing so with the Feio report and we are doing so with our daily legislative work.
SwedishDet aktuella fördragsförslaget innehåller ett steg bakåt ifråga om den fria rörligheten.
The present draft Treaty provides for a step backward in terms of freedom of movement.
SwedishI punkt 2 i denna artikel utvecklas följderna av punkt 1 i fråga om mediefrihet.
Paragraph 2 of this Article spells out the consequences of paragraph 1 regarding freedom of the media.
SwedishFörst skall vi erinra oss om att Europa inte är någon nykomling ifråga om erövring av rymden.
First of all, we must remember that Europe is not an amateur in the area of space conquest.
SwedishEn hög nivå i fråga om konsumentskydd skall tryggas i unionens politik.
Union policies shall ensure a high level of consumer protection.
SwedishHittills har Turkiet gjort långsamma framsteg ifråga om reformer.
Hitherto, Turkey has made rather slow progress with regard to reforms.
SwedishBin värderas efter vad de levererar ifråga om honung och vax, och det är alldeles för litet.
Bees are valued in terms of the amount of honey and wax they produce but that undervalues them.
SwedishNordkorea är ett land som idag uppför sig som om det vore befriat från varje förpliktelse ifråga om moral.
North Korea is a country which behaves as though it were free of all moral obligations.
SwedishDe är vår bästa informationskälla ifråga om fientligt flyg.
The civilians are hre because they are our very best source of information on enemy aircraft.
SwedishIfråga om det, som läggs fram av WTO, kommer vi också att på precis samma sätt kunna ta fram andra rön.
Looking at the evidence the WTO has submitted, I think we are just as capable of finding different evidence.
SwedishJa, vi behöver göra mer ifråga om viseringsfria resor.
SwedishEuropeiska kommissionens roll bör stärkas här, särskilt ifråga om samordningen av biståndsgivandet.
The role of the European Commission should only intensify in this respect, in particular when coordinating the provision of aid.
SwedishLåt mig trots detta till förklaring konstatera, att det ifråga om strukturfondsprogrammen rör sig om fleråriga program.
But let me state in any case, by way of clarification, that the structural fund programmes are multiannual programmes.
SwedishIfråga om detta stöd handlar det om två saker.
SwedishRådet gjorde likadant ifråga om direktiv 2001/44/EG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna till följd av vissa skatter.
It did so in relation to Directive 2001/44/EC, dealing with mutual assistance on the recovery of tax claims.
SwedishVi vill förbättra läget för kvinnliga arbetstagare när det gäller diskriminering ifråga om anställning, befordran och lönesättning.
We would like to see the position of female employees in cases of job discrimination, promotion and remuneration improved.
SwedishUtskottet försökte visserligen rätta till bristerna ifråga om sociala förpliktelser men förvärrade riskerna i fråga om placeringar.
The document certainly sought to correct the shortcomings concerning social obligations but it made investment risks worse.
SwedishI detta sammanhang hänger det inte på om ett land är AVS-medlem eller inte utan på om medlemslandet ifråga har vissa bestämda intressen.
It is not a question of whether a country is an ACP country or not, but of whether a Member States has specific interests.
SwedishKommissionen menar att det ifråga om Slovakien inte går att förhandla så länge de politiska problemen i det landet inte är lösta.
The Commission is of the opinion that it is not possible to negotiate with Slovakia as long as these problems have not been solved.
SwedishVi förväntar oss att USA visar liknande återhållsamhet ifråga om andra ärenden där vi försöker hitta en lösning på våra meningsskiljaktigheter.
We look to the United States to show similar restraint on other issues where we are seeking to resolve our differences.