« inkluderat » traduction en anglais

SV

« inkluderat » en anglais

SV inkluderat
volume_up
{participe passé}

Exemples d'usage pour « inkluderat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag ser att ni även har inkluderat ett förslag om högre tak för direktstödet.
I also note that you have included a proposal for higher ceilings for direct payments.
SwedishVi har nu inkluderat tillsynskrav i vårt förslag till översyn av IPPC-direktivet.
We have now included inspection requirements in our proposal to revise the IPPC Directive.
SwedishDenna skulle ha inkluderat en definition av drivgarn, som är förbjudna sedan 1988.
This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation.
SwedishDetta var inte inkluderat i det ursprungliga förslaget i budgeten.
This was not included in the composition of the original proposal in the budget.
SwedishDessutom, detta är inkluderat i budgetramen, i ett interinstitutionellt avtal.
Furthermore, this is included in the financial perspective, in an interinstitutional agreement.
SwedishRegeringsbyggnader blev helt ödelagda, presidentspalatset inkluderat.
Government institutions were completely decapitated, including the presidential palace.
SwedishDet här året har jag återigen inkluderat ”särskilt viktiga ärenden” i årsrapporten.
This year, I have again included star cases in my annual report.
SwedishJag vill påpeka att vi i en tabell också redan har inkluderat Cypern.
Let me point out that we have also included Cyprus in one of the tables.
SwedishDet här är helt och hållet en fråga om mammaledighet och vi har inkluderat fäderna.
This is all about maternity leave and we have included fathers.
SwedishI punkt 37 har Bastiaan Belder funnit en lämplig kompromiss och inkluderat mina ändringsförslag.
In paragraph 37, Mr Belder has found a decent compromise and included my amendments.
SwedishI punkt 37 har Bastiaan Belder funnit en lämplig kompromiss och inkluderat mina ändringsförslag.
In paragraph 37, Mr Belder has found a decent compromise and included my amendments.
SwedishKulturutskottet har också inkluderat dessa tankar i sitt betänkande.
The report by the Committee on Culture, Youth, Education and the Media also discusses these ideas.
SwedishRådet har tyvärr inte inkluderat homeopatika i kompromisspaketet.
The Council has failed by omitting to include homeopathic medicinal products in the compromise package.
SwedishDärför är det viktigt att parlamentet har inkluderat grundläggande uppgifter om offentliga kontroller i artikel 3.
This also means that the legal texts must lay down clear criteria for his decisions.
SwedishPå grund av en administrativ fråga hade vi inte inkluderat den.
Due to an administrative problem, it was not included.
SwedishRådet har uttryckligen inkluderat yttrandefriheten i denna förteckning, inbegripet de oberoende medierna.
The Council explicitly included freedom of expression, including the media, separately in the list.
SwedishJag hade röstat för med betydligt större tillfredsställelse om direktivet hade inkluderat dessa åtgärder.
I would have voted for the motion much more willingly if the directive had included these measures.
SwedishDet är frågor som vi har inkluderat i betänkandet.
They are questions that we have included in this report.
SwedishTill sist: I dessa specifika budgetposter har kommissionen inte inkluderat ett referensbelopp i lagstiftningen.
Finally, in these particular lines, the Commission has not included a reference amount in the legislation.
SwedishDärför är det viktigt att parlamentet har inkluderat grundläggande uppgifter om offentliga kontroller i artikel 3.
That is why it is important that Parliament has included the basic tasks of official controls in Article 3.