« iver » traduction en anglais

SV

« iver » en anglais

volume_up
iver {gen. comm.}

SV iver
volume_up
{genre commun}

1. général

iver (aussi: ångest, bekymmer, beklämning)
volume_up
anxiety {substantif}
Vi närmar oss nästa möte med Europeiska rådet med en iver som är blandad med ambitioner.
. - Mr President, we approach the next European Council with anxiety tempered by ambition.
Slutligen, måste vi i vår iver att skydda konsumenternas intresse - vårt främsta mål - även se till att jordbruket ges möjlighet att dra nytta av framstegen inom modern teknik.
In conclusion, in our anxiety to safeguard the consumer interest - our main objective - we must also ensure that agriculture is allowed to benefit from the advances in modern technology.
Också därför tycker jag att denna iver för nationella symboler är lite överdriven.
I therefore consider this enthusiasm for national symbols to be going a bit too far.
Kommissionen har dessvärre aldrig delat vår iver vad detta beträffar.
Regrettably, the Commission never shared our enthusiasm.
Det här är ett faktum som konsumentorganisationerna inte alltid i sin iver kommer ihåg.
This basic truth is something the consumer organisations do not always bear in mind in all their enthusiasm.
iver (aussi: entusiasm)
volume_up
zeal {substantif}
Dessutom tror jag att debatten om upphovsrätt mer präglades av hetta och iver än att vi faktiskt kom med nya fakta.
Passion and zeal, rather than the search for new knowledge, tended to dominate those copyright discussions.
Trots detta har den med stor iver utarbetat ett förslag, som förvisso redan vid första anblicken uppvisar stora luckor.
Despite that, and with great zeal, it drew up a proposal whose substantial loopholes are evident even on first sight.
De bör hysa tacksamhet mot herr Tindemans som med en missionärs iver går in för att mobilisera Europa inför utformandet av en gemensam försvarspolitik.
Thanks are owed to Mr Tindemans who, with missionary zeal, insists on mobilizing Europe into shaping a common foreign policy.
iver (aussi: kärlek, glöd, hetta, stark passion)
volume_up
ardor {substantif} [Amer.]
iver (aussi: kärlek, glöd, hetta, stark passion)
volume_up
ardour {substantif} [Brit.]
Aznars kapitalistiska iver dämpades något av hans kolleger, som inom kort måste underkasta sig väljarnas dom.
Mr Aznar's capitalist ardour was slightly cooled by his colleagues who face elections soon.
volume_up
devotion {substantif}
Ännu en gång avslöjas Europeiska unionens iver när det gäller att tjäna storfinansen.
Yet again we see the European Union's devotion to the interests of big business.
iver (aussi: upphetsning, tryck, värme, hetta)
volume_up
heat {substantif}
iver (aussi: aptit, begeistring, piff)
volume_up
zest {substantif}
iver
volume_up
fervency {substantif}
iver (aussi: glöd, lidelse)
volume_up
vehemence {substantif} (passion)

2. "verksamhet, sysselsättning"

volume_up
activity {substantif}

Synonymes suédois de « iver »

iver

Exemples d'usage pour « iver » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi väntar därför med iver och intresse på det paket som ska presenteras våren 2011.
We are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
SwedishDetta förklarar varför detta beslut, vilket Stenmarck understryker, emotses med stor iver.
This explains why, as Mr Stenmarck underlines, this decision is eagerly awaited.
SwedishDet är denna känsla av dynamik och iver som vi behöver för att göra framsteg.
It is that sense of dynamism and urgency that we need to move forward.
SwedishVi bevittnar det ena initiativet efter det andra från parlamentariker som brinner av iver.
We are seeing one initiative after the other from the most excited parliamentarians.
SwedishÖsttimoresernas iver att rösta var respektingivande som vi alla vet.
The eagerness to vote shown by the East Timorese awoke interest, as we know.
SwedishMen i vår iver att göra gott riskerar vi att ställa till med mycket skada.
In our eagerness to make things right, we are, however, in danger of doing a lot of damage.
SwedishDet går inte att ta miste på människors iver och glädje över detta.
We can tell that there is a real fervour and passion amongst the population.
SwedishFrågan är: Varför följde inte ministerrådet efter med samma iver?
The question is: Why did the Council of Ministers not follow with the same alacrity?
SwedishFaktum är att i denna iver att identifiera påstådda terrorister har alla blivit misstänkta.
The fact is, in this frenzy to identify alleged terrorists, everyone has become a suspect.
SwedishI iver att vara emot allt ont fördöms systematiska våldtäkter och sexuellt slaveri.
In her eagerness to oppose everything that is evil, systematic rape and sexual slavery are condemned.
SwedishJag hoppas att det också kommer att tas emot med samma iver av kommissionen och hela rådet.
I hope that it will also be embraced with equal fervour by the Commission and the full Council.
SwedishI dag ser vi dem arbeta med stor iver för att upptäcka många saker.
Today we see them digging away and finding out all sorts of things.
SwedishVi behöver denna iver, och vi behöver hennes inre beredvillighet.
We need flair like this, and we need willingness from within.
SwedishDet är nu en enorm iver att snabbt, snabbt skicka iväg maten.
There is enormous pressure to send food fast, and I mean fast.
SwedishVi bör genom lagstiftningen i detta fall se till att vi i vår iver inte skapar mycket svåra problem.
Regulation in this case should ensure that we do not in our haste create very difficult problems.
SwedishEnligt min åsikt bidrar denna iver att framtvinga information inte till att skydda vår personliga integritet.
In my opinion, this eagerness to extort information does not help the defence of our personal protection.
SwedishDetta utskott brinner av iver att bidra med sitt arbete.
SwedishFörst skulle jag vilja tacka alla ledamöter för deras energi och iver i deltagandet i denna debatt.
Firstly, I would like to thank all honourable Members for the energy and passion with which they have conducted this debate.
SwedishVarför kan då inte detta budskap föras fram med större iver och effektivitet, i synnerhet av kommissionen?
Why therefore cannot that message be put across with greater alacrity and greater effectiveness, by the Commission in particular?
SwedishAntingen ignorerades den med flit, annars glömde kommissionens järnvägsentusiaster helt enkelt bort den i sin iver.
Either it was ignored deliberately or it was simply forgotten in the excitement of the rail enthusiasts in the Commission.