SV

ivrig {adjectif}

volume_up
1. général
ivrig (aussi: förväntansfull)
volume_up
agog {adj.} [rare]
ALDE-gruppen är ivrig att påskynda arbetet på försvarsområdet.
The ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
Jag brukar ofta dela min vän Wolf Klinz' åsikter, men om jag inte missförstått det hela var han inte så ivrig när det gäller byte av bankkonto.
I usually agree with my friend Mr Wolf Klinz but, unless I misunderstood, I detected that he was not so anxious about the switching of bank accounts.
Den förre kommissionsledamoten Millan var mycket ivrig att göra något åt saken, och han påbörjade en utredning om regionalfonden och andra fonder, men den avslutades inte.
The former Commissioner Millan was very anxious to do something about this and started an investigation into the regional fund and other funds but it was dropped.
In her, they have an ardent spokesperson and guardian.
Tack för att ni är en så ivrig förespråkare för Galileo i utskottet för transport och turism.
Mrs Jensen, thank you for being such an ardent supporter of Galileo on the Committee on Transport and Tourism.
Vi har alla ivriga förespråkare från olika grupper med särskilda behov som knackar på vår dörr.
We all have ardent advocates of various priorities knocking at doors with special needs.
ivrig (aussi: sniken, gnidig)
Vi gör unionens framtid en björntjänst om vi tror att det är en kamp mellan nordbor som ivrigt slåss för öppenhet mot de korrumperade i söder.
It does little service to the future of the Union if we believe that this is all about northeners avid for transparency hounding corrupt southerners.
Att dessutom straffa universitetsmiljön eller högteknologisektorn - vilka på det hela taget är ganska ivriga fredsanhängare - betyder troligtvis att man tar fel på motståndare.
Moreover, penalising universities or the high technology sector - which, on the whole, are avid supporters of peace - would probably amount to targeting the wrong enemy.
För det tredje och sista är jag ivrig att förbättra samarbetet med utskottet för framställningar.
Thirdly and lastly, on enhanced cooperation with the Committee on Petitions, this is something that I am eager to develop.
Men om Förenade kungariket är ivrigt att medverka, att visa ledarskap, då måste vi inse att man inte kan leda bakifrån.
But if the UK is eager to join in, to show leadership, then we must recognize that you cannot lead from behind.
Det förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
So I was ready, and I was really excited.
Jag är en ivrig förespråkare av att inte dra frågorna i långbänk, när det finns möjliga lösningar.
I am a great believer in our not dragging matters out if possible solutions emerge.
Jag är en ivrig förespråkare för frivillig kvotering på vallistorna och utan en sådan skulle jag själv inte stå här i dag.
I am a great fan of voluntary quotas on electoral lists, without which, in fact, I would not be here today.
Vi har alltid varit ivriga förespråkare för principen om utväxling av goda erfarenheter.
We have always been great advocates of the principle of exchange of best competitive practice.
ivrig (aussi: het, sexig, kontroversiell, varm)
Vi får inte låta ultranationalisterna och några alltför ivriga medier förhindra förnuftiga och ärliga själar från att försöka nå en lösning, och jag upprepar dessa båda ord: förnuftiga och ärliga.
Let us not allow the ultranationalists and the impatient media to prevent the reasonable and decent spirits - I emphasize these two words reasonable and decent - to try to succeed.
ivrig (aussi: entusiastisk, passionerad)
volume_up
keen {adj.} [Brit.]
Jag är, som ni vet, en ivrig förespråkare för att Turkiet ska anslutas till EU.
As you know, I am a keen advocate of Turkey joining the EU.
Jag säger detta som en ivrig anhängare och åskådare av OS i Aten.
I say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
Jag är en mycket ivrig förespråkare för Michel Barniers förslag.
I am a very keen supporter of Mr Barnier's proposals.
ivrig (aussi: snar, bekväm, redo, klar)
So I was ready, and I was really excited.
Kommissionären känner naturligtvis till att jag själv också är en mycket ivrig förespråkare för europeiska avtal om sysselsättning och även en mycket ivrig förespråkare för förebyggande verksamhet.
The Commissioner knows, of course, that I myself am a particularly strong champion of European agreements on employment and also a very keen advocate of prevention.
På EPLP: s [ labourpartiets ledamöter i Europaparlamentet ] vägnar vill jag säga att vi är ivriga anhängare av att en ledamotsstadga skall införas före valet till Europaparlamentet år 2004.
On behalf of the European Parliamentary Labour Party, I wish to say that we are strong supporters of a Member Statute being introduced before the 2004 European Parliamentary elections.
Därför uppmanar jag de ledamöter som är här att åka tillbaka till sina olika länder och ivrigt uppmana sina egna regeringar att dra ur kontakten.
Therefore I call on the Members here present to go back to their various countries and make urgent representations to their own governments to pull the plug.
ivrig (aussi: nitisk, hänförd)
Namibia t.ex. är i dag en världsmakt inom fisket, en ivrig väktare av sina fiskeresurser och av ett hållbart fiske, och allt detta är resultatet av europeiska investeringar.
Namibia, for example, is today a world fishing power, a zealous guardian of its fisheries resources and sustainable fishing, and this is all the result of European investments.
2. Littérature
ivrig (aussi: begiven)
3. figuré
ivrig (aussi: lysten, kliande)

Synonymes suédois de « ivrig »

ivrig

Exemples d'usage pour « ivrig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag vill erinra om att jag fortfarande är en ivrig försvarare av järnvägen.
I would also like to reiterate that I remain a fervent supporter of the railways.
SwedishWalter Hallstein var en ivrig förespråkare för Turkiets medlemskap i EU.
Mr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.
SwedishNi förstår, jag är en ivrig motståndare till extremhögern här i parlamentet.
I am of course a fierce opponent of the extreme right here in Parliament.
SwedishVi känner alla till att kommissionen var alltför ivrig då detta behandlades första gången.
We all know that the first time this was tried the Commission was too greedy.
SwedishDärför är jag en ivrig anhängare av skatt på finansiella transaktioner.
I am, therefore, a fervent supporter of a tax on financial transactions.
SwedishDärför var jag mycket intresserad av och ivrig att få veta vad det finns för ny information.
I was therefore most interested and curious to know what new information was available.
SwedishVid det här laget tror jag att du är ivrig att få reda på vad det är och var du kan få tag på en.
By now I know you're dying to know what it is and where you can get one.
SwedishJag är en ivrig anhängare av idén om att reducera parlamentets två säten till ett, dvs. i Bryssel.
I am a big supporter of the idea of reducing the two EP seats to one, based in Brussels.
Swedish(RO) Jag är en ivrig förespråkare för Turkiets EU-anslutning.
(RO) I am a firm advocate of Turkey's accession to the European Union.
SwedishOch Christopher Beazley är en mycket ivrig ledamot i PPE-DE-gruppen!
And Mr Beazley is a very devout member of the PPE-DE Group!
SwedishSom ni vet är Europeiska kommissionen en ivrig anhängare av ILO:s agenda för anständiga arbetsförhållanden.
As you know, the European Commission is a firm supporter of the ILO's decent work agenda.
SwedishNi får verkligen ursäkta mig, men ni är ju en ivrig anhängare av öppenheten.
Commissioner, please accept my most sincere apologies, but you are a fervent supporter of transparency.
SwedishJag är en ivrig förespråkare av frivilliga överenskommelser.
SwedishMan är inte så ivrig att fylla i en massa blanketter.
SwedishInför denna inställning hos rådet förstår man att inte heller kommissionen var så ivrig att ta itu med ämnet.
Given the Council's attitude, it is understandable that the Commission was disinclined to address the issue.
SwedishKommissionär Lamy har varit mycket ivrig när det gäller att sluta ett avtal med Kina, framför allt inom ramen för WTO.
Commissioner Lamy has been hard at work concluding an agreement with China, also mainly within the WTO framework.
SwedishUnder hela detta arbetsår har jag verkligen fått uppleva en ivrig och passionerad debatt om detta ämne.
Throughout this working year, I have experienced at first hand the vehemence and the passion of the political debate on this subject.
SwedishEuropaparlamentet har alltid varit en ivrig försvarare av mycket strikta generella regler som går att tillämpa i praktiken.
The European Parliament has always ardently defended very strict international rules that can be applied in practice.
SwedishLiksom Europeiska unionen är Kanada en ivrig förespråkare för FN, det multilaterala systemet och internationell rättssäkerhet.
The next item is the Commission statement on the EU-Canada Summit which will take place in Ottawa on 17 December 2003.
SwedishJag är en ivrig beundrare av kommissionen.