SV ivrigt
volume_up
{adverbe}

ivrigt (aussi: angeläget)
Vi väntar ivrigt på kommissionens förslag till lagstiftning om kemikalier.
We are eagerly awaiting the Commission proposals for chemicals legislation.
Det är målet för dessa av järnvägsindustrin så ivrigt efterlängtade förslag.
This is the objective of these proposals so eagerly awaited by the railway industry.
De yrkesverksamma inom turismen har väntat ivrigt på denna omröstning.
This vote has been eagerly awaited by tourism professionals.
ivrigt (aussi: glödande)
I det här förslaget föreslås något som följer samma linje, och som vi ivrigt bör stödja.
This motion proposes something along similar lines and we should ardently support it.
Jag stöder ivrigt min gruppkollega Caroline Lucas kommentarer om Förenade kungarikets tämligen ojämna resultat att seriöst hantera klimatförändringarna.
Mr President, I heartily endorse the comments of my group colleague, Dr Lucas, on the UK Government’ s fairly patchy record on seriously tackling climate change.
Vi kan under omständigheterna inte göra mer än att fortsätta att försöka motsvara de högsta standarderna, vilka vi ivrigt rekommenderar andra runtom i Europeiska unionen.
We can do nothing more in the circumstances than continue to strive to meet the best standards which we heartily recommend to others throughout the European Union.
Jag stöder ivrigt min gruppkollega Caroline Lucas kommentarer om Förenade kungarikets tämligen ojämna resultat att seriöst hantera klimatförändringarna.
   Mr President, I heartily endorse the comments of my group colleague, Dr Lucas, on the UK Government’s fairly patchy record on seriously tackling climate change.

Synonymes suédois de « ivrig »

ivrig

Exemples d'usage pour « ivrigt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVårt utskott diskuterar ivrigt de olika förslagen till lösning av problemen.
Our Committee is earnestly discussing the various approaches to solving the problems.
SwedishJag är särskilt tacksam mot Bonino som så ivrigt stöder oss på den punkten.
I am especially grateful to Mrs Bonino for her very vigorous support here.
SwedishSedan vill jag komma in på den här så ivrigt diskuterade frågan om kategorierna.
I would now like to turn to the much discussed issue of category.
SwedishMen det rör också arbetstidsförkortning och skatteväxling, som jag ivrigt stöder.
But there is also a question of shorter working hours and changes in tax which I strongly support.
SwedishVi har ivrigt förordat att myndigheterna ska ta itu med mellanetniska incidenter omedelbart.
We have urged the authorities to tackle inter-ethnic incidents promptly.
SwedishJag väntar också ivrigt på resultatet av er omröstning som kommer att hållas på torsdag.
. – Mr President, ladies and gentlemen, I have listened to each and every one of you most attentively.
SwedishMina avdelningar, och även jag själv, är ivrigt sysselsatta att se efter hur vi kan gå vidare med den saken.
My department and, indeed, I myself, are examining how we can move this issue along.
SwedishDet som behövs är professionell projektledning och jag väntar ivrigt på era förslag i denna fråga den 6 april.
Commissioner, this is another task for which you and your College are needed.
SwedishBetänkandet emotsågs ivrigt i kölvattnet efter det interinstitutionella avtalet från december 2003.
This report was keenly awaited in the wake of the Interinstitutional Agreement of December 2003.
SwedishVi är alla ivrigt sysselsatta med förberedelserna för viktiga omröstningar.
SwedishNu väntar jag ivrigt på ett meddelande om strategier som rör den immateriella äganderätten.
This year I am impatiently awaiting a Communication on strategy in the field of intellectual property rights.
SwedishInte undra på att de inte står och väntar ivrigt på att få delta i Internationella brottmålsdomstolen.
No wonder they are not leaping at the chance to become involved with the International Criminal Court.
SwedishBetänkandet är också fyllt av positiva hänvisningar till Lissabonfördraget, som vi ivrigt motsätter oss.
It is also replete with positive references to the Treaty of Lisbon, which we have strenuously opposed.
SwedishLedarna från både Väst- och Östtyskland samlades ivrigt och stämningen var högtidlig och glad.
The leaders of West and East Germany enthusiastically came together in an atmosphere marked by solemnity and joy.
SwedishJag vet att ni ivrigt förfäktar detta samarbete.
I know that you are a demanding advocate of this cooperation.
SwedishMan väntar ivrigt på ert svar, herr kommissionsledamot.
SwedishDärför stöder vi ivrigt föredraganden.
This is why we give our wholehearted support to the rapporteur.
SwedishVi ser fram mot förordningen om fiskprodukter - och utskottet för fiskeri väntar särskilt ivrigt på det.
We look forward to the regulation on fish products - and the Committee on Fisheries awaits it with particular eagerness.
SwedishFrågeformuläret var alltså berättigat och vi väntar också ivrigt på information i denna fråga från rådet.
To that extent, the questionnaire was warranted, and we also urgently await information on this matter from the Council.
SwedishI likhet med många av mina kolleger här i parlamentet väntar jag nu ivrigt på att Barroso skall lägga fram sin politiska dagordning.
Mr Barroso has, however, made minor changes to the original line-up he tried to impose on us.