« kommunal » traduction en anglais

SV

« kommunal » en anglais

SV

kommunal {adjectif}

volume_up
kommunal (aussi: kommun-, stads-)
Kommunal Kontaktperson: Eva Fornefors, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
The Swedish Municipal Workers' Union Contact information: Yvonne Stolt, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Kommunal inkomstskatt: 16 – 22 % (beroende på kommun)
Municipal income tax: 16 — 22% (depending on the municipality).
kommunal (aussi: stads-)
Samma organisation, Hungarian Civic Union, uteslöts på ett diskriminerande sätt till och med från de kommunala valen i juli.
The same organisation, the Hungarian Civic Union, was discriminatively excluded even from local authority elections in July.
Tandkvicksilver förorenar också luften vid kommunal avfallsförbränning.
Dental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
Utan förverkligande av dessa kommunala val kommer det inte att inträffa.
Without the achievement of these communal elections this cannot happen.
Det handlar alltså om kommunala, sociala, regionala och nationella frågor.
These are communal, social, regional and national issues.

Exemples d'usage pour « kommunal » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishAngående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
SwedishTandkvicksilver förorenar också luften vid kommunal avfallsförbränning.
Dental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
SwedishTema Teknik och social förändring; Kommunal, regional och nationell energipolitik
Department of Thematic Studies - Technology and Social Change: Energy, Technology and Society
SwedishFör några veckor sedan grävdes fältet upp av bulldozrar för att bli en kommunal soptipp.
A few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
SwedishDe verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
The work-based courses are within municipal care and outpatient and inpatient care.
SwedishFör det andra måste vi ge de unga utbildning på kommunal nivå.
Secondly, we must provide training for young people at local level.
SwedishKommunal Kontaktperson: Eva Fornefors, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
The Swedish Municipal Workers' Union Contact information: Yvonne Stolt, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
SwedishDjupt genomgripande centralstyrd inblandning i kommunal och regional politik hör absolut inte dit.
Far-reaching, centralistic intervention in municipal and regional policy certainly forms no part of this.
SwedishKommunal inkomstskatt: 16 – 22 % (beroende på kommun)
Municipal income tax: 16 — 22% (depending on the municipality).
SwedishI ändringsförslag 11 ersätts termerna "statlig eller kommunal administration" med "samtliga offentliga förvaltningar".
Amendment No 11 replaces 'government or municipal officials' with 'government officials' .
SwedishBhopals kommunstyrelse fick ett särskilt stöd för att ta fram en plan för kommunal mödra- och barnhälsovård.
Mr President, the Commission welcomes Parliament's initiative to launch an urgent debate on this issue.
SwedishI ändringsförslag 11 ersätts termerna " statlig eller kommunal administration " med " samtliga offentliga förvaltningar ".
Amendment No 11 replaces 'government or municipal officials ' with 'government officials '.
SwedishFramsteg måste också ske på kommunal nivå.
SwedishBhopals kommunstyrelse fick ett särskilt stöd för att ta fram en plan för kommunal mödra- och barnhälsovård.
Special assistance was given to the Municipal Corporation of Bhopal for the preparation of an urban reproductive and child health plan.
SwedishDet nya direktivet om avfall kommer att tvinga länder som har försummat kommunal avfallshantering att vidta beslutsamma åtgärder.
The new directive on waste will force countries that have neglected municipal waste management to take decisive action.
SwedishYtterligare ett centralt forskningsintresse har rört kommunal och regional krisberedskap inom IT och energisystemen.
Another central research interest of Jenny Palm has involved municipal and regional crisis preparedness within IT and energy systems.
SwedishVattnet är dåligt skött, har dåligt anseende, har inte tillräckliga ekonomiska resurser, framförallt på kommunal nivå.
Water is badly treated and not given the consideration it deserves: it does not receive sufficient financial resources, especially at municipal level.
SwedishEndast Belgien har ännu inte genomfört direktiv 94/80/EG som bestämmer formerna för kommunal rösträtt och valbarhet.
Only Belgium has not yet implemented Directive 94/80/EC which establishes the method of exercising the right to vote and eligibility for local elections.
SwedishGivetvis decentraliseras socialpolitiken alltmer och den bedrivs i alla länder på kommunal, regional och statlig nivå.
Of course social policy is becoming more and more decentralised and is being exercised at local, regional and government level in all the Member States.
SwedishEndast Belgien har ännu inte genomfört direktiv 94 / 80 / EG som bestämmer formerna för kommunal rösträtt och valbarhet.
Only Belgium has not yet implemented Directive 94/ 80/ EC which establishes the method of exercising the right to vote and eligibility for local elections.