« låt bli » traduction en anglais

SV

« låt bli » en anglais

EN

SV låt bli
volume_up
{verbe}

Traductions similaires pour « låt bli » en anglais

låt substantif
English
bli verbe
lat adjectif
lät verbe
English
låta verbe

Exemples d'usage pour « låt bli » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishLåt konstitutionen bli föremål för folkomröstning i alla länder, helst samma dag.
Put the Constitution to the vote in all the countries, preferably on the same day.
SwedishLåt det bli en prioritet att tilldela en del av dessa medel till industrin.
Let us allocate a portion of these envelopes to industry as a matter of priority.
SwedishSvaret kan givetvis inte bli: Låt oss inte accelerera utvecklingen mot unionens e-Europe.
The answer cannot be not to speed up developments in the direction of an eEurope.
SwedishMänniskor skulle förenas istället för att splittras - låt detta bli en utmaning!
People want to be united instead of divided Let that be the challenge.
SwedishLåt dem delta, bli valda, arbeta, leva och agera på samma villkor som män.
Let them participate, be elected, work, live and play their roles on the same terms as men.
SwedishLåt oss bli kvitt protektionismen, men skydda konsumenternas och arbetstagarnas rättigheter.
Let us get rid of protectionism, but protect consumers and working rights.
SwedishLåt den här resolutionen bli ett sista krav på rättvisa och mänskliga rättigheter.
Let this resolution be a last call for justice and human rights.
SwedishLåt dem inte bli de amerikanska audiovisuella intressenas trojanska hästar i Europa.
Let us not allow them to become the Trojan Horses of American audiovisual interests in Europe.
SwedishLåt alltså detta bli en anledning att förbättra skyddet mot jordbävningar.
So let this too be an incentive to improve our earthquake defences.
SwedishLåt det inte bli så att mer eller mindre hemliga undergrupper träffas under nästa mandatperiod.
Do not allow more or less secret sub-groups to meet during the next parliamentary term.
SwedishLåt vissa sjukhusmedarbetares ansvarskänsla bli en förebild.
Let the sense of responsibility of some hospital workers act as an example.
SwedishLåt gårdagens händelse bli ett exempel för hela Europeiska unionen.
Let yesterday's event set an example throughout the European Union.
SwedishMen låt oss inte bli hysteriska eller sprida panik i onödan.
However, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
SwedishUtlämningen av Ratko Mladič undanröjer ett hinder, men låt inte Kosovo bli nästa hinder.
One barrier has been broken down with the extradition of Mladič, but Kosovo must not become the next one.
SwedishLåt Österrike bli ett lysande exempel att följa och berätta äntligen vad som händer med de 80 procenten!
Let Austria be a shining example to follow, and finally tell us what happens with the 80%!
SwedishLåt oss starta konventet, och låt det bli utgångspunkten för nästa regeringskonferens.
Let us start the convention, and let it become the starting point for the next Intergovernmental Conference.
SwedishLåt vinnarna bli bara Europeiska unionen och alla medborgare.
The only winners should be the European Union and all its people.
SwedishLåt Österrike bli ett lysande exempel att följa och berätta äntligen vad som händer med de 80 procenten!
Let Austria be a shining example to follow, and finally tell us what happens with the 80 %!
SwedishLåt oss alltså ge det medel så att det kan bli verklighet, låt oss utan dröjsmål sätta i gång pilotprojekt.
Let us therefore give means to its existence, let us launch pilot projects without delay.