« levererade » traduction en anglais

SV

« levererade » en anglais

SV

levererade {participe passé}

volume_up
levererade
Det som stats- och regeringscheferna levererade i slutet av veckan var inte tillräckligt.
What the Heads of State and Government delivered at the weekend is totally inadequate.
I delivered her to Arnaut for safekeeping.
You never delivered the design!

Synonymes suédois de « leverera »

leverera

Exemples d'usage pour « levererade » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFirman levererade glukossirap eller melass till nederländska foderproducenter.
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
SwedishDe AVS-länder som har undertecknat sockerprotokollet levererade tropiskt socker då Europa behövde det.
The ACP Sugar Protocol countries supplied tropical sugar when Europe needed it.
SwedishAvslutningsvis, gratulerar jag än en gång Valenciano till det levererade arbetet.
By way of conclusion, I would like to congratulate Mrs Valenciano once again on the work she has done.
SwedishDetsamma gäller erfarenheter av betalning av levererade varor och tjänster i rimlig tid.
Experience with the promptness of payment for goods or services supplied therefore also varies in the Member States.
SwedishKonsumenterna drar nytta genom att de kan handla på Internet från hemmet, och få varor levererade till hemmet.
Consumers benefit by being able to shop on the Internet in the comfort of their own home and enjoy home deliveries.
SwedishI våras levererade vi medicinsk utrustning till ett värde av 4,5 miljoner euro till 60 kliniker i Moldavien.
In spring this year, we supplied medical equipment with a value of EUR 4.5 million to 60 clinics in the Republic of Moldova.
SwedishUnder många år blundade Europa och Amerika för den fruktansvärda diktaturen i Irak, eftersom Irak levererade olja.
Mr President, for years, Europe and America turned a blind eye to the dreadful dictatorship in Iraq because Iraq supplied oil.
SwedishPå det politiska området var det viktigaste som vi levererade den mycket betydelsefulla överenskommelsen om våra åtgärder mot klimatförändringen.
As regards policy, the key deliverable was the very important agreement on our action on climate change.
SwedishDen berörda fabriken levererade bara till ett tiotal försäljningsställen så det var en drastisk åtgärd, men den var riktig.
The factory concerned was only supplying something like 10 outlets, so it was a big move to make, but it was the right move to make.
SwedishI stället kommer enskilda personer att kunna beställa punktskattepliktiga produkter på distans och få dem levererade till bosättningsorten.
This regulation is just one of the many legal foundations offering a basis for an effective fight against terrorism.
SwedishI den senaste rapporten om vapenexport - som snarare är ett syndaregister - framgår tydligt att Italien, Malta och Tyskland levererade flest vapen till Gaddafi.
The most recent arms export report - more like a list of sins - clearly shows that Italy, Malta and Germany supplied the most weapons to Gaddafi.
SwedishHär uppmanas elleverantören att för slutförbrukaren redogöra för sammansättningen av den levererade energiblandningen på räkningar och i reklammaterial.
Here electricity providers are required to disclose to the final consumer the composition of the energy mix supplied in the bill and in advertising materials.
SwedishEuropeiska producenter i Portugal, Spanien, Grekland, Cypern och Frankrike, som 2008 levererade nästan 600 000 ton till den europeiska marknaden, kommer att drabbas hårt av det.
European producers in Portugal, Spain, Greece, Cyprus and France, who in 2008 supplied the European market with almost 600 000 tonnes, will be hit hard.
SwedishTempusprojektet levererade också ny och modern utrustning, som gjorde det möjligt för elever och lärare att ansluta sig till de allra bästa utbildningsmöjligheterna.
The Tempus project was also the provider of new and up-to-date equipment, enabling students and their teachers to be connected to the very best of educational opportunities.