« lista » traduction en anglais

SV

« lista » en anglais

volume_up
lista {gen. comm.}

SV lista
volume_up
{genre commun}

lista (aussi: förteckning, kant, list, slagsida)
volume_up
list {substantif}
En positiv lista innebär att de ämnen som inte står upptagna på listan är förbjudna.
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna.
A full list of these will be communicated to the honourable Members.
Parlamentet har sammanställt en omfattande lista med rekommendationer till förbättringar.
Parliament has drawn up an extensive list of recommendations for improvements.
volume_up
bill {substantif}
Det handlar om en lista över med vilka samråd skett som bör ledsaga varje lagförslag, och alla svar bör vara tillgängliga på Internet.
We are concerned here with a list, which ought to accompany any bill, of who has been consulted, and all the answers given in consultations should be available on the Internet.
lista (aussi: journal, diarium)
volume_up
blotter {substantif} [Amer.]
lista (aussi: meddelande, program, spelkort, kort)
volume_up
card {substantif}
lista (aussi: kurva, karta, sjökort, tabell)
volume_up
chart {substantif}
Till vänster i dialogrutan finns det en lista över registrerade datakällor.
On the left of the dialog you see a list of the registered data sources.
På båda listorna anges jag som frånvarande, trots att jag skrivit mitt namn på listan och även gjort ett inlägg i Öcalan-frågan.
On both registers I am recorded as being absent, whereas I signed the register and I spoke on the Öcalan question.
Därför så önskar jag att det inom kort skall finnas en lista för de europeiska valen, där åtminstone 10 procent av oss väljs på europeisk nivå.
I hope, therefore, that there will soon be a register for European elections, with at least ten per cent of us elected at a European level.
lista (aussi: register, förteckning, kavel, rulle)
volume_up
roll {substantif}
Jag försummade förmodligen att underteckna listan, men jag deltog i omröstningen med namnupprop, vilket ni skulle kunna verifiera.
I probably forgot to sign in but I took part in the roll-call vote, which you can check.
Ni kan se att jag var närvarande, eftersom jag röstade i alla omröstningar med namnupprop, men jag finns inte med på listan.
You will see that I was present because I voted in all of the roll-call votes, but I am not on the list.
Jag vill därför be att listorna över omröstningar med namnupprop rättas till, så att de överensstämmer med de händelser som vi alla har bevittnat.
I would therefore request that the lists of roll-call votes be corrected so that they correspond to the events which we all witnessed here.
lista (aussi: tidtabell, schema, tariff, tidsplan)
volume_up
schedule {substantif}
Det här är mitt dagliga schema och listan med regler.
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.
Vi måste genast skapa en lista över prioriteringar och mål som ska uppnås med tidsplan och specifika incitamentsåtgärder.
We must immediately establish a list of priorities and aims to be achieved, with a time schedule and specific incentive measures.

Synonymes suédois de « lista »

lista

Exemples d'usage pour « lista » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSlutligen anser jag också att vi bör arbeta för en världsomfattande svart lista.
To conclude, I also think that we should work towards a worldwide blacklist.
Swedish(skratt) En siffra i taget, så ska jag försöka lista ut vilken siffra ni utelämnat.
(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
SwedishEn motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
These brackets are also listed in the context menu of the Commands window.
SwedishFå fram en lista om deras nya medarbetare...... och kör en bakgrunds kontroll på dem.
Then find a Iist of their new employees...... and run backgrounds through the grid.
SwedishTanken på en svart lista som ett förebyggande instrument är mycket lovande.
The idea of a blacklist as an instrument for prevention is really promising.
SwedishMan skulle kunna fortsätta göra en lista över exempel med liknande betydelser.
One could spend a long time listing examples of equivalent significance.
SwedishOckså här föreslår jag att man sammanställer en svart lista över sådana företag.
Here too, I propose the compilation of a blacklist of such businesses.
SwedishMer än en gång har Zimbabwe ändå skickat företrädare som finns med på denna lista.
The Assembly has become a true parliamentary forum, with lively debates.
SwedishUtan dem blir Lissabonstrategin inte mycket mer än en trevlig lista över goda avsikter.
A knowledge-based economy implies a world view that only culture can provide.
SwedishJag har nu tre talare till på min lista, och därefter avslutar vi denna korta debatt.
I now have three more speeches and then we shall close this short debate.
SwedishJag kommer själv från en medlemsstat som inte hamnar högt på denna lista.
I myself come from a Member State that is not high-ranking in this respect.
SwedishFeynman bestämde sig, som amatör-helium-fysiker, för att försöka lista ut det.
Feynman decided, as a sort of amateur helium physicist, that he would try to figure it out.
SwedishBetänkandet innehåller en lista över tänkbara åtgärder, som jag inte vill upprepa.
The report lists such possible measures, and I shall not repeat them.
SwedishPå 50-talet försökte folk lista ut hur supraflytande helium fungerade.
In the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
SwedishJag hoppas att denna lista kommer att bifogas protokollet till denna session.
I trust that this will be included in the minutes of this session.
SwedishEn motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
They are also listed in the context menu of the Commands window.
SwedishOm ni damer hörde upp på polisskolan ska ni kunna lista ut det här.
If you had your game faces on at the academy, you ought to figure this out.
SwedishEfter attackerna i Madrid gjorde rådet upp en lång lista med nödvändiga åtgärder.
The subject of terrorism has been mentioned in this connection.
SwedishDu kan även visa en lista med samma funktioner om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
These options are also listed in the context menu of the Commands window.
SwedishHur kunde de lista ut att det var du som skrev alla breven till mig?
How could they have found out it was you writing all those letters to me