« liv » traduction en anglais

SV

« liv » en anglais

SV liv
volume_up
{neutre}

1. général

Det råder inga tvivel om att det finns en växande mängd kemikalier i vårt dagliga liv.
There is no doubt about the existence of a growing cocktail of chemicals in our daily lives.
Denna grund utgörs av en garanterad rätt för alla till grundutbildning och ett människovärdigt liv.
This foundation is a guaranteed right for everyone to have a basic education and a worthwhile existence.
Jag har kommit till slutsatsen att förekomsten av denna stadga inte kommer att väsentligt berika våra liv.
I have come to the conclusion that the existence of this Charter will not essentially enrich our lives.
volume_up
life {substantif}
Vatten utgör grunden till allt liv och är följaktligen en fråga om liv och död.
Water is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
De första fyra till fem åren i ett barns liv påverkar resten av detta barns liv.
The first four to five years in a child's life are reflected in the rest of that child's life.
Vilket liv är ett tidigare liv, och vilket är det nuvarande livet?
Which life is a past life; and which life is present life?
liv (aussi: livet, själ, eldsjäl)
volume_up
life {s.sg.}
Vatten utgör grunden till allt liv och är följaktligen en fråga om liv och död.
Water is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
De första fyra till fem åren i ett barns liv påverkar resten av detta barns liv.
The first four to five years in a child's life are reflected in the rest of that child's life.
Vilket liv är ett tidigare liv, och vilket är det nuvarande livet?
Which life is a past life; and which life is present life?
liv (aussi: livssätt)
volume_up
living {substantif} (the qualities of peoples lives)
Vi behöver ett barnvänligt samhälle, som faktiskt välkomnar ett liv med barn.
We need a child-friendly society, which actually welcomes living with children.
Vi vill förbli friska och näringsmedel är helt enkelt grunden till ett sunt liv.
We want to stay healthy, and food is the overall basis for healthy living.
Ett anständigt liv inbegriper naturligtvis anständiga bostadsförhållanden.
Decent living obviously involves decent housing.
liv (aussi: alkohol, gnista, ande, fart)
volume_up
spirit {substantif}
Kari Rajamäki talade om att blåsa nytt liv i Tammerfors-andan.
Mr Rajamäki spoke of breathing new life into the spirit of Tampere.
En skuggvarelse måste ha förvandlats till den 8: e Anden. när den rörde vid ett nytt liv som fötts ut vår Gaya.
A phantom must have changed into the 8th spirit when it starts a new life born on our own Gaya.
När deras fysiska kropp dör, återvänder anden, berikad av sitt liv på jorden, till Gaya.
When the physical body dies, the mature spirit enrich by it's life on Earth returns to Gaya.
We brought the animation of politics.
liv (aussi: larm, brådska, fläng, jäkt)
volume_up
bustle {substantif}
Den tradition av livlig växelverkan som rådde under Hanseförbundets tid håller på att väckas till liv och inom kort kommer Östersjön att bli unionens innanhav.
The tradition of bustling interaction that existed in the Hanseatic era is thus being revived, and before long the Baltic Sea will be an internal sea of the Union.
liv (aussi: as, stomme, kadaver, kropp)
volume_up
carcass {substantif}
liv (aussi: oväsen, ståhej)
volume_up
carrying-on {substantif}
liv (aussi: oväsen, ståhej)
volume_up
carryings-on {substantif}
liv (aussi: gräl, oväsen, spektakel, strid)
volume_up
row {substantif}
Allt detta tar 18 år, och ni får tillbringa halva ert liv i dödscell, vilket är ett grymt livstidsstraff i sig.
All this takes 18 years; half your life on death row: a cruel life sentence in itself.
liv (aussi: fart, fläkt, kläm, schvung)
volume_up
verve {substantif}

2. Construction

liv (aussi: valvkappa, balkliv)
volume_up
web {substantif}

Synonymes suédois de « liv »

liv

Exemples d'usage pour « liv » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishÖverlämna samordningen till amerikanerna - om den räddar liv så räddar den liv.
Give the coordination over to the Americans - if it saves lives, it saves lives.
Swedish. - (SK) Hälsan är en av de saker människor värdesätter mest i sina liv.
in writing. - (SK) Health is one of the things people value most in their lives.
SwedishDet handlar om miljarder människors dagliga liv och sysselsättningsmöjligheter.
It is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
SwedishFattigdom och social instabilitet är centrala faktorer i migrerande kvinnors liv.
Poverty and social instability are central factors in the lives of migrant women.
SwedishHaven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
Our seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishJag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
I also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
SwedishJust det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
SwedishDet har ingett nytt hopp och bidrar till att rädda oskyldiga civilpersoners liv.
It brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
SwedishTillgången på blod är likaså av största vikt för dem vars liv är beroende av det.
But the supply of blood is also paramount for those whose lives depend on it.
SwedishRätten att leva ett värdigt liv är lika viktig som religionsfrihet till exempel.
The right to live in dignity is just as important as religious freedom for instance.
SwedishBortsett från den omfattande förödelsen har den orsakat panik och tagit liv.
Quite apart from the widespread destruction, it has caused panic and taken lives.
SwedishMödrars, döttrars och hustrurs liv skulle kunna räddas, och traumat minskas.
The lives of mothers, daughters and wives could be saved, and the trauma reduced.
SwedishVi måste se till att detta inte inträffar, för det förstör verkligen människors liv.
We need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
SwedishEn politik som syftar till kontroll av ämnen och rena sprutor kan rädda liv.
A policy of monitoring substances and clean hypodermic syringes can save lives.
SwedishDet är därför som vi måste hålla den europeiska kollektiva tanken vid liv.
That is why our common task is to keep the European collective experience alive.
SwedishVanliga män och kvinnor vänder sig till oss för att få ett säkrare liv och samhälle.
Ordinary men and women look to us to make their lives and their communities safer.
SwedishVi talar om terrorism och fågelinfluensa, men droger förstör många människors liv.
We talk about terrorism and avian flu, but drugs are destroying many people’s lives.
SwedishVi måste dock utveckla dessa system så att alla i EU kan leva ett värdigt liv.
We do need to develop these schemes so that everybody in the EU can live in dignity.
SwedishGalileo kommer därmed att åstadkomma konkreta resultat i EU-medborgarnas dagliga liv.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.