« mellan- » traduction en anglais

SV

« mellan- » en anglais

SV

mellan- {adjectif}

volume_up
mellan- (aussi: mitt-)
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ” fast humanitetsmodell ”.
This median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘ four-square model of humanitarianism’.
Denna medelväg mellan en diplomatisk Platon och en Machiavelli finns i en ”fast humanitetsmodell”.
This median point between diplomatic Plato and Machiavelli is located in a ‘four-square model of humanitarianism’.
En full exploatering kan inte genomföras på grund av frågorna om medianlinjen mellan Malta och dess nordafrikanska grannar.
Full exploitation cannot be carried out because of issues on the median line between Malta and its Northern African neighbours.
mellan- (aussi: mitt-, mid-)
Här bestämmer Du antalet beräknade mellanpunkter på spline-kurvan mellan två datapunkter.
Define the number of the calculated mid points on the Spline curve between two data points here.
Förslaget från kollega Tappin var ett försök att finna en medelväg mellan dessa båda motstridiga positioner.
Mr Tappin's amendment was an attempt to find a mid-way solution between these two opposing positions.
Föredragningslistan skulle bli som följer: mellan 09.00 och 12.30 halvtidsöversyn av Lissabonstrategin.
., mid-term review of the Lisbon Strategy.
Det handlar därför om övergångsperioder på mellan 15 och 17 år.
Transitional periods of between 15 and 17 years are therefore involved.
Vi har föreslagit övergångsperioder på mellan 15 till 25 år.
We have proposed transitional periods of between 15 and 25 years.
Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer (
Transitional arrangements for bilateral investment agreements between Member States and third countries (
mellan- (aussi: inter-)
Det planeras inget ömsesidigt tillgängliggörande mellan sektorer.
There is no provision for inter-sectoral mutualisations.
Icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (
Non-discrimination based on gender and inter-generational solidarity (
Glöm inte konflikterna mellan de olika etniska grupperna i Förenade kungariket.
Do not forget the inter-ethnic conflicts in the United Kingdom.

Synonymes suédois de « mellan »

mellan
Swedish

Exemples d'usage pour « mellan- » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishHär definierar du avståndet mellan rasterpunkter på X-axeln i önskad måttenhet.
Define the grid points spacing in the desired unit of measurement on the X-axis.
SwedishInför dessa utmaningar behöver vi ett helgjutet samarbete mellan institutionerna.
Face with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
SwedishMin andra punkt: en åtskillnad mellan politiska frågor och tekniskt genomförande.
My second point: a separation of political affairs and technical implementation.
SwedishDessutom tog parlamentsledamoten upp frågan om samarbete mellan tullmyndigheter.
Furthermore, the honourable Member raised the question of customs cooperation.
SwedishDenna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
That has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
Swedish12 september hade jag -- mellan 10 och halv 11 betalat räkningen för mitt lager.
I had September 12th -- from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., I paid my storage bill.
SwedishSå kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
SwedishDetta är ett mycket känsligt ämne som varierar märkbart mellan medlemsstaterna.
This is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
SwedishKort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika...
In short, with the various steps backward in the second directive and the various?
SwedishI januari i år inleddes förhandlingar om ett nytt ramavtal mellan EU och Kina.
In January this year, negotiations began on a new EU-China framework agreement.
SwedishEtt nytt sammanträde mellan EU och Latinamerika kommer att hållas i maj i Madrid.
In fact, another EU-Latin America meeting is scheduled for next May in Madrid.
SwedishHar inte flertalet av de gångna seklernas krig utkämpats mellan nationalstater?
Or have most of the wars of the last centuries not been wars of nation states?
SwedishToppmötet mellan EU och Kina äger rum i Haag i Nederländerna den 8 december 2004.
On 8 December 2004, an EU-China Summit will take place in The Hague (Netherlands).
SwedishFörbindelser mellan befintliga nät skapar både fysiska och juridiska problem.
The interconnection of existing networks poses both material and legal problems.
SwedishDet är kampen mellan systemen som är det centrala när det gäller gemenskapspatent.
It is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
SwedishJämställdhet mellan könen är ett återkommande tema här i kammaren.
(NL) Mr President, gender equality is a regularly recurring theme in this House.
SwedishDet gäller i synnerhet personer som reser över gränsen mellan Tjeckien och Tyskland.
It specifically concerns the movement of persons across the Czech-German border.
SwedishOch den erfordrade kvaliteten varierar till dags datum mellan olika projekt.
And the standard of quality required varies from project to project to this day.
SwedishKort sagt, mellan de olika tillbakastegen i det andra direktivet och de olika ...
In short, with the various steps backward in the second directive and the various ?
SwedishVi är långt ifrån att uppnå vårt mål om förenligheten mellan arbete och familj.
We are a long way from achieving our objective of reconciling work and family life.