« mottaglig » traduction en anglais

SV

« mottaglig » en anglais

SV mottaglig
volume_up
{adjectif}

mottaglig (aussi: allmän, öppen, uppriktig, tillgänglig)
volume_up
open {adj.}
Kommissionen är uppenbarligen mycket mottaglig för idén om ett bindande, övergripande mål.
The Commission is obviously thoroughly open-minded when it comes to a binding, general target.
Jag tror att hon kommer att vara en mycket mottaglig och öppen kommissionsledamot som arbetar nära tillsammans med parlamentet.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
Jag vet av erfarenhet att kvinnor ofta är mer mottagliga för förändringar än män.
I know from experience that women are often much more open to innovation than men.
mottaglig
Kommissionen verkade mottaglig för parlamentets argument så länge de inte var bindande.
The Commission had seemed to be receptive to Parliament's arguments as long as they were not binding.
För att återvända till Ryssland så är kommissionen mottaglig för landets förslag och bidrag.
To return to Russia, the Commission is receptive to that country’ s proposals and contributions.
För att återvända till Ryssland så är kommissionen mottaglig för landets förslag och bidrag.
To return to Russia, the Commission is receptive to that country’s proposals and contributions.
mottaglig (aussi: känslig, ömtålig, sensibel)
Såsom förtroendevald är jag mottaglig för de åtgärder som Europeiska unionen skulle kunna inleda.
Also, in my capacity as a local councillor, I am sensitive to the action that the European Union might take.
Eftersom jag är från Portugal är jag särskilt mottaglig för den här frågan, som ni säkert förstår.
Coming from Portugal as I do, I am particularly sensitive to this issue, as you will understand.
Kommissionen är mottaglig för föredragandens rekommendation som uppmanar den att göra prioriteringar på fyra punkter.
The Commission is sensitive to the rapporteur's recommendation, which invites the Commission to set up priorities on four points.
She was susceptible to my charm.
Det finns alltid några människor som är mottagliga för sådant.
There is always a handful of people who are susceptible to this.
Susceptible animals have been identified and are under active surveillance.
mottaglig
mottaglig (aussi: öppen, vänskaplig, vänlig, välvillig)
mottaglig (aussi: skyldig, ansvarig, fallen, benägen)
volume_up
liable {adj.}
mottaglig (aussi: känslig, benägen, disponerad)
Reaktionen är naturligtvis beroende av den intagna dosen och hur mottaglig man är, men kan variera från obehag och gasbildningsproblem till i värsta fall döden.
The reaction depends on the dose ingested, of course, and how predisposed one is, but may vary from discomfort and breathing problems to, in extreme cases, death.
mottaglig
mottaglig (aussi: tillgänglig, svars-)
De uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
They are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
Vi måste alla inrikta oss på att göra den nya utvidgade Europeiska unionen relevant och mottaglig för våra medborgare.
We all need to focus on making the new enlarged European Union relevant and responsive to our citizens.

Synonymes suédois de « mottaglig »

mottaglig

Exemples d'usage pour « mottaglig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag är mycket mottaglig för förebyggande åtgärder inom ungdomsrörelsen.
I am very aware of the importance of prevention through the work of youth movements.
SwedishJemens regering har visat sig mottaglig för våra demarscher.
The Government of Yemen has shown receptiveness to our démarches.
SwedishVilken region kan vara mest mottaglig och mest motiverad för att hysa byrån och arbeta för sjösäkerhet?
Which region could be the most aware and most motivated to welcome and work towards maritime safety?
SwedishJag hoppas att kommissionen även den blir mottaglig.
I hope that the Commission, too, will be attentive to it.
SwedishJag är till att börja med mottaglig för argumentet att det krävs ett direktiv inom Europeiska unionen.
To begin with, let me say that I have some sympathy with the argument that the European Union needs a directive in this area.
SwedishJag är även mottaglig måste jag erkänna för argumentet att det är nödvändigt att ha terapier som krävs för många sjukdomar.
I must admit that I also have some sympathy with the argument that we do need to have treatments for a whole host of diseases.
SwedishDen femte och sista frågan handlar om att göra Europeiska unionen öppnare, mer mottaglig för nya idéer och mer demokratisk, så att unionen fungerar bättre och har mindre byråkrati.
Fourthly, there is a need to shape a policy that makes a clean environment possible and offers people a better quality of life.
SwedishFör det tredje är jag mottaglig för näringslivets argument om att det i slutändan skulle kunna uppstå konkurrensrelaterade problem om man bara angriper europeiska företag.
Thirdly, I sympathise with the argument which businesses put forward that if only European firms are affected, their competitiveness could suffer.
SwedishVi har under debatten sett att kommissionens ordförande José Manuel Barroso varit mottaglig för vad parlamentsledamöterna har sagt och att han har handlat i överensstämmelse med detta.
We have seen in this debate that President Barroso was attentive to what the Members of this House were saying, and acted accordingly.
SwedishJag vill där allmänt påpeka att jag mycket väl förstår, och kommissionen är mottaglig för det, det tryck som utövas på kommissionen som till exempel i fallet Vietnam.
In general terms I want to say that I fully understand, as does the Commission, that such a request is often made to the Commission in cases such as Vietnam.
SwedishVi kunde också uppvisa en konsekvent strategi i vårt arbete: att göra handeln mer mottaglig för de mänskliga rättigheterna, arbetslagstiftningen och miljölagstiftningen.
It also enabled us to demonstrate a consistency of approach in our work: to make trade and commerce less impervious to concepts of human rights, labour law and environmental law.