« motvilja » traduction en anglais

SV

« motvilja » en anglais

volume_up
motvilja {gen. comm.}

SV motvilja
volume_up
{genre commun}

1. général

motvilja (aussi: olust)
volume_up
reluctance {substantif}
Det var med viss motvilja som vi röstade på resolutionsförslaget i fråga.
It was with some reluctance that we voted for the motion for a resolution in question.
. - (EN) Jag kommer att rösta för den här resolutionen med viss motvilja.
. - I will vote for this resolution with a degree of reluctance.
Jag förstår denna motvilja, men endast under de rådande ekonomiska omständigheterna.
I understand this reluctance, but only for the current economic context.
motvilja (aussi: aversion, avsmak, motvilja, avsky)
volume_up
aversion {substantif}
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Dagens EU bygger på en motvilja mot krig och detta betänkande speglar denna känsla.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Hennes motvilja mot Polen och polska jordbrukare är i stort sett allmänt bekant.
Her aversion to Poland and Polish farmers is pretty well common knowledge.
motvilja (aussi: antipati, avsmak, avsky, aversion)
volume_up
dislike {substantif}
Vi får inte ha motvilja mot våra egna naturtillgångar.
We cannot afford to dislike our natural riches.
En annan fråga är att landets södra del för närvarande står enad i sin motvilja mot muslimerna i norr.
A further issue is the fact that the southern part of the country is currently united by its dislike of the Muslim North.
Ryssland står dock inför en rad svårlösta problem som borde få landet att vända sig mot väst, men Moskvas motvilja mot EU håller i sig.
However, Russia faces a number of intractable problems, which ought to impel it towards the West, but Moscow's dislike of the EU persists.
motvilja (aussi: antipati)
volume_up
antipathy {substantif}
Det här händer förstås inte särskilt ofta, men när det händer väcker det förståeligt nog och med rätta stor motvilja i den allmänna opinionen i Ungern.
Naturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Informationen om EU når ofta bara de välutbildade och rika invånarna, vilket ger upphov till misstro och motvilja hos andra medborgare i EU-länderna.
Information about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
motvilja (aussi: avsmak, äckel, vämjelse, avsky)
volume_up
disgust {substantif}
Vi kommer att få se flera sådana uttryck för motvilja mot processen om det inte sker en dramatisk förändring av attityden.
Unless a dramatic change in attitude is forthcoming, such demonstrations of disgust with the process will continue to be expressed.
En underbar chokladkaka: den första portionen smakar underbart, den andra portionen smakar inte lika gott, sedan känner vi motvilja.
Beautiful chocolate cake: first serving is delicious, second one not so much, then we feel disgust.
motvilja (aussi: avsmak, olust)
volume_up
distaste {substantif}
Under sju år har jag iakttagit Charlies motvilja att spendera skattebetalares pengar på sociala tjänster.
I have had seven years to observe Charlie’ s distaste for wasting taxpayers ’ money on social services.
Under sju år har jag iakttagit Charlies motvilja att spendera skattebetalares pengar på sociala tjänster.
I have had seven years to observe Charlie’s distaste for wasting taxpayers’ money on social services.
motvilja (aussi: avsmak, äckel, avsky, leda)
volume_up
loathing {substantif}
Den starka motviljan som invånarna i Kosovo hade utvecklat mot Jugoslavien verkade missbrukas för att kunna förverkliga helt andra målsättningar.
The deep loathing that the inhabitants of Kosovo had developed against Yugoslavia looked as if it would be misused as a crowbar with which to achieve a whole different set of objectives.
volume_up
repulsion {substantif}
Av historiska, politiska och kulturella skäl har detta förhållande alltid vacklat mellan tillit och misstänksamhet, mellan attraktion och motvilja.
For historical, political and cultural reasons, this relationship has always oscillated between trust and suspicion, between attraction and repulsion.

2. "motvilja, avsky"

motvilja (aussi: motvilja, aversion, avsmak, avsky)
volume_up
aversion {substantif}
Och dessutom finns det en psykologisk motvilja mot att klottra -- tack, Freud.
And additionally, there is a psychological aversion to doodling -- thank you, Freud.
Dagens EU bygger på en motvilja mot krig och detta betänkande speglar denna känsla.
Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Hennes motvilja mot Polen och polska jordbrukare är i stort sett allmänt bekant.
Her aversion to Poland and Polish farmers is pretty well common knowledge.

Synonymes suédois de « motvilja »

motvilja

Exemples d'usage pour « motvilja » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDen illustrerar också tydligt Europaparlamentets motvilja mot kärnenergi.
It also illustrates clearly the antinuclear prejudice of part of this House.
SwedishFör det tredje stöter förstörelsen av elfenben på en hel del motvilja.
Thirdly, the idea of the destruction of ivory meets with considerable resistance.
SwedishVi delar med USA en motvilja mot den odemokratiska regeringen i Kuba.
We share with the United States an objection to the non-democratic government in Cuba.
SwedishHan verkade ha blivit en medelmåttlig ledare, radikal bara i sin motvilja mot homosexuella.
Otherwise EU governments like the UK Government can quite rightly be accused of gross hypocrisy.
SwedishFör det tredje efter valet i form av uppenbar motvilja att överlåta makt till de valda.
Thirdly, after the election in the form of a clear unwillingness to hand over power to those elected.
SwedishDen fruktansvärda händelsen har dock gett upphov till kraftig motvilja mot denna energikälla.
However, this painful event has led to a climate of heightened emotion, hostile to this energy source.
SwedishMed motvilja kommer jag att instämma med det här förslaget från kommissionen utan ytterligare ändringsförslag.
I shall thus reluctantly endorse the Commission proposal without any further amendments.
SwedishMed motvilja instämmer jag med de föreslagna konstruktionerna, men därmed är de verkliga problemen inte lösta.
I reluctantly endorse the proposed structures, but they will not solve the real problems.
SwedishMed viss motvilja, för kollega Casaca har utfört ett mycket gott arbete, inte tu tal om den saken!
We did so somewhat reluctantly, because Mr Casaca has done a very good job: for this he deserves credit.
SwedishMen ni skall veta att jag för min del känner absolut ingen motvilja mot någon av er.
However, please believe me when I say that I harbour absolutely no resentment whatsoever against any individual Member.
SwedishDet finns en stor motvilja mot den politik som ni fört i Portugal, och mot er politiska övertygelse.
There is a lot of prejudice over the policies you put forward in Portugal and because of your political convictions.
SwedishMen får jag återigen påminna om att det inte är utan motvilja som idrottsföreningar vänder sig till kommissionen.
However, may I remind you again that sports associations are not too keen on turning to the Commission.
SwedishMånga av oss oroas över att rådet verkar hysa en motvilja mot att få till stånd en fri rörlighet som fungerar på ett smidigt sätt.
Many of us are concerned that Council appears reluctant to make free movement an easy reality.
SwedishDet var inte utan motvilja det var bara för att de ungdomsorganisationer som är engagerade i det här arbetet bad mig om det.
That did not come from the heart, but only because the youth organizations involved in this work asked me to.
SwedishDet är inte rätt sätt att göra någonting åt den stora motvilja som vårt folk känner för EU.
I was glad to support this resolution and the work of my group colleague Bart Staes who I know has been working closely with the Chechen community.
SwedishEU:s motvilja mot att lösa den nya tragedin i Mellanöstern kan vara ett aktuellt exempel på att ett sådant EU behövs.
If one were needed, Europe's reticence with regard to resolving the new tragedy in the Middle East would be a recent example of this.
SwedishJag stöder Rumäniens anslutning av exakt samma skäl som jag uttryckte stark motvilja mot Turkiets inträde.
I am in favour of Romania’s accession for exactly the same reasons that have led me to express my strong hostility to Turkey’s entry.
SwedishMänniskor runt om i Europa har stått enade i motvilja och avsky inför de historier de läst i pressen från Algeriet de senaste veckorna.
People across Europe are united in revulsion and horror by the stories they have read in the press from Algeria in recent weeks.
SwedishDetta går inte att åstadkomma genom lagstiftning, oavsett hur många lagar vi stiftar eller om de antas i en anda av framgång eller motvilja.
No amount of legislation, even when it is adopted in an atmosphere of success, let alone a climate of unwillingness, can create it.
SwedishLabourpartiets delegation i Europaparlamentet röstade för denna resolution, trots dess motvilja mot både punkt 8 och ändringsförslagen till den.
The European Parliamentary Labour Party voted for this resolution, despite its opposition both to paragraph 8 and to the amendments to it.