« nämnd » traduction en anglais

SV

« nämnd » en anglais

volume_up
nämnd {gen. comm.}

SV nämnd
volume_up
{genre commun}

volume_up
authority {substantif}
Han nämnde särskilt vikten av att även inrätta en myndighet för livsmedelssäkerhet under den här perioden.
He particularly suggested the importance of establishing a food safety authority during that period also.
När det gäller de personliga åsikter som nämndes i frågan har rådet inga kommentarer till vad de som besökte mässan har sagt.
Did the Council not feel that its authority was being undermined, in view of the fact that the European businessmen and authors invited to the Book Fair ignored the Council's line and will take part?
Som jag nämnde tidigare, är det också ett skäl för de brittiska myndigheterna att antingen vidta åtgärder eller att granska vad som egentligen försiggår.
As I mentioned earlier, it is also a reason for the British authorities either to take action or to look into what is really happening.
nämnd (aussi: råd, tavla, bräda, kartong)
volume_up
board {substantif}
Företaget lovade honom också en avlönad roll som medlem av dess internationella rådgivande nämnd.
This company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Dessutom ska varje forskningsprojekt godkännas av den regionala djurförsöksetiska nämnden.
In addition, each research project has to be approved by the regional board of animal research ethics.
The board takes a majority decision.
nämnd (aussi: ärende, uppdrag, order, kommitté)
volume_up
commission {substantif}
Det gläder mig att Nordsjöns regionala rådgivande nämnd har medgett att många delar i kommissionens förslag är värdefulla och ändamålsenliga.
I am pleased that the North Sea RAC has recognised that many elements of the Commission’ s proposal are valuable and appropriate.
Som jag nämnde finns det några ändringsförslag som kommissionen inte kan acceptera.
As I mentioned, there are some amendments that the Commission cannot accept.
Är kommissionen medveten om de ovan nämnda brotten mot internationell rätt?
Is the Commission aware of the above-mentioned violation of international law?
nämnd (aussi: kommitté, utskott, utredning, styrelse)
volume_up
committee {substantif}
I utskottets behandling nämndes överhuvudtaget inte denna möjlighet.
This possibility was not mentioned at all in the Committee's discussion.
Huvuddelen av dessa ändringsförslag har förkastats av det nämnda utskottet.
The majority of those amendments have been rejected by the Legal Affairs Committee.
Vi har också fått sällskap av kolleger från Sveriges riksdags EU-nämnd, och jag skulle vilja välkomna dem till vår kammare.
We are also joined by colleagues from the Committee on European Affairs of the Swedish Riksdag, and I should like to welcome them to our Chamber.

Synonymes suédois de « nämnd »

nämnd

Exemples d'usage pour « nämnd » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishLåt mig börja med att försöka rensa luften angående Nordsjöns regionala rådgivande nämnd.
Let me start by trying to clear the air with regard to the North Sea Regional Advisory Council.
SwedishEnligt min mening skulle en nämnd bättre ha motsvarat detta behov.
In my opinion, the proposal to establish a collegiate body would have responded better to this need.
SwedishNordsjöns regionala rådgivande nämnd har reviderat sin uppfattning och rekommenderar inte längre en sådan åtgärd.
The North Sea RAC has revised its position and it no longer advises such a measure.
SwedishI förvaltningsplanen erkänner man Nordsjöns rådgivande nämnd, men man nonchalerar det som den kommer fram till.
While the management plan acknowledges the North Sea Advisory Council, it ignores its findings.
SwedishDen finns inte specifikt nämnd i någon artikel.
Sport has no legal basis at all in the EU; there are no explicit references to sport in any article of the Treaties.
SwedishJag vill svara på dessa punkter i nämnd ordning.
I should like to respond to these points in that order.
SwedishDetta har skett efter att gott samarbete med skuggföredragandena, som jag vill tacka, ingen nämnd ingen glömd.
This has happened following constructive cooperation with the shadow rapporteurs, whom I would thank, one and all.
SwedishJag är också mycket glad över att detta nätverk nu har fått sin rättmätiga plats i Nordsjöns regionala rådgivande nämnd.
I am also delighted that this network has now been given its rightful place in the regional advisory council for the North Sea.
SwedishNordsjöns regionala rådgivande nämnd har reviderat sin uppfattning i denna fråga och rekommenderar i sitt senaste råd inte längre en sådan åtgärd.
The North Sea RAC has revised its opinion on this topic and in its latest advice no longer advises such a measure.
SwedishI den andra fasen finns en nämnd för övervakning och rådgivning som följer processen noggrant, men som också har en stödjande roll och som inte bara letar brister.
In the second phase, there is a monitoring and advisory panel, which follows this process critically, but plays a supporting role too instead of just identifying shortcomings.
SwedishDet här var enligt mig det mest relevanta från sammanträdet den 29 oktober och, som jag tidigare nämnd, ville jag kommentera det hela som ett bidrag till kommande diskussioner och debatter.
These are what seem to me to be the most relevant elements of the meeting of 29 October and which, today, as I said, I wanted to share with you so that you may then comment on them and debate them.