« näppe » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous napp, nappe
SV

« näppe » en anglais

SV

näppe [exemple]

volume_up
Slovenien klarade sig med nöd och näppe, men fick på djupet uppleva bristen på frihet och säkerhet.
Slovenia had a narrow escape, but it deeply experienced lack of freedom and safety itself.

Exemples d'usage pour « näppe » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag kan med nöd och näppe stödja kompromissen, men jag hade velat ha något mer.
I can just about support the compromise, but I would have wished for more.
SwedishNaturligtvis visar historien att han blev väldigt våt och med nöd och näppe undkom att drunkna.
Of course, history records that he got very wet and narrowly avoided drowning.
SwedishDen brittiska pressen rapporterade allmänt att hon med nöd och näppe överlevde slutet på mötet.
It was widely reported in the British press that she only just survived the end of the meeting.
SwedishFör 18 månader sedan undkom Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) samma öde med nöd och näppe.
Eighteen months ago, the governing Justice and Development Party (AKP) narrowly escaped the same fate.
SwedishNio månader senare visar det sig att vi med nöd och näppe kommer att lyckas donera 170 miljoner euro under 2005.
Nine months later, we are only just going to manage to donate EUR 170 million over 2005.
SwedishBåda flygplanen klarade sig undan en katastrof med nöd och näppe.
SwedishFlerårsplanerna som ställdes upp efter Essen skulle i de flesta medlemsstater med nöd och näppe ett jämställdhetstest.
In most Member States, the multiannual plans drawn up after Essen hardly measure up to the equality test.
SwedishVi har just med nöd och näppe undvikit en stor krasch, och det kostade oss inte bara stora pengasummor utan också en hel del förtroende.
We have only just avoided a major crash, and that not only cost an awful lot of money, but also a lot of trust.
SwedishSammanfattningsvis kommer vi att rösta emot resolutionen som skyler en kolonialpolitik som med nöd och näppe uppdaterats.
To conclude, we will vote against this resolution, which conceals a colonialist policy that is hardly in keeping with today's world.
SwedishSammanfattningsvis kommer vi att rösta emot resolutionen som skyler en kolonialpolitik som med nöd och näppe uppdaterats.
To conclude, we will vote against this resolution, which conceals a colonialist policy that is hardly in keeping with today' s world.
SwedishSådana dokument finns, men det är motbjudande att kräva att de ska lämnas av personer som har dött eller med nöd och näppe undkommit med sina liv.
Such documents exist, but it is obscene to demand them of people who have died and barely escaped with their lives.
SwedishJag är även emot ändringsförslag 2 och 43, om utbetalning av arbetslöshetsunderstöd, som båda med nöd och näppe gick igenom i utskottet.
I am also against Amendment Nos 2 and 43 concerning payment of unemployment benefits, both of which only just scraped through in committee.
SwedishEfter sex års överläggningar har rådet slutligen antagit, med nöd och näppe, sin gemensamma ståndpunkt om ett totalt förbud mot tobaksreklam.
After six years of discussions, the Council has finally, by an extremely small margin, adopted a common position on a total tobacco advertising ban.
SwedishPå det hela taget är det med nöd och näppe värre att förkasta förslaget än att stödja det, och för en konservativ ledamot är detta ett tillräckligt bra skäl att rösta för det.
On balance – just – it is worse to reject it than to support it and for a Conservative that is a good enough reason to vote for it.
SwedishHerr ordförande, som vi alla vet klarade sig den brittiske jordbruksministern Douglas Hogg i går kväll med nöd och näppe undan ett misstroendevotum.
Mr President, as we all know last night in the House of Commons the British Agriculture Minister, Douglas Hogg, survived a vote of censure by the skin of his teeth.
SwedishI Innsbruck, som nästan är min hemstad, undveks en omfattande katastrof med nöd och näppe enbart för att regionens chefschemist råkade vara brandman på deltid.
In Innsbruck, which is almost my home town, a large-scale disaster was narrowly averted simply because the region's senior chemist happened to be a part-time fireman.
SwedishJag anser att siffran med näppe är godtagbar, även om toleransnivåerna kan förväntas variera stort inom intervallet och bli mycket höga.
I consider this figure to be just about acceptable, although the tolerance limits can be expected to differ greatly in this measurement range and the tolerances can be expected to be very high.
SwedishÅterigen krävdes dödsoffer vid kapsejsningen av ett fartyg med illegala invandrare vid Lampedusas kust, och man lyckades med nöd och näppe rädda merparten av passagerarna och besättningen.
Yet again, the capsizing of a vessel of illegals off the coast of Lampedusa claimed casualties; the bulk of passengers and crew could only just be saved.