« natur » traduction en anglais

SV

« natur » en anglais

volume_up
natur {gen. comm.}

SV natur
volume_up
{genre commun}

natur (aussi: typ, sort, slag, beskaffenhet)
volume_up
nature {substantif}
Tillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
There is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
På det här sättet visualiseras verkligen gemenskapsinstitutionernas rätta natur.
Such participation reveals the true nature of the Community institutions.
Och jag tänkte, eller jag försöker tänka natur, natur, natur.
And I was thinking, well I'm trying to think nature, nature, nature.
natur
volume_up
kind {substantif} [dém.]
En sådan utveckling skulle ändra unionens natur och föra den närmare en nationalstat.
This kind of development would change the nature of the Union and make it more similar to a Nation-State.
Det tibetanska folket lever under unika förhållanden som naturen har skapat och har alltid varit isolerat från omvärlden.
Is it appropriate, in such a context, for sentences to be passed which have no kind of legal basis?
Nej, utan det är någon konstig slump som har gjort att vi odlar majs; den skulle väl egentligen inte ha existerat, men även naturen är väldigt märklig emellanåt.
No, instead it is by some kind of strange chance that we grow maize; it should not really have existed, but even nature is very strange sometimes.
natur (aussi: landskap)
volume_up
landscape {substantif}
This applies especially to the landscape and climate.
Det betyder att livsmedel inte bara är marknad utan även folkhälsa, landskap och natur.
This means that food does not just stand for market forces, but also for public health, landscape and nature.
För att begränsa kostnaderna bortses ofta från natur- och miljöintressen.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
natur (aussi: tillvaro, existens, liv, livsföring)
volume_up
life {substantif}
Många grundläggande vetenskapliga frågor om natur och liv är fortfarande obesvarade.
Many fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
Vissa av ändringsförslagen går ut på att utvidga tillämpningsområdet för Life-Natur och Life-Miljö.
Some of the amendments are aimed at extending the scope of LIFE-Nature and LIFE-Environment.
Life är och förblir avsett för upprätthållande av miljö och natur.
The purpose of LIFE is and continues to be the conservation of the environment and the natural world.
natur (aussi: omgivning, landskap)
volume_up
scenery {substantif}
Norska Narvikfjellet erbjuder storslagen natur och offpiståkning.
Norweigan Narvikfjellet offers magnificent scenery and off-piste skiing.
Fjällanläggningen ligger i storslagen natur vid foten av det mäktiga fjället Vassitjåkka.
The ski resort is located in the magnificent scenery at the foot of the majestic mountains of Vassitjåkka.
Anläggningen ligger i storslagen natur vid ett bergmassiv på kalfjället med endast 25 meter till den gamla K-märkta järnvägsstationen.
The facility is located in the magnificent scenery on a mountain range in the mountains with only 25 meters to the old K-branded station.
natur (aussi: tillvaro, existens, ande, varelse)
volume_up
being {substantif}
Processen är ofta horisontell till sin natur, och innovationsprocessen kräver offentligt stöd.
Often being horizontal in nature, this process of innovation requires public assistance.
Frågan om handelshinder hanteras som om problemen bara var av teknisk natur.
This affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Man ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.
We are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.
natur (aussi: figur, anseende, typ, egenart)
volume_up
character {substantif}
Dessa frågor illustrerar också miljöproblemens natur och karaktär.
These issues also illustrate the nature and character of the environmental problems.
Det är inte bara en fråga om att man fått nya grannar, utan också om att omgivningens natur har förändrats.
Not only are there new neighbours, but the character of the neighbourhood is also changing.
Vi har här ett europeiskt politiskt problem av strategisk natur.
It is a European political problem of a strategic character.
natur (aussi: uppsats, förening, tavla, kompromiss)
volume_up
composition {substantif}
natur
volume_up
grain {substantif} [fig.]
volume_up
make-up {substantif}
Lärare kan använda den för att förklara vad euron är och berätta om EU-ländernas kulturarv, natur och vetenskapliga upptäckter.
Teachers can use it to explain the euro, and introduce children to the cultural, scientific and natural heritage of the countries that make up the European Union.
De är av naturen pluripotenta och kan hjälpa till när det gäller att återskapa alla de vävnader som den mänskliga kroppen består av.
They are pluripotent by nature, and may be of assistance in regenerating all the types of tissue that go to make up the human body.
Och eftersom ingen är dålig av naturen, måste dessutom åtgärder vidtas för att få bort misstro mot och vanföreställningar om de personer som ingår i dessa grupper.
And because no one is deliberately bad, it must be flanked by measures to abolish distrust and superstition towards the people which make up these groups.
natur (aussi: mod, kurage, temperament, eldighet)
volume_up
mettle {substantif}
natur (aussi: naturliv, djurliv)
volume_up
wildlife {substantif}
EU: s medlemsstater utarbetar Natura 2000-förslaget på grundval av fågel- och miljödirektiv.
The EU Member States have drawn up their proposals for Natura 2000 sites on the basis of the directives on birds and wildlife.
Jag vill ta upp de bränder vi hade i mitt grevskap - Donegal - och på andra ställen på Irland förra helgen, då bränder förstörde skogar, mark, staket, natur- och djurliv.
(GA) Madam President, I refer to the fires we had in my home county - Donegal - and elsewhere in Ireland last weekend, when we had fires which destroyed forests, land, fences and wildlife.

Exemples d'usage pour « natur » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVarje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
SwedishNaturligtvis är utvecklingen inte alltid okomplicerad och enbart av positiv natur.
Of course, progress is not always straightforward with positive developments.
SwedishJag gör det av rättmätiga skäl och på grund av betänkandets substantiella natur.
I am doing so in order to be fair and because I believe they are deserved.
SwedishSamtidigt utgör massturismen ett hot mot värdefulla natur- och kulturmiljöer.
At the same time, mass tourism threatens valuable natural and cultural environments.
SwedishDet är följden av en fråga av mer allvarlig natur som vi måste diskutera med Turkiet.
It is a consequence of a more profound question which we must discuss with Turkey.
SwedishOch med tiden och med övning, har jag försökt leva mer och mer från min innersta natur.
And over time and with practice, I've tried to live more and more from my essence.
SwedishLomékonventionen är till sin natur unik och bör bevaras, därom råder inget tvivel.
The Lomé Convention is unique and should be maintained, of that there should be no doubt.
SwedishÄven om betänkandet är av relativt teknisk natur har det även en mänsklig dimension.
Although it is a rather technical report, it also has a human dimension.
SwedishFrågan om hur man ska inrätta denna gemensamma avdelning är inte enbart av teknisk natur.
The issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
SwedishDetta ligger i de fasta avgifternas och den direkta beskattningens natur.
This is why the Member States have submitted many requests for exemptions.
SwedishDen typ av process, den typ av arbete som vi har framför oss är till sin natur progressiv.
The type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
SwedishInsatser för EMU, men också för arbete, också för natur, också för jämlikhet.
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
SwedishDet förutsätter framför allt att man ibland handlar i strid mot sin egen natur.
But this means that a change of approach is sometimes required too.
SwedishDennas gränsöverskridande natur gör att den inte gör halt vid unionens gränser.
Organised crime does not stop at the borders of the European Union.
SwedishVi vet också att detta ligger i sakens natur under en viktig förhandling.
We also know that this is part of the usual rhythm of a top negotiation.
SwedishLåt mig först av allt göra ett påpekande av allmän natur.
Mr President, ladies and gentlemen, I must begin with one general comment.
SwedishFör att kunna rädda värdefull natur i dessa områden behöver vi er hjälp.
If we are to be able to save the valuable countryside in these areas, we need your help.
SwedishTema Barn Tema Genus Tema Teknik och social förändring Tema Vatten i natur och samhälle
Child Studies Gender Studies Technology and social change Water and environmental studies
SwedishHär finns det verkligen djupgående övertygelser av olika slag, även av ordningspolitisk natur.
There are profoundly different views here, including on the structural impact.
SwedishVi tror inte att man uppnår något positivt genom denna typ av åtgärder av propagandistisk natur.
We do not believe that such propaganda measures will yield any positive results.