« noter » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous nöta
SV

« noter » en anglais

EN

« to note » en suédois

SV

noter {pluriel}

volume_up
noter (aussi: musik)
volume_up
music {substantif}
Jag hade lärt mig att läsa noter då, eller höll sakta på att lära mig noter.
I had learned to read music by then, or slowly learning to read music.
Jag läste inte noter, men jag spelade på synthar och trummaskiner.
I didn't read music, but I played synthesizers and drum machines.
noter (aussi: notblad)
EN

to note [noted|noted] {verbe}

volume_up
to note
Note the results of the referendums in France and the Netherlands.
Notera resultaten från folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
I note especially the obliteration of the British Presidency, Mr President-in-Office.
Jag kan framför allt konstatera det brittiska ordförandeskapets undanskymda plats.
In this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Och i det sammanhanget kan vi konstatera att kommissionen gör avsevärda ansträngningar.
I am happy to note that the European Parliament proved equally wise in plenary.
Det gläder mig att konstatera att Europaparlamentet i kammaren instämt i denna klokhet.
In this context, I have to note that the situation is still evolving.
I detta sammanhang måste jag påpeka att situationen fortfarande utvecklas.
Finally, I would like to note that cohesion has an absolute and a relative dimension.
Jag vill avslutningsvis påpeka att sammanhållningen har en absolut och en relativ dimension.
I should also like to note that there is Europe-wide support for the content of this report.
Jag vill också påpeka att det finns ett EU-omfattande stöd för betänkandets innehåll.
   The relevant departments will certainly note your comments.
   – De berörda enheterna kommer säkerligen att uppmärksamma era kommentarer.
In particular, however, we should note the matter of verbal communication.
Men vi måste särskilt vara uppmärksamma på problemet med den verbala kommunikationen.
It is sufficient to note that the Commission has a adopted a decision to establish OLAF.
Det räcker med att uppmärksamma att kommissionen har antagit ett beslut om att upprätta OLAF.
to note
This, I think, is something Finland should take note of also.
Detta tycker jag att också Finland måste beakta.
I do hope that the Council, and indeed the Presidency, will take careful note of these remarks.
Jag hoppas att rådet, och ordförandeskapet för den delen, noga kommer att beakta dessa kommentarer.
It is important to note that simplification. Simplification is often heralded but rarely achieved.
Det är viktigt att beakta detta förenklande som så ofta har tillkännagivits men så sällan uppnåtts.
We note that a newer, more complete definition has been issued by the committee of vine experts.
Jag kan nämna att en grupp experter på vinodling har gett en modernare, mera fullständig definition.
On a positive note, I should like to mention the general improvement in the rate of payments.
På den positiva sidan vill jag nämna att betalningsgraden allmänt har förbättrats.
On a final note, I would like to mention the Stability Pact.
Avslutningsvis vill jag nämna stabilitetspakten.
It is also important to note the contribution of nuclear energy to climate protection.
Det är också viktigt att framhålla kärnkraftens bidrag till att skydda miljön.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
Jag vill framhålla att Graham Watson formellt har förnekat att han skulle ha sagt någonting sådant.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
Jag vill framhålla att Graham Watson formellt har förnekat att han skulle ha sagt någonting sådant.
to note
Unfortunately, we cannot fail to note that the Treaty has come under pressure.
Dock kan vi inte undgå att märka att avtalet har kommit att utsättas för tryck.
Please note: When you create a filter to forward messages, only new messages will be affected.
Med hjälp av filter kan du automatiskt märka, arkivera, ta bort, stjärnmärka eller vidarebefordra din e-post.
This is beginning, as noted last Monday in the ECOFIN Council, with regard to the stability and convergence programmes.
Vid senaste mötet i Ekofin-rådet förra måndagen kunde man märka att det börjar bli så.
Nobody had time to note down the amendments the Commissioner listed.
Ingen har hunnit anteckna de ändringsförslag som kommissionären nämnde.
On a previous occasion, I requested that the results of votes be displayed for longer after the vote so that we can make a note of them.
Jag har redan tidigare bett om att resultaten efter omröstningarna visas något längre så att man får möjlighet att anteckna.
You can use this form to take notes over discussed topics, responsibility and dates for future meetings.
I formuläret kan du under mötets gång anteckna punkter som ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när punkten ska vara åtgärdad.
to note
Please note that in this instance, ‘concise’ means one minute.
Jag ber er lägga märke till att ”koncis” i detta fall betyder en minut.
We must note that the situation in Burma takes bizarre forms.
Vi måste lägga märke till att situationen i Myanmar tar bisarra former.
It is important to note, however, that environmental problems will not be resolved merely by using environmental taxes.
Det är dock viktigt att lägga märke till att enbart miljöskatterna löser inte miljöfrågorna.

Exemples d'usage pour « noter » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet är som om det en dag skulle bli möjligt att patentera skalor, noter och ackord.
It is as though it were possible one day to patent scales, notes and chords.
SwedishJazzmusiker behöver några noter -- de flesta behöver några noter.
Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.
SwedishFör att även okända tecken ska kunna sparas i HTML-dokument används noter.
Notes are used to include unknown characters in an HTML document.
SwedishJag är tacksam om ni kan se efter i era noter.
SwedishAlla har inte spelat efter samma noter inom det här området, vilket har underlättat vissa utvecklingsländers manövrer.
We were not all singing from the same hymn book in this area, which played into the hands of certain developing countries.
SwedishVi måste spela rätt noter mellan rådet och parlamentet och spela dem i rätt ordning om vi skall skapa denna harmoniska förbindelse.
We have to get the right notes between the Council and the Parliament playing in the right order if we are to have this harmonious relationship.
SwedishHerr ordförande, herr kommissioner, ni sade, att ni avser att skicka noter till tio länder av den anledningen, att de har ett alltför stort budgetunderskott.
Mr President, Commissioner, you say that you intend to send notes to ten countries because their budget deficits are excessive.
SwedishDet låter alldeles gräsligt och André Previn säger " du spelar ju helt fel noter, " och Eric säger " jag spelar rätt noter, men inte nödvändigtvis i rätt ordning
It sounds absolutely awful and André Previn says, ' you are playing all the wrong notes, ' and Eric says, ' I am playing the right notes, but not necessarily in the right order. '
SwedishDärför vädjar jag till er, herr rådsordförande att försöka skapa musikalisk harmoni med Condoleezza Rice och Bush-administrationen, men inte sjunga efter deras politiska noter.
I therefore appeal to you, Mr President-in-Office, to seek musical harmony with Condoleezza Rice and the Bush Administration but not to sing from their political song sheet.
SwedishDärför vädjar jag till er, herr rådsordförande att försöka skapa musikalisk harmoni med Condoleezza Rice och Bush-administrationen, men inte sjunga efter deras politiska noter.
I therefore appeal to you, Mr President-in-Office, to seek musical harmony with Condoleezza Rice and the Bush Administration but not to sing from their political song sheet.
SwedishMedan unga gör allt de kan för att kämpa mot arméerna och polisen och lägger ned själ och hjärta i att konfrontera dessa styrkor, begränsar vi oss till att utfärda diplomatiska noter.
While young people are doing whatever it takes against armies and police, putting heart and soul into confronting these forces, we limit ourselves to writing diplomatic notes.