« ny » traduction en anglais

SV

« ny » en anglais

volume_up
ny {adj.}
volume_up
ny- {adv.}
EN

SV ny
volume_up
{adjectif}

ny (aussi: annan, färsk, nya, ovan)
volume_up
new {adj.}
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Det här är en ny tolkning av arbetsordningen, en ny innovation av parlamentet.
This is a new interpretation of the Rules of Procedure, a new innovation by Parliament.
Därmed får kravet på en ny dynamik i relationerna med ASEAN en ny dimension.
This gives the call for a new dynamic in relations with ASEAN a new dimension.
Även parlamentet vill förbereda sig inför utvidgningen genom att anställa ny personal.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
Skulle ni, fru kommissionär, kunna överväga en ny utgiftskategori för utveckling i budgetplanen?
Commissioner, would you consider a new additional heading for development in the financial perspectives?
För det första föreslås en ny punkt i artikel 1.
Firstly, an additional paragraph is proposed for Article 1.
Nu har vi dock en ny kommission och detta innebär nya möjligheter.
We now have a different Commission, though, and that opens up new opportunities.
Som ni vet skrivs betänkandet varje år av en ny politisk grupp.
As you know, the report is written by a different political group every year.
Dessutom kan du ladda eller skapa en ny bitmapmönstertabell.
You can also load a different bitmap pattern list or create a new one.
Och vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Kommissionen är manöveroduglig och lägger nästan aldrig fram någon ny lagstiftning.
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
volume_up
novel {adj.}
Det skulle vara en ny situation, men om den uppstod skulle vi möta den på vårt eget, demokratiska sätt.
It would be a novel situation, but if it arose we should face it in our proper democratic fashion.
Låt oss tala klarspråk: att identifiera makroekonomiska obalanser är en komplicerad och helt ny process.
Let us speak plainly: identifying macroeconomic imbalances is a complex and completely novel process.
För att uppnå detta måste man främja ny forskning och utveckling inom motorteknik ännu mer intensivt.
For this to be achieved, novel engine technology research and development needs to be promoted even more intensively.
ny (aussi: frisk, skarp, fast, fräsch)
volume_up
crisp {adj.}
Men jag skulle väldigt gärna vilja se litet resultat av all denna eftertanke och jag vill inte ha någon ny grönbok, inte någon vitbok, jag vill ha rejäla lagstiftningsinitiativ.
I would just very much like to see a result of the reflection, and I do not want another Green Paper, I do not want another White Paper, I want crisp legislative initiatives.

Synonymes suédois de « ny »

ny
Swedish

Exemples d'usage pour « ny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
SwedishPrecis som ni betonade stämmer det att medborgarna även måste inges ny tillförsikt.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
Swedish—Finanskrisen har utan tvivel bidragit till att sätta en ny dagordning för EU.
—the financial crisis was undoubtedly one reason for re-setting the EU agenda,
SwedishÄr hon villig eller redo att göra någonting åt detta genom att införa en ny lag?
Is she willing or ready to do anything about it as regards the introduction of a law?
Swedishbildad 2007, som är en ledande ensemble med specialisering på ny konstmusik.
formed in 2007, which is a leading ensemble specializing in contemporary music.
SwedishOch en modig, ny fransk betjänt som vill hjälpa er runt jorden på 80 dagar.
And a brave French valet that will help you make it around the world in 80 days.
SwedishJag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
SwedishKostnaden för " uppstädningslagar" måste självklart beaktas när en ny lag antas.
Certainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted.
SwedishVi ska göra en ny bedömning, men allt hänger på vilket mervärde denna lösning ger.
We shall reassess it, but everything depends on the added value it provides.
SwedishKostnaden för " uppstädningslagar " måste självklart beaktas när en ny lag antas.
Certainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted.
SwedishJag anser vi behöver en ny tid av solidaritet efter detta historiska genombrott.
I think that following the historic breakthrough we need another period of Solidarity.
SwedishJag tror att de ledamöter som deltog i mötet fick ny tillförsikt genom resultatet.
I think the MEPs who took part in the summit were reassured by the outcome.
SwedishNi har chansen att bilda en ny kommission som kan vinna parlamentets stöd.
You have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
SwedishDen avgående nederländska regeringen tog definitivt avstånd från en ny folkomröstning.
The outgoing Dutch Government made clear it would not have a second referendum.
SwedishGör en ny sökning.Inga bilder matchade din sökning.
No images matching... Please try another search.No images matched your search.
SwedishParlamentet hoppas att kunna ge dem ny livskraft och styrka och få in dem på rätt spår.
Parliament hopes to reinvigorate and strengthen them and get them back on track.
SwedishECHO kommer då att göra en ny värdering av behovet att stärka sin närvaro på platsen.
ECHO will then reassess the need to further strengthen its presence on the ground.
SwedishEnbart av detta skäl bör kommissionen inte lägga fram förslag till ny lagstiftning.
For this reason alone the Commission should not be putting forward more law.
SwedishLandet behöver inte en ny diktator utan ett återupprättande av demokratin.
That country does not need another dictator, but the restoration of democracy.
SwedishI stället måste vi främja en ny medvetenhet liksom nyskapande och motivation.
Instead, we must encourage changes in awareness as well as innovation and motivation.