« offentlig » traduction en anglais

SV

« offentlig » en anglais

SV offentlig
volume_up
{adjectif}

volume_up
official {substantif}
Detta är platser där offentlig information om upphandling kan införskaffas.
These are places where official information can be obtained on procurement.
På samma sätt är det korrekt att från offentlig sida stödja dem materiellt.
It is thus correct that they be supported by official means.
Därför förväntar jag mig en offentlig ursäkt och inte det vanliga arroganta svaret.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
offentlig (aussi: allmän, öppen, uppriktig, tillgänglig)
volume_up
open {adj.}
Och det är jättebra därför att de kan samla in offentlig information.
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
Disputationen är offentlig och således öppen för alla intresserade.
The public defence is open to the general public.
Det är en offentlig hemlighet, liksom det faktum att det används som ett politiskt instrument.
That is an open secret, as is the fact that it is being used as an instrument of policy.
offentlig (aussi: allmän, statlig, allmänna, folk-)
volume_up
public {adj.}
Dessutom har en offentlig överläggning hållits på initiativ av ordförandeskapet.
Furthermore, one public deliberation was held on the initiative of the Presidency.
Den begär att denna information skall göras offentlig av kommissionen.
It asks for that information to be made public and available by the Commission.
Lokal infrastruktur, däribland utomhusbelysning för offentlig infrastruktur.
local infrastructure, including efficient lighting of outdoor public infrastructure.
offentlig (aussi: billig, enkel, vanlig, gemensam)
volume_up
common {adj.}
Vi har alla en offentlig sektor där vi finansierar det som är gemensamt, i något olika grad.
We all have a public sector through which we pay for what is common, to somewhat differing degrees.
strider mot sunt förnuft och principerna för säkerhet och offentlig service.
This 'Single Sky market ' goes against common sense and the principles of safety and public service.
strider mot sunt förnuft och principerna för säkerhet och offentlig service.
This 'Single Sky market' goes against common sense and the principles of safety and public service.
offentlig (aussi: öppen)
volume_up
overt {adj.}
Under förlängningen av Peaceanslaget önskar jag en offentlig korrigering av dessa missförhållanden.
During this extension of PEACE Funding I am looking for an overt righting of these wrongs.

Synonymes suédois de « offentlig »

offentlig

Exemples d'usage pour « offentlig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishNationella system skall vara i offentlig ägo och underkastade insyn och kontroll.
National systems should be publicly owned and subject to transparency and control.
SwedishVi påpekar dock att kommissionen för offentlig förvaltning ännu inte fungerar fullt ut.
However, we note that the Civil Service Commission is not yet fully functioning.
SwedishVarför skulle en privat pensionsfond ha mera framtid än offentlig socialförsäkring?
Why should a private pension fund be more viable than a state social security scheme?
SwedishÄr ni beredd att sörja för att rådets lagstiftning skall bli offentlig?
Are you prepared to make sure that openness prevails in the Council's law-making?
SwedishDet råder ingen tvekan om att offentlig-privata partnerskap är viktiga för EU:s ekonomi.
There can be no doubt as to the importance of PPPs for the European economy.
SwedishVi har framhållit för myndigheterna att lagen om offentlig anställning snarast måste antas.
We have stressed with the authorities the urgency of adopting the Civil Service Law.
SwedishVi har lagt fram förslag om offentlig upphandling, posttjänster och företagspolitik.
We have presented proposals on government contracts, postal services and enterprise policy.
SwedishJag skulle vilja se att byrån blev en internationell institution som lyder under offentlig rätt.
WADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
SwedishDet behövs öppenhet i offentlig upphandling, där det förekommer mutor.
They need to implement transparency in government contracts, which are subject to graft.
SwedishMarknaden för nötkött i EU rubbades när galna-ko-sjukan blev känd och offentlig.
The EU beef markets were shaken when mad cow disease made an appearance and became publicly known.
SwedishVi arbetar mot en tidsfrist, eftersom avtalet om offentlig upphandling öppnas för fler länder.
We are working against a deadline as the GPA is opened up to more countries.
SwedishDen tredje aspekten gäller offentlig information om mottagare av EU-stöd.
The third issue concerns the transparency of beneficiaries' funding.
SwedishDet tog Jacques Santer fyra år att göra kommissionens telefonlista offentlig.
It took Mr Santer four years to have the Commission’s telephone directory made publicly available.
SwedishVi genomförde en offentlig utfrågning, och andra auktoritativa undersökningar kom till samma slutsats.
We held a hearing, and other authoritative studies came to the same conclusion.
SwedishParlamentet välkomnar uttryckligen offentlig-privata partnerskap som genomförandeform.
Parliament explicitly welcomes the PPP form of implementation.
SwedishHaiti behöver en offentlig sektor som kan göra något för sina fattiga invånare.
Haiti needs a state which can do something for its poor.
SwedishDetta synsätt på järnvägstransporter ifrågasätter offentlig service.
Clearly, if private operators are involved in the financing, they will aim for maximum profit.
SwedishDen officiella veterinären är avgörande i det föreslagna systemet om offentlig kontroll av köttproduktion.
I consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
SwedishFrån och med 2013/2014 kan vi återigen använda oss av offentlig-privata partnerskap när modellen tillämpas.
As from 2013/2014 we shall be able to apply the PPP again when using the model.
SwedishTvärtom blir det möjligt genom detta initiativ att garantera en stark europeisk offentlig reglering.
This initiative will allow us to guarantee a strong European regulator.