« operatör » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous operator
SV

« operatör » en anglais

volume_up
operatör {gen. comm.}

SV operatör
volume_up
{genre commun}

volume_up
operator {substantif}
I allmänhet använder du denna operatör för att hitta operatörer som överlappar.
In general, use this operator to find resources that overlap.
Att operatör, chefer och tillsynsmyndigheter är oberoende.
1. independence of the operator, managers and supervisory authorities,
För det andra krävs ett särskiljande mellan nationell operatör och den som äger banan.
Secondly, a distinction needs to be drawn between the national operator and whoever owns the track.

Synonymes suédois de « operatör »

operatör

Exemples d'usage pour « operatör » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSom ett resultat av det, stoppade landets kabel-tv-operatör sändningen av sju kanaler.
As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
SwedishJag ber inte kommissionen att dra tillbaka sina förslag om förhandsval av operatör.
I am not asking the Commission to withdraw its proposals about carrier pre-selection.
SwedishDet är därför den utökade möjligheten att byta operatör är så viktig.
That is why the enhanced ability to switch your supplier is so important.
SwedishByte av operatör sker utan problem som en alldaglig företeelse.
Changing operators does not present any problems, and is part of the everyday routine.
SwedishDet kommer att bli enklare för människor att flytta med sina telefonnummer när de byter operatör.
It will be easier for people to take telephone numbers with them when changing operators.
SwedishJag vill i synnerhet tala om van Velzens betänkande och om hans idéer om förhandsval av operatör.
I wish to talk particularly about Mr van Velzen's report and his ideas on carrier pre-selection.
SwedishMan behöver ofta ett godkännande av hundratals markägare innan man som operatör kan sätta igång.
They often need consent from hundreds of property owners before they can start trading as operators.
SwedishNummerportabilitet mellan operatörer och förhandsval av operatör
SwedishDet är endast fyra medlemsstater som har valt operatör och tre medlemsstater har inte ens svarat på förfrågan om information.
Only four Member States have chosen a service provider, three Member States have failed to respond to a request for information at all.
SwedishI ett brev som nyligen skickades till kommissionen klagar en resenär över en lokal operatör som vägrat sälja honom en biljett av detta slag.
It therefore considered it necessary to extend the rights of rail passengers as a way of counterbalancing its policy of market opening.
SwedishOm ditt land eller din operatör inte finns på vår lista med operatörer som stöds kanske du behöver pröva med en väns telefon eller en annan operatör.
If your country or carrier is not on our list of supported carriers, you might want to try a friend's phone on another carrier.
SwedishVi vill också att de ska kunna se hur länge avtalet gäller och att avtalslängden inte används som en begränsning när de försöker byta operatör.
We also want them to be able to study the length of the contract and for the length of contract not to be used as a restriction when they try to move.
SwedishKostnaden för ditt SMS eller röstsamtal varierar beroende på ditt avtal och din operatör, men oftast är det standardavgiften för SMS och samtal.
The cost of your text or voice messages will vary depending on your plan and provider, but will likely be your standard text message and call charges.
SwedishEfter att flera bolag sagt att de inte hade täckning i hans område lyckades han till slut hitta det internetbolag som var USO-operatör i Skottland.
After several companies had told him their networks didn't cover his area, he finally found out who the universal service provider was in Scotland.
SwedishBör kommissionen reagera om ett helt paket av idrottssändningar tillhör endast en tv-operatör och konsumenterna inte har någon valmöjlighet?
Is the Commission called upon to react when an entire package of sports media rights is owned by one television broadcaster only and consumers have no possibility of making a choice?
SwedishDärför vill jag bara säga att tillgång till larmtjänst, färre hinder för att byta operatör på en dag, skydd av personuppgifter - allt detta har fått en lösning.
Therefore, I just want to say that access to emergency services, fewer barriers to switching operators in one day, privacy, where personal data is concerned - all this has found a solution.
SwedishDet kan finnas ett gott skäl till två direktiv om dessa två frågor, men jag skulle vilja be kommissionen att utföra ytterligare en studie om möjliga konsekvenser för förhandsval av operatör.
There might be a good case for having a separate directive on these two issues but I would ask the Commission to carry out a further study on the possible consequences of carrier pre-selection.
SwedishHärigenom kan konsumenter behålla sitt telefonnummer om de byter telefonbolag, och samtidigt kan de genom att knappa in en enkel kod välja en annan operatör per samtal.
This way consumers will be able to keep their telephone number when changing their telephone company, and, in addition, by keying in a simple code they will be able to switch operators for each call.