« operativt » traduction en anglais

SV

« operativt » en anglais

SV operativt
volume_up
{adverbe}

operativt

Exemples d'usage pour « operativt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSå snart ett operativt system har satts igång, måste vi också finansiera det.
Once an operational system has been put in place, we will also need to finance it.
SwedishDatasystemet för den integrerade förvaltningen måste också vara fullt operativt.
The computer system for integrated management will also need to be fully operational.
SwedishJag hoppas att det centrum vi diskuterar i dag mycket snart kommer att bli operativt.
I hope that the centre we are discussing today will very soon become operational.
SwedishJag upprepar att detta är ett utmärkt exempel på solidaritet och operativt samarbete.
I repeat that it is an excellent example of solidarity and operational cooperation.
SwedishJag stöder framför allt tanken med inrättandet av ett operativt EU-högkvarter.
In particular, I support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established.
SwedishDet behöver inte vara fler vackra ord, utan samarbetet ska vara konkret och operativt.
What we need is not more elegant words, but rather cooperation that is tangible and active.
SwedishEn sådan flexibilitet är ett avgörande operativt krav för myndigheten.
Such flexibility is a critical operational requirement of the Authority.
SwedishFör det första blev Eurodacsystemet operativt i januari förra året.
For one thing, the Eurodac system became operational in January last year.
SwedishJag stöder idén om att upprätta ett operativt EU-högkvarter.
I support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established.
SwedishFör mig är det viktigt att detta direktiv görs så operativt som möjligt.
In my opinion, it is essential that this directive should be made as functional as possible.
SwedishFör det andra är det en bra ansats, att man agerar operativt utmed kända rutter.
Secondly, I agree with the proposal that the police should carry out operations on recognised routes.
SwedishUr ett operativt perspektiv har en strategi tagits fram i nära samarbete med Easa.
From an operational perspective, an approach has been developed in close cooperation with the EASA.
SwedishDetta är ett framsteg för Europaparlamentet och innebär att det blir politiskt mer operativt.
It is a step forward for Parliament which is helping it to be more effective politically.
SwedishPilottillämpningar”, Operativt program konkurrens, 3:e programmet för gemenskapsstöd.
Pilot projects under the third CSF ‘Competition’ programme.
SwedishVi har frågan om att samordna ett operativt bistånd, det är det som FN har som huvuduppgift att göra.
The issue is one of coordinating operational aid, and that is the main task of the UN.
SwedishJag anser att detta utgör grunden för ett starkt operativt samarbete.
I think that this is a basis for strong operational cooperation.
SwedishFysiskt och operativt bör det emellertid vara nära knutet till den europeiska livsmedelsmyndigheten.
Nevertheless it should be physically and operationally close to the EFSA.
SwedishDet är dock viktigt att garantera fullt operativt oberoende.
However, it is essential to guarantee its full operational independence.
SwedishVi kan ju inte agera operativt i frågan härifrån parlamentet.
We in Parliament cannot influence the situation in any concrete way.
SwedishNär det är möjligt strävar vi efter mindre lagstiftning och mer åtgärder för operativt samarbete.
Wherever possible, we are aiming at less legislation and more operational cooperation measures.