« orden » traduction en anglais

SV

« orden » en anglais

volume_up
orden {gen. comm.}
EN
SV

orden {genre commun}

volume_up
I dag sköts den demokratiskt valde presidenten Aslan Maskhadov i Tjetjenien till döds, och president Vladimir Putin har redan tilldelat mördarna den högsta ryska orden.
Today, President Maskhadov of Chechnya, who had been democratically elected, was shot dead, and Mr Putin has already conferred the highest Russian decoration on the assassins.

Exemples d'usage pour « orden » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJavisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
Exactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
SwedishJacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok och andra skrädde inte orden i det avseendet.
Mr Saryusz-Wolski, Mr Brok and others did not pull their punches in that respect.
SwedishDe kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
They may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
SwedishDetta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .
This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
SwedishRådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart" är ett stort problem.
The insertion by the Council of the words 'where practicable' is a big problem.
SwedishRådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart " är ett stort problem.
The insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
SwedishMakten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
Power is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
SwedishDet är så biologiskt alstrat ljus fungerar - de talar med de här kemiska orden.
That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
SwedishJag vill i stället att orden ”säkerhetsbedömningar” eller ”riskbedömningar” används.
What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.
SwedishJag vill dock tillägga orden ”annars undergräver samhället hela sin framtid”.
However, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
SwedishJag vill tacka kommissionsledamoten för de vänliga orden.
   . Madam President, I would like to thank the Commissioner for his kind remarks.
SwedishFörslag 16 stöder jag utom orden ?inom ramen för systemet för tidig varning?.
I support Amendment No 16 without the words "by means of the early warning system".
Swedish"Kraftig avmattning ", "tydlig minskning ": man ser att orden inte längre är desamma.
'Violent deceleration' , ' definite slowdown' : the words are no longer the same.
SwedishDe båda orden "rättvis" och "fri" önskas vad jag kan förstå av en stor majoritet.
Both the words "fair" and "free" are as far as I can see desired by a large majority.
SwedishSedan säger han tre ord -- de mest känslokalla tre orden jag någonsin hört.
And then he says three words -- the most unemotional three words I've ever heard.
SwedishJag kommer noggrant att granska om de vackra orden faktiskt blir verklighet.
I will be watching closely to see if these fine words are actually put into effect.
SwedishTillväxt, sysselsättning och stabilitet är de magiska orden i nutidens diskussioner.
Growth, employment and stability are the buzzwords in political debate today.
SwedishDet är nu dags att låta handling följa de många orden och få något gjort åt problemen.
It is time to match action to the many words and do something about the problems.
Swedish. – Efter orden ” grannskapspolitik ” måste vi lägga till ” är inte minst ”.
After the words ‘ neighbourhood policy’ the words ‘ is not least’ need to be added.
SwedishSlutligen föreslår vi också att orden ”den politiska” tas bort framför ordet ”ramen”.
Finally, we also propose deletion of the word 'political' before 'framework'.