« ordinarie » traduction en anglais

SV

« ordinarie » en anglais

SV ordinarie
volume_up
{adjectif}

1. général

ordinarie (aussi: menig, vardaglig, vanlig, ordinär)
Specialdomstolar kan nu inrättas genom ordinarie lagstiftningsförfaranden.
In this case, they can be established under ordinary legislative procedures.
. - (EN) Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)
. - Following the Ordinary legislative procedure: (first reading)
Kommer parlamentet att delta i det ordinarie lagstiftningsförfarandet?
Will Parliament be part of the ordinary legislative procedure?
ordinarie (aussi: ständig, fast, permanent, bestående)
Det enda språk som besöksgrupperna inte får guidning på av en ordinarie tjänsteman är finska.
Finnish will be the only language not used by any permanent official to give explanations to groups of visitors regarding the work of Parliament.
Som ordinarie ledamot av budgetutskottet är jag särskilt intresserad av utvecklingen inom området för ökad finansiell tillsyn och permanent krismekanism.
As a full member of the Committee on Budgets, I am particularly interested in developments in the area of increased financial supervision and the permanent crisis mechanism.
Varje medlemsstat borde ha en ordinarie tjänsteman i besökstjänsten, som talar medlemsstatens språk och kan redogöra för besökarna hur parlamentet fungerar.
Each Member State should have its own permanent official working in the service, who speaks the language of that Member State and can explain to visitors how Parliament works.

2. "fast (anställd); vanlig, normal"

ordinarie (aussi: vanlig, regelbunden, normal, regelmässig)
Det har hittills varit lite skillnad mellan ordinarie och suppleanter.
There has so far been little distinction between regular and deputy members.
Detta stöd måste självfallet också ligga utanför det ordinarie biståndet.
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
The courses are given in the regular occupational therapy program.

3. "som inträffar varje år"

ordinarie (aussi: årliga, ettårig, annuell, årlig)
volume_up
annual {adj.}
Den ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och koncernredovisning kallas årsstämma.
The ordinary general meeting where the board shall submit the annual report and audit report as well as the consolidated financial statements is called the Annual General Meeting.

Synonymes suédois de « ordinarie »

ordinarie
Swedish

Exemples d'usage pour « ordinarie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishParlamentet är redo att söka efter alla tänkbara lösningar via ordinarie medel.
Parliament is ready to find any possible solutions through regulatory means.
SwedishAntalet ordinarie ledamöter bör inte överstiga 10 procent av platserna eller totalt 20.
The number of full members should not exceed 10% of the positions or a total number of 20.
SwedishEndast på så sätt kan man faktiskt klara av ordinarie långtidsåtgärder.
Only in this way can routine long-term measures also be maintained.
SwedishKommissionen stöder alltså redan nu deras deltagande i de regionala rådgivande nämnderna som ordinarie ledamöter.
Thus the Commission already promotes their participation in RACs as full members.
SwedishKommissionen stöder alltså redan nu deras deltagande i de regionala rådgivande nämnderna som ordinarie ledamöter.
Therefore, adding a recital, as proposed in this amendment, is probably obsolete.
SwedishDet fanns i själva verket endast en minimisats på 15 procent, en ordinarie sats på 5 procent och en lägre sats.
In fact, there was only a minimum rate of 15%, 5% as the normal rate and the lower rate.
SwedishNi vet mycket väl, som jag sade i mina föregående kommentarer, att detta är medel utanför den ordinarie budgeten.
You are well aware, as I said in my previous remarks, that these are extra-budgetary funds.
SwedishI dag är jag ordinarie ledamot av Europaparlamentet.
Today I am a fully-fledged Member of the European Parliament.
SwedishJag konstaterar precis som ni att endast ordinarie ledamöters namn står upptagna i protokollet.
Mr Poettering, I too have noticed that only the names of the full members appear in the Minutes.
SwedishRevisionsrätten anser att förvaltningen skulle gynnas om EUF integrerades i den ordinarie budgeten.
The Court is of the opinion that management would improve if the EDF were integrated into the general budget.
SwedishVi övervägde att ha majoriteten av ledamöterna, men i slutändan har vi bestämt oss för de ordinarie ledamöterna.
We considered having the majority of the members, but in the end we have settled for the full members.
SwedishDessutom kommer vi att erbjuda specialisthjälp och påskynda utbetalningen av vårt ordinarie stöd till Moldavien.
In addition, we will provide specialist assistance and speed up payment of our usual aid to this country.
SwedishHundratals företag tvingades lägga ned sin tillverkning, och deras medarbetare fick bara ut 60 procent av sin ordinarie lön.
Hundreds of companies had to cease production and pay their employees just 60% of their wages.
SwedishMål 3-området bör enligt vår mening ha en stor bredd, varvid bland annat utrymme för stöd till ordinarie utbildning bör ges.
In our opinion, Objective 3 should be broadly based and allow for support for normal education.
SwedishNu, med denna ändring, står det ganska klart att de ordinarie ledamöterna måste sitta med i huvudutskottet.
Now, with this rule change, it is quite clear that the full members will have to be members of the main committee.
SwedishÄr detta inte diskriminerande för fiskeflottorna enligt deras geografiska fördelning och ordinarie fiskezoner?
Does this not discriminate against fleets according to their geographical distribution and habitual fishing areas?
SwedishDet är välkommet att pengarna till ordinarie projekt skall särskiljas från åtgärder för akut hjälp - artikel 5.
I welcome the fact that, under Article 5, the money for routine projects is to be separated from emergency aid measures.
SwedishNu återgår vi till ordinarie ärenden.
SwedishNär vi anländer till Europaparlamentet på måndagarna så kan nu ordinarie ledamöter få ordet, något de inte kunde tidigare.
We had never before had an election campaign in the history of Parliament, says he who is now celebrating 25 years of being an MEP.
SwedishDessutom säger man i Laekenförklaringen att man bara kan låta sig ersättas av en suppleant om inte den ordinarie ledamoten är närvarande.
The Laeken declaration states, moreover, that deputies may only be allowed to step in if the right member is absent.