« orsak » traduction en anglais

SV

« orsak » en anglais

volume_up
orsak {gen. comm.}
volume_up
orsak [exemple]
EN

SV orsak
volume_up
{genre commun}

orsak (aussi: anledning, hänsyn, grund, skäl)
volume_up
reason {substantif}
Som orsak angavs ”oregelbunden energiförsörjning” till satelliten.
The reason given was 'an irregularity in the power supply' to the satellite.
Det finns en orsak till varför denna rabatt existerar och denna orsak väger lika tungt i dag som 1984.
There is a reason for this rebate existing, and it is as strong as it was in 1984.
Bränslepriserna är en orsak till de problem vi har, men de är inte den enda orsaken.
Fuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
volume_up
account {substantif}
Ordförande De Giovanni pekade tydligt på de mest allmänna orsakerna till vår oro.
President De Giovanni gave a good account of the more general reasons for our concerns.
Om det är sociala skäl som är orsakerna ber jag er att beakta de som kan värna de spanska fiskarna.
If the reasons are social, I would ask you please to take account of the protection of Spanish fishermen.
Detta nya direktiv hotar att orsaka splittring med anledning av förpliktelsen att övervaka vad användare gör.
This new Directive threatens to cause disruption on account of the obligation to monitor what users are doing.
orsak (aussi: anledning, område, grund, skäl)
volume_up
ground {substantif}
Ett brotts politiska karaktär kan inte läggas fram som orsak till icke-utlämnande.
The political nature of the offence cannot be put forward as grounds for non-execution.
Det finns ingen faktisk eller juridisk orsak till att den nederländska domstolen skulle ifrågasätta en polsk myndighets lagakraftvunna beslut.
There are no factual or legal grounds for a Dutch court to challenge the lawful decision of a Polish court.
Det finns ingen orsak till att grunda direktstödet på historiska produktionsnivåer och att de ska differentieras på det här sättet.
There are no grounds for basing direct subsidies on historic production levels and having them differentiated in this way.
volume_up
matter {substantif}
Av denna orsak är det bra att vi befattar oss med denna fråga i en aktualitetsdebatt i dag.
For this reason, it is good that we are today dealing with this matter in an urgent procedure.
It is a matter of cause and effect.
Låt oss idag dock inte blanda ihop orsak och verkan och låt oss inte bli ett partipolitiskt instrument.
So, please, let us not confuse cause and effect, and let us not make party political capital out of these matters.
orsak (aussi: anledning, skäl, ämne, motiv)
volume_up
motive {substantif}
I flera utvecklingsländer är dock fattigdom en orsak.
Increased prosperity goes some way to explaining this, while in a number of developing countries, it is poverty that is the motive.
Utan tvivel är kommersialiseringen av fotbollen och strävan efter vinst den bakomliggande orsaken till de svåra oroligheterna på fotbollsarenorna.
Without doubt, the commercialisation of football and the profit motive are the prime cause of violent episodes at football matches.
Man inser att de orsaker som har lett till denna resolution försvinner.
The motives underpinning this resolution are disappearing.
volume_up
occasion {substantif}
Ofta är orsakerna till detta inte positiva; inte heller denna gång.
As on this occasion, this is often not for positive reasons.
Den resolutionen antogs, och vi har kunnat konstatera att den har orsakat några små förbättringar.
We adopted the resolution and we have had occasion to note that it brought about a few small improvements.
Kärnenergin är i sig en fråga som redan tidigare splittrat Europaparlamentet, av uppenbara orsaker.
Nuclear energy alone has divided the European Parliament on other occasions, for obvious reasons.
orsak (aussi: grund, rot, upphov, tandrot)
volume_up
root {substantif}
Det är samma grundläggande orsak som så ofta gör individer till brottslingar.
It is the same root cause that so often turns individuals into criminals.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Dessa är de grundläggande orsakerna till våldsamma konflikter och vårt stöd måste vara riktat mot dem.
They are root causes of violent conflict and our assistance must target them.
orsak
volume_up
causal factor {substantif}
orsak
volume_up
causation {substantif}
orsak (aussi: anledning, grund, skäl, sak)
volume_up
cause {substantif}
Denna export har en enda orsak, nämligen existensen av exportbidrag för denna hantering.
These exports have only one cause, the existence of export subsidies for this trade.
Det är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
However, it is a deteriorating condition with no cause and no cure.
Den avser att spåra förhållandet mellan orsak och verkan, följderna.
It intends to detect the cause-effect relationship, the impacts.
orsak
volume_up
raison {substantif}
volume_up
score {substantif}

Synonymes suédois de « orsak »

orsak

Exemples d'usage pour « orsak » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
SwedishDet är av denna orsak som en strategiskt och utlösande taktik är viktig.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
SwedishDet är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
SwedishNu när vi har kommit fram till denna definition finns det ingen orsak att motarbeta den.
Now that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
SwedishEtt brotts politiska karaktär kan inte läggas fram som orsak till icke-utlämnande.
The political nature of the offence cannot be put forward as grounds for non-execution.
SwedishDet finns ingen orsak att kräva en sammanslagning i detta sammanhang.
What is more, we have a very great variety of solutions in different Member States.
SwedishOrsak: de höga kostnaderna och den långa tid som är med i bilden.
This frustration is the result of the high charges and length of time involved.
SwedishJag tror att det finns en darwinistisk -- -det finns en Darwinistisk orsak till det här.
I think that that is a Darwinian -- there's a Darwinian purpose to this.
SwedishSamexistens får inte vara en orsak till att ytterligare fördröja godkännandet av nya GMO.
Member States also increasingly see this as the appropriate way forward.
SwedishInte utan orsak blir universiteten de primära måltavlorna för demagoger och diktatorer.
Not for nothing do universities become one of the first targets of demagogues and dictators.
SwedishTobaken är trots allt orsak till mer än en halv miljon människors död i EU varje år.
After all, tobacco is responsible for the deaths of half a million people in the EU every year.
SwedishVar tredje och en halv minut dör således en person i EU av en arbetsrelaterad orsak.
In other words, every three-and-a-half minutes somebody in the EU dies from work-related causes.
SwedishHan reste dock den gången i sällskap med Otto von Habsburg, så det kanske var en bidragande orsak.
But he did have Otto von Habsburg with him at the time, so maybe that helped.
SwedishProblemet som vi står inför har inte en ekonomisk utan en politisk orsak.
The problem we are facing is not an economic, but a political one.
SwedishYtterligare en bidragande orsak var att mamman hade använt en kopparkittel vid tillagningen.
This was complicated by the fact that the mother used a copper kettle to prepare the tea.
SwedishTrafikstockningar är en stor orsak till luftföroreningar, bullerföroreningar och bränsleslöseri.
Traffic jams are a major contributor to air pollution, noise pollution and fuel waste.
SwedishAki, du vet att vissa i militärrådet bara väntar på en orsak för att stänga ner oss.
Aki, you know there are elements in the Council military just waiting for an excuse to shut us down.
SwedishDet är samma grundläggande orsak som så ofta gör individer till brottslingar.
It invades, spreads and destroys the healthy spirit of competition and fair play amongst our athletes.
SwedishMediernas påverkan ligger delvis bakom denna ökning, men krisen är också en orsak.
The media's influence has something to do with this growth, but it is growing during the crisis as well.
SwedishDet finns ingen orsak för kommissionen att lägga fram ett nytt förslag.
There is no need for the Commission to present a new proposal.