« påskynda processen » traduction en anglais

SV

« påskynda processen » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « påskynda processen » employé en contexte.

Traductions similaires pour « påskynda processen » en anglais

påskynda verbe
process substantif

Exemples d'usage pour « påskynda processen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden's ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden' s ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishDetta skulle påskynda processen med att avhjälpa denna otillfredsställande situation.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
SwedishVad kan vi göra för att påskynda processen på kort och medellång sikt?
What could we do to speed up this process in the short and medium term?
SwedishDu kan påskynda processen genom att använda verktyget för borttagning av webbadresser.
You can expedite this process using the URL removal tool.
SwedishJag vill därför uppmana rådet att påskynda processen.
I would therefore like to call on the Council to speed up this process.
SwedishJag följer också flera vägar för att påskynda processen.
I am also pursuing a number of routes for intensifying this process.
SwedishJag hoppas att dagens beslut kommer att påskynda processen.
I hope that today's decision will accelerate these processes.
SwedishVi ser framsteg, men vi funderar också på att stärka den rättsliga grunden för att påskynda processen.
We see improvements, but we are also considering strengthening the legal base to accelerate the process.
SwedishVi har inte pratat om vilka problemen är, utan snarare om hur vi kunde påskynda den här processen.
We were not arguing about what the difficulties were, but rather about how we could accelerate this process.
SwedishMin rekommendation nu är att vi ser till framtiden och försöker påskynda processen så mycket vi kan.
What I would recommend now is that we look to the future and try to speed up this process as much as we can.
SwedishDet är ingen konventionell metod för att finansiera projekt utan ett förslag för att påskynda processen.
We are not talking about a conventional method of funding projects, but something that could accelerate things.
SwedishÄven kommittéförfarandet föreskriver korta tidsfrister och skulle följaktligen också påskynda hela processen.
Also the comitology procedure provides for short deadlines and therefore it would also speed up the whole process.
SwedishVarför vill man påskynda processen, såsom den verkställande kommissionen och kommissionär Bolkestein önskade?
Why should we try to speed up the process, which is what the executive Commission and Commissioner Bolkestein wanted?
SwedishDetta är ett steg för att påskynda processen.
SwedishJag välkomnar uppmaningen till kommissionen att påskynda processen för att offentliggöra kommissionens rekommendationer.
I welcome the call for the process by which the European Commission publishes its recommendations to be sped up.
SwedishDet fanns minst två skäl till detta: att försöka påskynda processen och ta hänsyn till tecknen på förändring.
There were at least two reasons for this: to try to speed up the process and to take account of the signs of change taking place.
SwedishDet har gjorts av den anledningen, så att vi kan försöka påskynda processen att skapa en mer effektiv inre marknad.
It has been done with this purpose, so that we can try to speed up the process of achieving a more effective single market.
SwedishI det sammanhanget var det ett viktigt beslut av deltagarna i Bonnkonferensen att påskynda processen under det kommande året.
In this context, the decision of the parties in Bonn to speed up the process during the coming years was important.
SwedishNi måste strukturera och påskynda processen och tillhandahålla tillräcklig och samordnad information till EU-medborgarna.
You need to structure and galvanise the process and provide sufficient coordinated information to the citizens of Europe.

Autres mots

Swedish
  • påskynda processen