« påta » traduction en anglais

SV

« påta » en anglais

EN

SV påta
volume_up
{verbe}

påta (aussi: petar, rotar, snokar)

Exemples d'usage pour « påta » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishRegeringarna måste nu påta sig sitt ansvar och uppfylla våra medborgares förväntningar.
Governments must now accept their responsibilities and meet the expectations of our fellow citizens.
SwedishMan kan inte kräva rättigheter av den utan att påta sig skyldigheter.
You cannot claim the rights without assuming the duties in it.
SwedishVarje institution bör tillika påta sig sitt ansvar.
What is more, each institution should fulfil its own responsibilities.
SwedishEU-ambassaden i Jakarta kan påta sig den samordningen.
The EU embassy in Jakarta could assume a coordinating role.
SwedishSka EU påta sig en ökad internationell roll?
Should the EU be more involved on the international scene?
SwedishEU har därför på högsta nivå uppvisat enighet och en vilja att påta sig sitt fulla ansvar.
The European Union has therefore shown, at the highest level, that it enjoys unity and that it wants to fully assume its responsibilities.
SwedishEuropaparlamentet har missat möjligheten att påta sig sitt ansvar här och inta en fast hållning gentemot rådet.
The European Parliament has missed the opportunity to act on its responsibility here and stand fast against the Council.
SwedishImportören, å sin sida, måste påta sig den normala ekonomiska risk som alltid är förbunden med varje kommersiell verksamhet.
The importer, for his part, must assume the normal commercial risk associated with all commercial transactions.
SwedishEU vill ha sina egna soldater, vapen, stridsvagnar, flygplan och bomber för att kunna ”påta sig sitt globala ansvar”.
The EU wants its own soldiers, guns, tanks, aeroplanes and bombs in order to 'fulfil its responsibilities in the world'.
SwedishDen här frågan blir vår första möjlighet att visa att rådet och parlamentet är villiga att påta sig rollen som medlagstiftare.
This issue will be our first opportunity to show that the Council and Parliament are willing to take on their role as colegislators.
SwedishVi har alltför ofta sett kammaren gömma sig bakom expertkommittéer, därför att den vägrar att påta sig sitt eget politiska ansvar.
Too often we have seen this House hiding behind expert committees because it refused to accept its own political responsibilities.
SwedishVi har exempelvis klargjort att vi inte vill påta oss ytterligare åtaganden i fråga om hälsotjänster, utbildningstjänster och audiovisuella tjänster.
We have, for instance, made it clear that we do not wish to take additional commitments on health, education and audiovisual services.
SwedishDet är ofta mycket svåra förhållanden som finns i tredje land, och vi anser inte att de unga är tillräckligt väl rustade att påta sig en sådan uppgift.
There are often very difficult circumstances in third countries, and we do not think young people are really up to handling such assignments.
SwedishJag kan försäkra er att jag har absolut förtroende för de nominerade kommissionärerna och deras förmåga att påta sig och försvara sitt uppdrag, hur tekniskt detta än må vara.
Some doubts have been expressed about the mastery of the details of certain complex and technical portfolios, such as energy.
SwedishJag anser emellertid inte att EU ska ha en politik för området och inte heller att EU bör påta sig en förvaltningsroll i den arktiska regionen.
Having said that, I do not think that the EU should have a policy for the area, nor do I think that the EU should take on an administrative role in the Arctic region.
SwedishI det avseendet kan och måste EU påta sig en framträdande roll när det gäller att skydda dessa urbefolkningars kultur, språk, sedvänjor och levnadsförhållanden.
In this respect, the European Union can and must take on a major role in protecting the culture, language, customs and living conditions of these indigenous communities.
SwedishDe klimatförändringar som drabbat den arktiska regionen de senaste åren belyser det ansvar som EU bör påta sig för den angelägna och akuta situationen.
The climate change that has affected the Arctic region in recent years highlights the responsibility that the European Union should accept for such an important and urgent situation.
SwedishDå kan de regionala rådgivande nämnderna påta sig en aktiv förvaltningsroll i de ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor som direkt påverkas av den gemensamma fiskeripolitiken.
The RACs can then take on a genuinely hands-on managerial role in addressing the economic, social and environmental issues directly affected by the CFP.
SwedishDessutom var regeringscheferna eniga i sin beredvillighet att påta sig politiskt ansvar för Lissabonstrategin på EU-nivå, men även där hemma, i sina egna länder.
What struck me during that informative discussion was the unanimity about the need for reforms and about the need for good communication about this with the public and civil society.
SwedishJag kan försäkra er att jag har absolut förtroende för de nominerade kommissionärerna och deras förmåga att påta sig och försvara sitt uppdrag, hur tekniskt detta än må vara.
I can assure you that I have absolute confidence in the political skills of the Commissioners-designate and their ability to absorb and defend their brief, however technical.