« påtaglig » traduction en anglais

SV

« påtaglig » en anglais

SV påtaglig
volume_up
{adjectif}

1. général

påtaglig (aussi: verklig, konkret, kännbar, gripbar)
Den är påtaglig, ofta till och med synlig, och många gånger lättare att behandla.
This is tangible, often even visible, and is often easier to treat.
Detta kommer att få påtaglig effekt om medlen används på ett klokt sätt.
This will have a tangible effect if the funds are applied sensibly.
Jag är stolt över att Europeiska kommissionens bistånd har haft en påtaglig effekt.
I am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.
påtaglig (aussi: verklig, fast, kompakt, konkret)
Detta skulle fungera som en reell och påtaglig sporre att inte nonchalera lagstiftningen.
This would act as a real and concrete disincentive for flouting the law.
Det är genom sådana konkreta och påtagliga åtgärder som jag hoppas att Europa kommer att träda in i våra hem och våra vanor.
It is through these concrete and tangible measures that Europe will enter our homes and our habits.
En påtaglig konsekvens för staterna är att de kommer att förlora reserver, vilket innebär en inkomstförlust, eftersom reserverna generar räntor.
The concrete result for the Member States is a loss of reserves, which is equivalent to a loss of revenue, as these reserves generate interest.
påtaglig (aussi: olik, tydlig, utpräglad, klar)
När vi anlände denna morgon fanns det en påtaglig cigarrlukt i kammaren.
Madam President, when we came in this morning there was a distinct smell of cigars in this Chamber.
Ramavtalet är en påtaglig förbättring av den version vi undertecknade med Prodikommissionen 2000.
The framework agreement is a distinct improvement on the one we signed with the Prodi Commission in 2000.
En tredje påtaglig fördel med biogas är att den, till skillnad från biobränsle, inte inskränker livsmedelssäkerheten utan istället ökar den.
A third distinct advantage for biogas is that, unlike biofuels, it need not hinder food security but, rather, help it.
påtaglig (aussi: tydlig, uppenbar)
Därigenom är parlamentets åsikt att man vid utbyggnad av infrastrukturen måste ta stor miljöhänsyn mycket påtaglig.
In this way Parliament's view that infrastructure development must take serious account of environmental obligations is clearly evident.
Verklig öppenhet kommer bara att bli påtaglig utåt gentemot de europeiska medborgarna om vi först har förverkligat det internt.
Real transparency will only really be evident externally to European citizens if we have it in the first instance internally.
Den irländska regeringens engagemang för en seriös återanvändning och sortering av avfallet är långt ifrån påtagligt.
Commitment by the Irish Government to serious recycling and separation of waste is far from evident.
Frånvaron av kvinnor, av kvinnors sätt att skapa fred, blir särskilt påtaglig, när man befinner sig i sådana krisområden som Mellersta Östern, där jag nyligen gjort ett besök.
The absence of women, and of the pacific system of women, is all the more noticeable in areas in crisis, such as the Middle East, which I visited recently.
påtaglig (aussi: tydlig, klar, uppenbar, lättbegriplig)
Är det ett belysande exempel på en påtaglig politisk funktionsrubbning i rådet?
Is this an illustration of the obvious political malfunctioning of the Council?
Vitrysslands isolering har blivit mer påtaglig och samtidigt mer ohållbar.
The isolation of Belarus has become more obvious and, at the same time, less sustainable.
Fram till dess skall vi inte följa Clintons strategi, som har alltför påtaglig hemmaprägel.
Until then, we must not follow Mr Clinton's strategy whose domestic origin is much too obvious.
Även på det institutionella området innebär slutligen Amsterdam påtagliga framsteg.
Last but not least, Amsterdam has made substantial progress in the institutional field.
Anser kommissionen att detta skulle kunna vara ett viktigt steg för att bidra till en påtaglig utsläppsminskning?
Does the Commission think that this could be an important way of helping to achieve a substantial reduction in emissions?
Men idag är irakierna också medvetna om de påtagliga skiljaktigheter i landet som återstår att övervinna.
But today Iraqis are also aware of substantial divisions that still need to be overcome in the country.
påtaglig (aussi: klar, omisskännlig)

2. formel

påtaglig (aussi: klar, uppenbar)
Vad som i dag har påståtts är en påtaglig förvrängning av sanningen.
What has been said today is a manifest distortion of the truth.
If these become manifest, then EMU has a problem.
Helt bortsett från de förfarandemässiga och rättsliga frågorna blir den tragiska mänskliga aspekten av detta fenomen alltmer påtaglig.
Quite apart from the procedural and legal issues, the tragic human dimension of this phenomenon is becoming increasingly manifest.

Synonymes suédois de « påtaglig »

påtaglig

Exemples d'usage pour « påtaglig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDen var mycket påtaglig för vissa av våra medborgare när Berlinmuren fanns kvar.
It was quite straightforward for our fellow citizens while the Berlin Wall was there.
SwedishDet är en påtaglig fråga, en utmaning för oss, och vi har ingen tid att förlora.
It is a palpable matter, a challenge for us, and there is no time to lose.
SwedishEn annan fara som också är påtaglig, ligger i lösningarna på problemet.
Another danger that is equally real lies in the solutions that might be introduced.
SwedishFöljaktligen har vi under de senaste åren sett en påtaglig förbättring.
As a result, over the last few years, we have witnessed a marked improvement.
SwedishSlutligen har våra uppgifter blivit fler, vilket också har en påtaglig effekt på budgeten.
Finally, our tasks have multiplied, which also has a measurable impact on the budget.
Swedish(RO) Den ekonomiska krisen är starkt påtaglig även i Moldavien.
(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
SwedishHan sade: " De utgör inte någon påtaglig hälsorisk... och har sjunkit en tid nu" .
He says: 'they do not pose a significant health risk ... and have been dropping for some time'.
SwedishHan sade: " De utgör inte någon påtaglig hälsorisk... och har sjunkit en tid nu ".
He says: 'they do not pose a significant health risk... and have been dropping for some time '.
SwedishInget verkligt nytt förslag har lagts fram sedan dess för att åstadkomma någon påtaglig förbättring.
No really novel proposal has been made since then to improve it substantially.
SwedishI dag är den högst påtaglig där och hemmastadd som på sin egen gård.
Today, it is very much in evidence and plays there as in a playground.
SwedishJag är stolt över att Europeiska kommissionens bistånd har haft en påtaglig effekt.
I think we can say that the EU EOM was the single largest international observer group in the country.
SwedishOjämlikheten mellan invånarna i de gamla och i de nya medlemsstaterna är alltför påtaglig.
The inequality between the inhabitants of the old and the new Member States is all too apparent.
SwedishHela Sirene-strukturen lider av en påtaglig brist på insyn och parlamentarisk kontroll.
The whole of the Sirene organisation suffers from a palpable lack of public and parliamentary control.
SwedishSom framkommit under de senaste månaderna har betydelsen av energitrygghet aldrig varit mer påtaglig.
As the past months have shown, the importance of energy security has never been as acute.
SwedishDessutom är avsaknaden av fungerande lokala organisationer påtaglig.
The lack of a functioning social midfield is also apparent.
SwedishDet räcker med att säga att denna väg på ett riskabelt sätt kan bli till påtaglig nytta för diktatorer.
Let us just say that that route carries the risk of being objectively useful for dictators.
SwedishLagstiftningen i de nordiska länderna är inte gemensam, men tillnärmningen är påtaglig.
The legislation in the Nordic countries is not uniform, but there is a significant degree of approximation.
SwedishMen där som den Europeiska unionen synligt, kännbart och påtaglig kommer till korta är på punkten krisbekämpning.
But where the Union visibly and tangibly fails is in the area of crisis management.
SwedishFörst görs en preliminär riskbedömning för att identifiera områden där det finns en påtaglig översvämningsrisk.
The first is an initial identification of the places where flood risks actually exist.
SwedishÖkningen av säkerheten och pålitligheten kommer att bli påtaglig.
The increase in safety and reliability will be palpable.