« påvisa » traduction en anglais

SV

« påvisa » en anglais

SV påvisa
volume_up
[påvisade|har påvisat] {verbe}

Producenterna har 18 månader på sig att påvisa säkerheten.
Producers have 18 months in which to demonstrate that their products are safe.
Demonstrate all the resources that you can bring to Mooseport.
På samma sätt skulle det påvisa bästa praxis när det gäller genomförande av millennieutvecklingsmålen.
Equally, it would demonstrate the best practice in terms of implementing the Millennium Development Goals.
Utvecklingen kommer med all sannolikhet att påvisa ofullkomligheten i artikel K 9.
Future developments will very likely prove the inadequacy of Article K.9.
Hur tänker kommissionen påvisa en 10-procentig ökning av importen på den sydkoreanska marknaden?
How does the Commission intend to prove there has been a 10% increase in imported goods into the South Korean market?
I de fall sådana analyser existerar lyckas de inte påvisa att de riktiga arbetstillfällen som skapats är en följd av stödåtgärderna.
Where they exist, these analyses do not prove that the overall creation of real jobs is due to the actions financed.
De misslyckas båda med att påvisa uppsåt från gärningsmannens sida.
They both fail to show premeditation on the part of the perpetrator.
Vi bör göra dessa test om och när man har kunnat påvisa deras värde.
We should do these tests if and when the evaluation shows its worth.
Det finns många områden där man kan påvisa att så har skett.
There are many areas where that can be shown to have been the case.
Det underkastas nämligen inga som helst krav på kvalitetskontroll och genomgår därför inga prover för att påvisa GMO.
It is not subject to any quality testing requirements whatsoever and does not therefore undergo any tests to detect GMOs.
Det finns en validerad metod för att påvisa denna genetiskt modifierade organism som möjliggör spårning och märkning enligt nu gällande regler.
There is a validated detection method for this genetically-modified organism which will make it possible to trace and label in accordance with the current rules.

Synonymes suédois de « påvisa »

påvisa

Exemples d'usage pour « påvisa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishI vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
In our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
SwedishVi bör göra dessa test om och när man har kunnat påvisa deras värde.
I understand that there are 60 in Germany and 150 in the United States.
Swedish(Skratt) Men det är bra att påvisa oppositionen mellan dessa två.
(Laughter) But, it's useful to present the opposition between these two.
SwedishVi bör göra dessa test om och när man har kunnat påvisa deras värde.
We should do these tests if and when the evaluation shows its worth.
SwedishDet finns många områden där man kan påvisa att så har skett.
There are many areas where that can be shown to have been the case.
SwedishFramför allt är det viktigt att påvisa de positiva trenderna och framtidsmarknaderna för arbetstillfällen.
In particular, it would seem important to highlight positive trends and future job markets.
SwedishMan har de senaste budgetåren kunnat påvisa flera fördelar med detta för upprättandet av en stram budget.
In recent years its advantages in terms of budgetary rigour have been well and truly proved.
SwedishDet går att påvisa två huvudsakliga orsaker till dessa olyckor.
SwedishI många fall har man tydligt kunnat påvisa miljöns inverkan på befolkningens hälsotillstånd.
In many cases, the effect of the environment on the state of health of the population has been clearly demonstrated.
SwedishMen praktiken visar hur mödosamt, ja till och med omöjligt det ofta är att påvisa olaglig diskriminering.
The employer as defendant has the relevant evidence and information, and often does not have to reveal it.
SwedishDessa förslag begränsar spårningskraven till produkter bara då DNA och proteiner är möjliga att påvisa.
These amendments restrict the traceability requirements to products demonstrably containing DNA and proteins.
SwedishOm kollegerna personligen vill påvisa att de är närvarande men inte vill rösta så är det deras rättighet.
If Members wish to indicate their presence verbally but do not want to vote, they have every right to do so.
SwedishJag vill också påvisa betydelsen av de sociala aspekterna i detta slags fiske.
It remains for me to highlight the social aspects of this type of fishing. We believe all fishermen should be guaranteed fundamental labour rights.
SwedishVi har de metoder som krävs för att påvisa bestrålning.
SwedishVi förväntar oss också att Afrika ska påvisa för oss vilka hinder man inte kan undanröja av egen kraft.
We also expect Africa to point out the obstacles that it is still in no position to eliminate with the help of its own resources.
SwedishDen viktigaste reformen är det nya sysselsättningsinitiativet för vilket en rättslig grund förhoppningsvis går att påvisa.
The most important innovation is the new employment initiative, which, hopefully, will achieve statutory status.
SwedishMen jag vill ändå påvisa ytterligare en omständighet som i större omfattning bör beaktas i vårt framtida fredspolitiska arbete.
But I would also draw your attention to a circumstance to which more account must be given in our future peace policy work.
SwedishHon har gjort unionen en stor tjänst genom att påvisa regionens strategiska betydelse och understryka våra intressen där.
She has done the Union a great service by highlighting the strategic importance of the region and emphasizing our interests in it.
SwedishDet är helt rätt och riktigt, samtidigt som vi bör läsa igenom författningen i det land frågan gäller och försöka påvisa fakta.
That is entirely proper, but we should read through the constitution of the country concerned, and try to establish the facts.
SwedishJag måste därför, precis som andra kolleger har gjort, påvisa de problem som uppstått i förvaltningen av strukturfonder.
In this regard, I must point out, as other Members have done, the problems which have arisen in the management of the Structural Funds.