« redo » traduction en anglais

SV

« redo » en anglais

EN

« to redo » en suédois

SV

redo {adjectif}

volume_up
1. général
redo (aussi: snar, ivrig, bekväm, klar)
När Serbien är redo, genom att ha uppfyllt villkoren, kommer vi också att vara redo.
We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions.
Om Lettland är redo, är det redo nu; om det inte är redo, måste det invänta nästa rapport nästa år.
If Latvia is ready, it is ready now; if it is not ready, it needs to wait until the next report next year.
Jag var så redo att komma ut...... så redo att smaka havet.
I was so ready to get out... so ready to taste that ocean...
redo (aussi: frisk, lämplig, pigg, färdig)
Nothing happens to anyone that he is not fit by nature to bear.
Rörliga skyddsperioder bör införas som tar hänsyn till om fisken är redo för romläggning.
Variable closed periods should also be introduced that fit in with fish spawning cycles.
Amsterdamfördraget, ärade parlament, kommer att bidra till målet att göra Europa redo för framtiden.
Ladies and gentlemen, the Amsterdam Treaty will help to make Europe fit to face the future.
redo (aussi: modig, villig)
Ready to be beaten at the Imagination Game?
2. "färdig, beredd"
redo (aussi: tillagad)
Kommissionen är helt redo att ändra listan, när så krävs.
The Commission is fully prepared to adapt the list whenever that is necessary.
Rådet är inte redo att delta i en gemensam kommunikationsstrategi.
The Council is not prepared to participate in a common communication strategy.
Är det spanska ordförandeskapet redo att inleda denna nya diskussion?
Is the Spanish Presidency prepared to consider this once more?
EN

to redo [redid|redone] {verbe}

volume_up
This would have been damaged if we had tried to 'redo' Doha in Johannesburg.
göra om? Doha i Johannesburg.
You cannot undo or redo a folder action while the folder is loading.
Du kan inte ångra eller göra om en mappåtgärd medan mappen läses in.

Synonymes suédois de « redo »

redo

Exemples d'usage pour « redo » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishRegeringen måste visa att den är redo och i stånd att vidta effektivare åtgärder.
The Government has to show its willingness and ability to take more effective action.
SwedishVilka konkreta åtgärder vidtar rådet för att vara redo i ett sådant extremfall?
What concrete steps is the Council taking in order to be armed in such an extreme case?
SwedishVi har de två staterna Malta och Cypern, som är redo att bli medlemmar.
We have before us Malta and Cyprus, which are two States keen to become members.
SwedishVi är redo att utse experter som skulle kunna samarbeta med Förenta nationerna.
Improved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.
SwedishFör att förhindra att skattebetalarna drabbas ytterligare måste vi se till att vi är redo.
In order to prevent taxpayers suffering further harm, we must clear the decks.
SwedishVi måste ha vår redo och tillsammans förhandla fram en överenskommelse som gynnar alla.
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
SwedishVi är helt enkelt inte redo.
And do not forget you are talking about millions and millions of sheep in the European Union.
SwedishProducenterna är redo för strid i Extremadura, den region jag företräder.
Commissioner, producers are up in arms in Extremadura, the region I represent.
SwedishVåra företag söker också efter nya marknader och är redo att konkurrera på ett ärligt sätt.
Lithuania has now rid itself of Communists and we are in the European Union.
SwedishDe politiska konsekvenserna är allvarliga, och vi är nu redo att dra våra slutsatser.
There are serious political consequences, and we are now preparing to draw our conclusions.
SwedishMen det avgörande problemet för oss är: Vi vill göra strukturerna redo för en utvidgning.
But for us the crucial problem is how we can prepare the EU structures for enlargement.
SwedishEfter en hel del själsligt sökande har jag blivit redo att möta döden.
After much soul-searching I have reached the point where I can face death.
SwedishHär visas om skrivaren är redo och om det rör sig om standardskrivaren.
A message displays whether the printer is operational and if it is the default printer.
SwedishTyvärr tycks vår egen miljöbyrå inte vara redo för den uppgiften ännu.
Sadly our own Environment Agency does not appear to be up to the job yet.
SwedishJag har dock en fråga: Är unionen kapabel och redo att betraktas som en global makt?
My question, however, is this: is the Union able and willing to be considered a global power?
SwedishVi är nu redo att fatta ett demokratiskt beslut, i juristernas fotspår.
We are poised now to take a democratic decision, following the lead given by the lawyers.
Swedish(Skratt) Det andra jag inte kunde erkänna var att jag inte var redo.
(Laughter) The other thing I couldn't tell him is that I didn't want any.
SwedishJag önskar er all framgång i ordförandeskapet och här i parlamentet är vi redo att samarbeta med er.
I wish you a fruitful presidency and we in Parliament offer you our cooperation.
SwedishDetta är våra värderingar och vi är redo att kämpa för dem.
As things stand, it is clear that we are only limited by the resources available.
SwedishParlamentet har i högsta grad varit redo att kompromissa under debatten.
Parliament was extremely willing to compromise during the debate.