« rigoröst » traduction en anglais

SV

« rigoröst » en anglais

SV

rigoröst {adverbe}

volume_up
rigoröst (aussi: noggrant, noga)
volume_up
strictly {adv.} (thorough)
Förbudet mot uppsägning under graviditeten måste uppfyllas rigoröst.
The ban on dismissal during pregnancy must be strictly complied with.
Vi uppmanar å det livligaste de olika medlemsstaterna att rigoröst tillämpa denna princip.
We strongly urge the Member States to ensure that this principle is strictly upheld.
Jag tror därför att kraven i de motsvarande straffbestämmelserna bör formuleras ännu mer rigoröst.
I believe, therefore, that the requirements of the relevant criminal laws should be much more strictly worded.

Synonymes suédois de « rigorös »

rigorös

Exemples d'usage pour « rigoröst » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag skulle vilja att kommissionen beaktade dem seriöst och rigoröst.
I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.
SwedishMen jag vill komma tillbaka till principfrågor jag anser att vi måste behandla rigoröst.
I would come back, however, to questions of principle, which I believe we should examine thoroughly.
SwedishDen gemensamma valutan kommer att följa denna lag rigoröst.
The single currency will certainly be no exception in this respect.
SwedishJag skulle vilja att kommissionen beaktade dem seriöst och rigoröst.
You have here a reasonable and balanced group of measures.
SwedishJag tolkade uttalandena som krav såtillvida att hela processen rigoröst måste gås igenom.
I considered the speeches to be demanding ones, calling for the whole process to be scrutinised thoroughly.
SwedishKommissionen har gjort detta noggrant och rigoröst, och jag tackar varmt även för det.
The Commission has done these things carefully and rigorously, and for this, too, I offer my most sincere thanks.
SwedishEU behöver en ny ekonomisk styrning som säkrar stabila och rigoröst skötta offentliga finanser.
The European Union needs new economic governance that will ensure the stability and rigour of national public finances.
SwedishSåledes anser jag att detta är ett exempel på ett väl genomfört arbete, snabbt och rigoröst utfört och med politisk mening.
So I think this is an example of work done well, quickly, accurately and with political meaning.
SwedishJag måste framhålla att det faktiskt inte finns någon anledning att inte behandla detta ärende ytterst rigoröst.
I must emphasise this point; there is no reason, in actual fact, not to treat this matter with the utmost rigour.
SwedishSanktionerna bör verkställas på ett rigoröst sätt.
SwedishVi i detta parlament måste se till att den genomförs rigoröst så att vi kan försvara vår valutas stabilitet.
We in this Parliament must make sure that it is applied rigorously so that we can protect the stability of our currency.
Swedish(ES) Novo Belengerbetänkandet visar på ett såväl seriöst som rigoröst genomfört arbete och detta tackar vi för.
We congratulate Mr Novo on his report, which deals thoroughly and in detail with what is such an important field.
SwedishDet europeiska forskningsprogrammet måste därför bara finansiera rigoröst kontrollerad forskning för behandlingsändamål.
The European research programme must, therefore, fund only rigorously controlled research for therapeutic purposes.
SwedishDet Crowley hävdar att bestämmelserna om färdskrivare tillämpas rigoröst i Irland och överallt är helt enkelt inte sant.
For Mr Crowley to claim that the tachograph legislation is rigorously applied in Ireland or anywhere else is simply not true.
SwedishJag anser att budskapet har nått fram om mer än 200 personer har godkänt ett så rigoröst förslag som det jag lagt fram.
I think that this message has been received if more than 200 people have approved a proposal as rigid as the one I have tabled.
SwedishMan får under alla omständigheter inte ta sig an dem på ett rigoröst sätt, och de får inte heller omintetgöra våra andra politiska ansträngningar.
However, they should not adopt an excessively rigid approach nor should they frustrate our other political endeavours.
SwedishEmellertid visar SWIFT-fallet återigen de förskjutningar som uppstår om vi inte garanterar ett rigoröst skydd vid utbyte av information.
However, the SWIFT case is showing us again the drifts arising if we do not ensure strict safeguards when exchanging information.
SwedishI vilket fall ber vi kommissionen - vi ber er kommissionsledamot Peter Mandelson - att systemet ska tillämpas rigoröst och effektivt.
In any case, we ask of the Commission - we ask of you, Commissioner Mandelson - that the system be applied rigorously and effectively.
SwedishDet är också viktigt att Europols och Eurojusts behov att få tillgång till SIS' uppgifter granskas på ett så rigoröst och motiverat sätt som möjligt.
It is also important that Europol and Eurojust's needs to access the SIS data are more rigorously examined and justified.
SwedishDet är också viktigt att Europols och Eurojusts behov att få tillgång till SIS ' uppgifter granskas på ett så rigoröst och motiverat sätt som möjligt.
It is also important that Europol and Eurojust's needs to access the SIS data are more rigorously examined and justified.