« särskild » traduction en anglais

SV

« särskild » en anglais

SV särskild
volume_up
{adjectif}

särskild (aussi: speciell, annorlunda, olik, ny)
Bland de olika förslagen i mitt betänkande är fyra av särskild betydelse.
My report contains different proposals, four of which are particularly important.
Men i hans eget hemland finns regioner med särskild status som har andra privilegier.
But in his country there are still regions a statuto speciale, which have different prerogatives.
Några av talarna nämnde att vi har en särskild situation i och med att vissa länder har gjort mer än andra.
Some of the speakers mentioned that we have a different situation, one country has done more, another less.
särskild (aussi: speciell, noggrann, kinkig, detaljerad)
Vi måste bekämpa en särskild sorts terrorism, en specifik organisation.
We must combat a particular type of terrorism, a particular organisation.
Ingen särskild religion eller rörelse skall ges en privilegierad ställning.
no preferential relations will exist with any particular religion or movement;
Omstrukturering är inte ett fenomen som drabbar någon särskild medlemsstat.
Restructuring is not a phenomenon that affects any Member State in particular.
särskild (aussi: avskild, enskild, skild, separat)
I budgetförfarandet krävs en särskild omröstning om varje betänkande.
The budget procedure stipulates a separate vote on each report.
The objectives must then be dealt with under separate arrangements.
Vi behöver en särskild debatt om det östliga partnerskapet i Europaparlamentet.
We need a separate debate on the subject of the Eastern partnership in the European Parliament.
särskild (aussi: specifik, exakt)
Vi hade tidigare en särskild politik, ett särskilt instrument och en särskild budget.
We used to have a specific policy, a specific instrument and a specific budget.
I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
Slutligen är särskild finansiering nödvändig för att övervaka samarbetsåtgärderna.
Finally, specific funding is necessary in order to monitor the cooperation measures.
särskild (aussi: olik, tydlig, påtaglig, utpräglad)
Europa har förpliktigat sig för tanken på en särskild social modell som bygger på solidaritet.
Europe is committed to the idea of a distinct social model based on solidarity.
Deltar Ryssland i grannskapspolitiken eller har vi en särskild EU–Rysslandspolitik?
Is Russia part of the neighbourhood policy or do we have an EU/Russia policy that is distinct?
All three groups are particularly vulnerable and distinct.
särskild (aussi: speciell, tydlig, uttrycklig, klar)
Det finns ingen skyldighet att rösta för eller emot en särskild text, inte heller att ge uttryck för sina åsikter om en text.
There is no obligation to vote for or against a particular text, nor even to express a view on a text.
Dessa friheter har en särskild betydelse i människors liv och genom dem uttrycker människor sitt band till specifika värden.
These freedoms have a special meaning in people's lives, and through them people express their bond with specific values.
Dessa friheter har en särskild betydelse i människors liv och genom dem uttrycker människor sitt band till specifika värden.
These freedoms have a special meaning in people' s lives, and through them people express their bond with specific values.
Det finns en särskild oberoende valberedning bestående av experter på hög nivå som nu förbereder kriterier.
There is a special high-calibre, independent identification committee which is now preparing criteria.
Dessutom kommer en särskild övervakning av småföretag i industriella områden att införas genom direktivet.
On the positive side, I would like to point out that the proposed Directive is to apply not only to employed but also to independent drivers.
Därför bör också särskild hänsyn tas till oberoende politiska stiftelser i den diskussion som nu pågår, men framför allt i den som kommer.
For this reason, the independent political foundations should also be given particular consideration in the present and, above all, in the future debate.
Inga uppgifter som lämnas till Eurostat möjliggör inblick i uppgifter om en särskild individ.
No data transmitted to Eurostat allows insight into the data of any particular individual person.
Särskild begäran, vilket begärs i ändringsförslaget för särskilda behov, måste absolut vara den rätta vägen framåt.
Individual requests, as called for in the amendment for particular needs, must surely be the way forward.
Vi håller rent i alla lokaler enligt avtal med varje särskild kund.
We keep all premises clean in accordance with our agreement with every individual custome.
särskild (aussi: synnerlig)
Jag tackar er, och jag framför mina särskilda gratulationer till kommissionären och de ärade ledamöterna för deras utmärkta arbete.
Thank you and my especial congratulations to the Commissioner and the honourable Members for their excellent work.
Biogas är en lagrings- och förnybar energikälla och är därför av särskild strategisk betydelse och har därför ett särskilt strategiskt värde.
Biogas is a storable and renewable energy source and hence of especial strategic usefulness and value.
Jag anser att det är av särskild betydelse för Europa, världens största exportör av varor och tjänster och den största investeraren.
I believe this is of especial significance for Europe, which is the world's greatest exporter of goods and services and the world's biggest investor.
särskild (aussi: avskild, speciell, utsökt, odelad)
Nationella säkerhetsfrågor ligger under medlemsstaternas särskilda behörighet.
National security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Det är riktigt att vi inte skall ta ställning för någon särskild kandidat – den rätten är förbehållen det ukrainska folket.
It is right that we should not take the side of a particular candidate – that is the exclusive right of the Ukrainian people.
Förordningen från 1984-83 föreskrev särskilda bestämmelser för dessa båda sektorer, vad gäller gruppundantag i fråga om exklusiva inköpsavtal.
Regulation 1984-83 provided particular arrangements for these two sectors in the exemptions for each category for exclusive purchasing agreements.
särskild (aussi: speciell, konstig, egen, egenartad)
Men jag anser att vi på grund av den särskilda situationen år 2003 noga bör granska om instrumentet med flexibilitetsreserven skulle kunna utnyttjas för detta.
I do think though that the peculiar situation in 2003 means that we should check closely whether the instrument of the flexibility reserve can be used in this way.

Synonymes suédois de « särskild »

särskild
Swedish

Exemples d'usage pour « särskild » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEn särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
Specifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
SwedishRosévin produceras genom en särskild och mycket traditionell oenologisk metod.
Rosé wine is produced through a special, very traditional oenological procedure.
SwedishKommersiella företag erbjuder särskild omsorg till den som kan och vill betala.
Commercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
SwedishDessa barn kräver en särskild strategi och individuellt anpassad undervisning.
Such children require a special approach and a personalised style of teaching.
SwedishAvslutningsvis har Nikolaos Vakalis betänkande en särskild europeisk dimension.
Finally, Madam President, Mr Vakalis' report has a specifically European dimension.
SwedishFör tre år sedan utsågs en särskild parlamentarisk kommission om Guantánamo.
Three years ago, a special parliamentary commission was appointed on Guantánamo.
SwedishJag tänker här på tobak, humle och annan särskild produktion av det slaget.
I am thinking here of tobacco, hop and other specialist production of this kind.
SwedishPierre Morel gör en bra insats som särskild representant, men det räcker inte.
Mr Morel is doing a good job as the Special Representative, but this is not enough.
SwedishJag vill även nämna att vi kommer att se till att sektorn får en särskild budgetpost.
I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
SwedishAlla former av abnormiteter har ingen ras, religion eller särskild hemvist.
Abnormalities of all kinds do not have a race, or a religion, or a certain home.
SwedishDetta stora land håller på att söka efter en nationell idé och en särskild väg.
This large and important country is searching for a national idea and a special path.
SwedishI ett försök att vinna tid har en särskild grupp inspektörer skickats till Polen.
In a bid to win time, a special team of inspectors has been sent to Poland.
SwedishDet är också nödvändigt att lägga särskild vikt vid att direktiven tillämpas korrekt.
It is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
SwedishEn särskild förmån befinner sig mitt emellan socialförsäkring och socialhjälp.
A special benefit is half way between social security and social assistance.
SwedishJag röstade dock emot ändringsförslag 1 som yrkade för en särskild EU-skatt.
However, I voted against Amendment 1 calling for a windfall tax at European level.
SwedishDenna tanke verkar för mig vara av särskild vikt därför att den betonar samlevnad.
This idea seems to me particularly important, for it emphasises coexistence.
SwedishDet finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
There exists a special clause which requires Parliament' s assent in two cases.
SwedishSlutligen skall jag också ägna särskild uppmärksamhet åt den punkt som Elles tog upp.
Lastly, I shall also be paying special attention to the point raised by Mr Elles.
SwedishVi kommer att föra en särskild diskussion om arbetslöshet i Ecofin i oktober.
We will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
SwedishDet finns en särskild klausul, som kräver parlamentets samtycke i två fall.
There exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.