« snabb » traduction en anglais

SV

« snabb » en anglais

SV snabb
volume_up
{adjectif}

Hela frågan om " snabb" marknadsföring är extremt oroande för Gruppen De gröna.
The whole issue of fast-track marketing is extremely concerning for the Greens.
Det finns inte en enda snabb kvinna på jorden och det har aldrig funnits någon.
There's not a fast woman on the planet and there never has been.
Sedan dess har våra förbindelser genomgått en snabb och dynamisk utveckling.
Since then, our relationship has undergone a fast and dynamic development.
snabb (aussi: omgående, skyndsam, beredvillig)
volume_up
prompt {adj.}
Reaktionen på en sådan tragisk situation bör vara snabb och effektiv.
The response to such a dire situation should be prompt and effective.
Denna nya utmaning kräver en snabb insats - det är vi alla eniga om.
We are all agreed that this new challenge requires prompt action to be taken.
Därför måste vi stödja en FN-ledd lösning som är så snabb och fredlig som möjligt.
For this reason, we have to support a UN-led solution that is as prompt and peaceful as possible.
snabb (aussi: kvick, skarp, häftig, fin)
volume_up
quick {adj.}
I stället genomfördes en mycket snabb omprövning och en omfattande ändring.
Instead there was very quick reconsideration, and a substantial change.
snabb handuppräckning -- Vilka har studerat marknadsföring på ett universitet?
So quick show of hands -- who studied some marketing in university?
Här följer en snabb inblick i de två verktygen och de unika fördelar de har:
Here's a quick look at the two tools and the unique benefits each one provides:
snabb (aussi: blixtsnabb, strid 1)
volume_up
rapid {adj.}
Jag motser snabb aktion från kommissionen vid verkställandet av lagstiftningen.
I await rapid action on the part of the Commission regarding the necessary legislation.
Föredraganden tar upp dessa problem och efterlyser en snabb lösning.
The rapporteur refers to these problems and calls for a rapid solution to be found.
I en värld stadd i så snabb utveckling som dagens är förseningarna fruktansvärt farliga.
In a world of rapid developments, such as today's, delays are alarmingly dangerous.
snabb
volume_up
swift {adj.}
Det krävs en snabb, opartisk och effektiv utredning om dessa massakrer.
There must be a swift, impartial, effective inquiry into these massacres.
Den var snabb och effektiv och uppnådde sitt syfte att avlägsna en ond regim.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
En snabb ratificering av Kyotoprotokollet är rätt väg att gå.
The swift ratification of the Kyoto Protocol is the right way forward.
snabb (aussi: graciös, varsam, ljus, tunn)
volume_up
light {adj.}
När det gäller det ryska agerandet i Tjetjenien kommer det snabbare fram i ljuset, och det är också bra.
In the case of Russia's action in Chechnya, matters come to light quicker, which is good.
Han sa att tomten måste flyga snabbare än ljuset för att hinna med alla ställen.
He said Santa would have to fly faster than the speed of light...... to get to every house in one night.
Dessa bevis hade kanske inte kommit fram om inte parlamentet hade krävt snabba åtgärder i januari.
This evidence might not have come to light had this Parliament not demanded urgent action in January.
snabb (aussi: snar, ivrig, bekväm, redo)
volume_up
ready {adj.}
Ju snabbare den blir klar, desto snabbare kommer de att kunna åtnjuta effekterna av euron.
The sooner they are ready, the sooner they will benefit from the effect of the euro.
Vi är här alltid alltför snabba med att kräva sådana resultat, enligt min åsikt på ett ganska naivt sätt.
We here are always too ready to demand such results, in my view rather naively.
Toppmötet visade återigen på vikten av en snabb utvidgning. Ändå efterlyser kandidatländerna förhandlingsklara EU-positioner.
The Summit again pointed to the importance of rapid enlargement, yet the candidate States are still looking to the EU to adopt positions from which it is ready to negotiate.
snabb
snabb (aussi: kvick, hastig)
snabb (aussi: kvick, oäkta, flask, blixtsnabb)
volume_up
flash {adj.}
Sådana översvämningar har blivit enormt vanliga under de senaste åren – snabba översvämningar som orsakas av häftiga regn inom ett särskilt område.
Floods such as these have become extremely common over the past few years – flash floods caused by heavy rain in a particular area.
snabb (aussi: hastig)
volume_up
fleet {adj.}
Vi behöver en snabb och djärv plan som kommer att bidra till att den europeiska bilparken snabbt ersätts med säkrare och renare bilar.
We need a rapid and audacious plan which will quickly help to replace the European car fleet with safer and cleaner vehicles.
Detta skulle gynna den fria rörligheten för personer, samtidigt som lägre priser skulle bidra till att bilparken förnyas snabbare.
This would support the free movement of people, while lower prices would contribute to the quicker renewal of the car fleet.
snabb (aussi: smidig, lätt)
volume_up
lissom {adj.}
snabb (aussi: kvick, flink, intelligent, rörlig)
volume_up
nimble {adj.}
snabb (aussi: känslig, intelligent, vass, sylvass)
volume_up
sharp {adj.}
Det här kräver en snabb och skarp reaktion, även från europeiskt håll.
It requires a rapid and sharp reaction, including from Europe.
Jag tror att jag skulle prata om min nya bok som heter "Blink." ~~~ Den handlar om snabba omdömen och första intryck.
I think I was supposed to talk about my new book, which is called "Blink," and it's about snap judgments and first impressions.
Hur otåliga vi än är när det gäller en snabb utveckling i FN:s råd för mänskliga rättigheter vill jag varna alla för förhastade bedömningar av rådet på det här stadiet.
However impatient we may be for rapid progress in the UN Human Rights Council, I would warn anyone against snap judgments on the Council at this stage.
snabb (aussi: fantastisk, otrolig, kraftig, brant)
volume_up
steep {adj.}
Allt detta har gett upphov till en snabb ökning av marknadspriset på majs i Kinshasa.
All this has given rise in Kinshasa to a steep increase in the market price for maize.
Detta skulle bli de snabbaste tullsänkningarna för jordbruk som någonsin godtagits i en multilateral handelsförhandling.
These would be the steepest farm tariff cuts ever accepted as part of a multilateral trade negotiation.
Vi måste akta oss för alltför snabba och ytliga bedömningar.
Let us beware of an over-hasty and over-summary judgement.
snabb
volume_up
speedy {adj.}
Kommissionen lade fram sina förslag 2002 och utlovade snabb handling.
The Commission made its proposals in 2002 and undertook to see speedy action.
Men jag tror verkligen att sinnesfrid är en viktig faktor för snabb återhämtning.
But I really think that peace of mind is one factor in a speedy recovery.
En snabb återgång till denna väg, att hålla kontakten och förhandla, är mycket viktig.
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.

Synonymes suédois de « snabb »

snabb

Exemples d'usage pour « snabb » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishVisserligen uppstår det nya arbetstillfällen, men gamla försvinner i snabb takt.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
SwedishLåt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
We are about to review the guidelines on the trans-European transport networks.
SwedishInte här, här finns en prestigefylld byggnad, men det finns ingen snabb järnväg.
But not here. There is a prestigious building here but no high-speed rail service.
SwedishPå finansiella tjänsteområdet ser vi protektionismen öka i väldigt snabb takt.
In the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
SwedishI Slovakien har vi ett talesätt som säger att snabb hjälp är dubbelt så effektiv.
In Slovakia, we have a saying that help given quickly is twice as effective.
SwedishSlovenien måste upphöra med sin småsinthet, så att vi kan hitta en snabb lösning.
Slovenia must stop behaving in a petty manner, so that a solution may quickly be found.
SwedishI så snabb takt som möjligt bör den fortsätta och inte avstanna.
We want it to progress as quickly as possible, to continue and to be free of obstacles.
SwedishLåt oss ta en snabb titt på riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.
I will be presenting this review report and an initial proposal shortly.
SwedishDessa diskussioner är emellertid den bästa metoden för att nå en snabb lösning.
However these discussions are the best means to reach an early solution.
SwedishEtt viktigt steg skulle vara en snabb rapport om läget för de mänskliga rättigheterna.
An important step would be a rapidly drawn-up report on the human rights situation.
SwedishDen tjeckiska ledamoten nämnde talesättet om att snabb hjälp är dubbelt så effektiv.
The Czech Member referred to the saying that help given quickly is twice as effective.
SwedishMin grupp har aldrig argumenterat för en snabb ökning av unionens budget.
My group has never argued in favour of a rash increase in the Union’s budget.
SwedishJag var snabb, det är så sant, men vi har en lång rad av omröstningar framför oss.
I did go quickly, that is true, but we have a very long series of votes.
SwedishDet har ännu bara gått en månad sedan krisen bröt ut, och händelserna sker i snabb takt.
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
SwedishOch anledningen till detta är att vi lever på en planet som urbaniseras i snabb takt.
And the reason why is that we live on a planet that is rapidly urbanizing.
SwedishÄven detta är mycket brådskande, och här hoppas jag på en snabb behandling i rådet.
This is also extremely urgent and I am hoping that the Council will deal with it quickly.
SwedishTRIPS-rådet uppmanades att hitta en snabb lösning på detta problem.
The Council for TRIPS was asked to find an expeditious solution to this problem.
SwedishDetta är dessutom en sektor som utmärks av en mycket snabb tillväxt.
In addition, this is a sector that is characterised by very high growth rates.
SwedishDe klimatförändringar som sker i snabb takt har alla följder för hela ekosystemet.
Climatic changes, which are happening more and more rapidly, impact on the entire ecosystem.
SwedishDet första är så snabb uppdatering av beredskapsplaner som är praktiskt genomförbar.
One is faster updating of contingency plans subject to practicability.