« starta » traduction en anglais

SV

« starta » en anglais

SV

starta [startade|har startat] {verbe}

volume_up
1. général
Var snäll och starta inte debatten igen, utan yttra er i enlighet med arbetsordningen.
Please do not re-open the debate, but keep to the point of order.
Du kan också starta Stylist med hjälp av Format - Stylist.
You can also open the Stylist by choosing Format - Stylist.
Vi måste göra det enklare för ungdomar som vill starta ett eget företag.
We must make it easier for young people to open their own business.
Att starta ett flygbolag är därför inte samma sak som att starta ett taxiföretag.
Therefore it is not just like starting a taxi firm to start an airline.
Det var mycket viktigt att starta med det medieprojekt som vi har finansierat.
It was very important to start with the media project that we financed.
Kan inte starta en Java-applet: fel versionsnummer förklasserna.
Unable to start a java applet: the version number for yourclasses is wrong.
Det är ett kallt krig, verkligen Vi ville inte starta det och vi tvinnade inte våra mustascher på något machiavelliskt sätt, men vi har förklarat krig.
. ~~~ We didn't set out to do it and we didn't twist our mustache in some Machiavellian way, but we've done it.
Villkoren i fördraget tillåter nu varje medlemsstat att blockera den majoritetsröst som krävs för att starta ett närmare samarbetet för " viktiga och uttalade skäl som rör nationell politik ".
The provisions in the Treaty now allow any Member State to block the majority vote needed to trigger closer cooperation for 'important and stated reasons of national policy '.
2. Informatique
Nästa steg i utvecklingen av nätet blir mjukvara som oavbrutet migrerar, flyttar mellan olika typer av IT-enheter, utan att användaren behöver starta upp eller stänga ner programmen.
The next step in the evolution of the net is software that continuously migrate, moves between different IT devices, without the user having to boot up or shut down programs.
3. Aviation

Exemples d'usage pour « starta » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJ14, och starta funktionsautopiloten.
Set the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
SwedishDe är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp
They are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.
SwedishI Förenta staterna finns det platser där det tar 10 minuter att starta ett företag.
In the United States, there are places where starting a business takes 10 minutes.
SwedishAtt överlåta ett företag kräver ett större kapital än att starta ett nytt.
Transferring ownership actually requires more financing than starting a business.
SwedishMed andra ord måste vi starta om maskinen och se till att den förorenar mindre.
In other words, we must restart the machine and ensure that that machine pollutes less.
SwedishEn kyckling sa till en gris: ”Låt oss starta ett företag ihop, ett frukostföretag.
A chicken said to a pig, 'Let us have a joint venture. Let us have a breakfast company.
SwedishSmittade personer kan starta nya överföringscykler i andra regioner i EU.
Infected people can initiate new transmission cycles in other regions of the Union.
SwedishSå jag ska faktiskt bara gå in och starta Khoya, en interaktiv app för iPad.
So I'm actually just going to go in and launch Khoya, an interactive app for the iPad.
SwedishDu kan starta ett stort antal funktioner i ditt program via tangentkombinationer.
A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys.
SwedishHan vill starta ett litet webbföretag som erbjuder inramning av foton.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
SwedishI området Starta presentation markerar du rutan Alltid med aktuell sida.
In the area Starting the presentation mark the Always with current slide check box.
SwedishVi måste låta arbetskraften generera nya idéer och starta nya företag.
We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
SwedishTa min flicka, starta en egen klubb med min ideé...... och killen tjänar millioner.
Takes my best girl, starts his own company with my idea...... and the guy makes millions.
SwedishVi lägger stor vikt vid detta och på att andelarna skall starta redan på 500 ecu.
We set great store by this, and by having this band begin at ECU 500.
SwedishVarför inte starta ett program som hjälper dem att avsluta sina studier?
Why not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
SwedishOm vi vill vara framgångsrika, är det särskilt viktigt att starta nya företag.
If we want to be successful, the establishment of new enterprises is especially important.
SwedishMen inom regionalt samarbete finns det också en möjlighet att starta projekt.
But within regional cooperation there is also a possibility for projects to be brought up.
SwedishOm vi vill starta ett företag i Förenta staterna gäller exakt samma princip.
If we want to set up a business in the United States, exactly the same principle applies.
SwedishDen första av dessa mellan Rotterdam och Milano borde starta ungefär nu.
The first, from Rotterdam to Milan, was supposed to have started about now.
SwedishDet innebär att du måste starta om datorn innan du använder Adabas för första gången.
You will therefore have to restart your computer before using Adabas for the first time.