SV stiga
volume_up
[steg|har stigit] {verbe}

1. général

Den redovisade siffran skulle då stiga från en halv till en miljon arbetslösa.
This would increase the published figure of 500 000 unemployed to 1 million.
Utgifterna för jordbrukspolitiken kommer till att börja med rent av att stiga något.
To start with, expenditure on the agricultural policy will even increase slightly.
Arbetslösheten i landet kommer att stiga och fattigdomen att öka.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
Barnsängsdödligheten fortsätter att stiga i utvecklingsländerna.
Maternal mortality continues to rise in developing countries.
Priserna kommer att stiga, eftersom maffian kommer att lägga på böterna på priset.
The price will rise, and the mafia will, of course, add the cost of their fines to it.
Man måste acceptera att priserna på den fria marknaden även kan stiga någon gång.
It has to be accepted that prices can sometimes also rise in a free market.
EU borde stiga fram och visa verkligt ledarskap och anständighet.
The EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
Mugabe bör komma ihåg sitt löfte att stiga åt sidan och göra det nu.
Mugabe should remember his promise to step down and do so now.
Vår kultur måste uppmuntra männen att stiga fram.
Our culture needs to encourage men to step up to the plate.
Bilden av boxningsringen som Gomolka använde sig av betyder ju för de östtyska varven dessutom att de är fängslade när de måste stiga in i boxningsringen.
In the image of the boxing ring, which Mr Gomolka used, the east German shipyards must, in addition, climb into the ring wearing handcuffs.
Jag vill inte veta hur mycket pengar som framöver kommer att krävas för att försäkra alla de medelstora personer som skall stiga upp på stolar i huset.
I would not like to know how much money the insurers of this building will have to pay out in future for all the medium-sized persons climbing up on these chairs.
stiga (aussi: skjuta, lirka, slipa, öka)
Upp till tre miljoner människor har drabbats av tragedin och dödssiffrorna fortsätter att stiga.
Up to three million people have been affected by the tragedy, and the death toll continues to mount.
Det är dags att rätta till detta och stiga ned från Olympens berg och dela beslutsfattandet med andra institutioner som fysiskt befinner sig närmare verkligheten och medborgarnas verklighet.
It is time to put things right, to come down from Mount Olympus and to share decision-making with the other institutions which are closer to the reality on the ground and the reality of the citizens.
Kostnaderna på lång sikt kommer att stiga i höjden, och mycket forskning återstår fortfarande.
The long-term costs are set to soar and there is still a lot of research to do.
stiga (aussi: , träda)
stiga (aussi: gå upp)

2. "tidvatten"

stiga
volume_up
to come in {v} (tide)
All who thirst for freedom may come with us.
Vi måste ha ett system som gör det möjligt för människor att stiga fram och tala om exakt vad det är som pågår.
We must have a system that allows people to come forward and say exactly what is going on.
För det andra, var finns industrins beredskap att stiga fram och godta att några av de många tillsatser som vi använder kan tas bort?
Secondly, where is the preparedness of industry to come forward and accept that some of the many additives we have can be struck off?

3. figuré

stiga (aussi: öka, växa)

4. Finance: "i pris"

Synonymes suédois de « stiga »

stiga

Exemples d'usage pour « stiga » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishSkall då beroendet av råvaruexporten i framtiden stiga från 91 % till 100 %?
Does that mean the 91 % dependence on raw materials exports is to become 100 % in future?
SwedishPrecis som med SIS II-programmet verkar kostnaderna stiga i taket.
Just as with the SIS II programme, the costs seem to be going through the roof.
SwedishAntalet besökare kan komma att stiga till 107,4 miljoner år 2012.
It should be emphasised that 75 % of Europe’s young people use social networks.
SwedishDet har också att göra med demokratiska beslut, att man här funderar över hur man kan stiga ur.
It is also a matter of democratic decision-making to consider how to get out of it.
SwedishDen skall stiga med sex procent, så är det, delvis genom omställning.
It is reported to have increased by 6 %, partly due to the switch-over.
SwedishJag är säker på att vi kommer att stiga i jämförelsetabellen under de närmaste åren.
I am sure we will go up the league tables in the next few years.
SwedishKostnaderna till följd av trafikstockningar håller på att stiga till 1 procent av BNP.
The costs incurred by traffic congestion are rising to 1% of GDP.
SwedishInte heller en skattesänkning skulle förhindra att oljepriserna trots detta fortsätter att stiga.
Even if they should prove to be wrong, now is the time to consider and analyse them.
SwedishBidragen från de nuvarande nettobetalarna skulle stiga markant.
The contributions by the current net contributors would grow substantially.
SwedishVi har redan hört om problemet med personer som nekas att stiga ombord.
We have already heard about the question of those refused boarding.
SwedishSamtidigt som Lissabonfördraget är en odiskutabel framgång bör vi inte låta den stiga oss åt huvudet.
While the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris.
Swedish- (LT) Förra sommaren började priserna stiga i alla EU:s medlemsstater.
- (LT) Last summer, prices started rising in all EU Member States.
SwedishEller kanske parkeringsfält så att bilföraren kan stiga ur och läsa allt?
Or maybe parking bays so motorists can get out and read it all?
SwedishUtan avtalet kan subventionerna med den nya jordbrukslagen nu stiga till upp till 48 miljarder dollar.
Without it, subsidies can now go up to USD 48 billion under the new farm bill.
SwedishJag är inte lika nöjd med den tanke som omnämns i punkt 2 om att det statliga stödet inte får stiga.
I am less pleased with the idea expressed in paragraph 2 that state aid should not go up.
SwedishKoldioxidnivåerna kommer att fortsätta stiga i åtminstone femtio år till.
CO2 levels will keep rising for at least half a century.
SwedishVad händer om oljepriset fortsätter att stiga och når 100-dollarsstrecket, vilket är där vi är nu?
What about if the price of oil kept rising to reach the 100 dollar mark, which is where it is now?
SwedishJag vill inte att oljepriset ska stiga till 70 och 100 US-dollar igen.
I do not want to see oil go back up to USD 70 and 100.
SwedishLivsmedelspriserna kommer att stiga, inte minst i Storbritannien.
It will make food prices higher, particularly in the UK.
SwedishDet är omöjligt att stiga på och av fordon med höga fotsteg.
It is impossible to get on and off vehicles with high steps.