« stycke » traduction en anglais

SV

« stycke » en anglais

EN
SV

stycke {neutre}

volume_up
stycke (aussi: tidningsnotis)
Med den här ikonen placerar du ett stycke med alla understycken framför föregående stycke.
Click to move a paragraph with subpoints to above the previous paragraph.
Normalt röstar vi stycke för stycke, ingresstycke för ingresstycke.
Normally, the way we vote is paragraph by paragraph, recital by recital.
Flytta aktuellt stycke eller markerade stycken ett stycke nedåt.
Move the active paragraph or selected paragraphs down one paragraph.
stycke (aussi: del, ackord, verk, mynt)
volume_up
piece {substantif}
Och det stycket blev utgivet och sen skrev jag ett annat stycke, som också blev utgivet.
And that piece was published, and then I wrote another piece, and that got published.
De är välkomna och bidrar till kvaliteten på detta stycke europeisk lagstiftning.
They are welcome and contribute to the quality of this piece of European legislation.
Sammanfattningsvis är detta ett magnifikt stycke europeisk historia.
In conclusion, this is a magnificent piece of European history.
stycke (aussi: del, smula)
volume_up
bit {substantif}
Detta innebär att vi har gjort oss av med ännu ett litet stycke byråkrati.
This means that we have done away with another little bit of bureaucracy.
Jag vet inte om kollegerna inser det, men detta är ett stycke historia.
I do not know if colleagues know: it is a bit of a landmark in history.
Det är av denna anledning jag tror att vi bevittnar är ett stycke politisk teater här.
It is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
stycke (aussi: bakelse, kaka, skorpa, tårta)
volume_up
cake {substantif}
stycke (aussi: mark, bit, spelmark, chip)
volume_up
chip {substantif}
stycke (aussi: minskning, reduktion, skiva, hugg)
volume_up
cut {substantif}
Detta stycke har majoriteten av utskottet tagit bort vid omröstningen.
When a vote was taken, the majority in committee cut out this passage.
Den anger inte uttryckligen att reglerna faktiskt gäller alla anläggningar som styckar och hanterar rått kött.
There are a couple of small aspects about which I am extremely concerned, for example when it comes to the definition of cutting plants.
stycke (aussi: avstånd, distans, kyla, väg)
Jag talar om plasmadonation där man måste färdas ett stycke väg till en fast utrustning och reservera en halv dag.
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
stycke (aussi: del, fragment, gnutta, bråkdel)
stycke (aussi: fragment, bit, spillra, skärva)
Detta stycke av resolutionen är mycket viktigt, men tyvärr är slutsatserna inte optimistiska.
This fragment of the resolution is very important, but sadly the conclusions are not optimistic.
Change paragraph or heading style
Av det angivna antalet övertas högst så många stycken som krävs för att nå nästa stycke med formateringen " Överskrift ".
All of the paragraphs up to the maximum defined are included until the next paragraph with a Heading Style is reached.
Av det angivna antalet överförs högst så många stycken som krävs för att nå nästa stycke med formateringen " Överskrift ".
Up to the defined maximum, all paragraphs preceding the next paragraph formatted with a Heading Style will be included.
stycke (aussi: bula, hög, mängd, bit)
volume_up
lump {substantif}
stycke (aussi: avsnitt, del, avdelning, uppgift)
volume_up
part {substantif}
Varför har då kommissionen grundat direktivet på fel stycke i fördraget?
Why then has the Commission based the directive on the wrong part of the Treaty?
Vi har lyckats uppnå en kompromiss kring endast ett kort stycke av punkten.
We have managed to come to a compromise on only a very short part of this paragraph.
Bland andra centrala punkter skulle jag vilja understryka del B, stycke 6 f.
Among the other main points, I should like to stress point 6(f) of Part B, concerning data processing.
stycke (aussi: fläck, period, musch, lapp)
volume_up
patch {substantif}
stycke (aussi: fragment, skrot, bit, smula)
volume_up
scrap {substantif}
stycke (aussi: avsnitt, paragraf, del, avdelning)
I nämnda rapport finns ett mycket intressant stycke - stycke 62 - som handlar om privatiseringar.
This report contains a very interesting section - section 62 - that discusses privatisation.
Därför kommer den österrikiska delegationen att avstå från att rösta vid stycke L i ingressen, punkt 5.
That is why the Austrian delegation intends to abstain when it comes to consideration L and section 5.
Således godkändes parlamentets ordalydelse i avsnitt 8 om hälsokontroller liksom i motsvarande stycke i ingressen.
Consequently, it was the wording proposed by the Parliamentary Delegation that was included in Section 8 concerning medical surveillance, and in the relevant preamble paragraph.
stycke (aussi: skena, serie, remsa, list)
volume_up
strip {substantif}
stycke (aussi: vana, råd, sätt, metod)
volume_up
way {substantif}
Normalt röstar vi stycke för stycke, ingresstycke för ingresstycke.
Normally, the way we vote is paragraph by paragraph, recital by recital.
Jag tror att det som ligger på bordet, även om det är behandlat i rådet, leder ett gott stycke på väg.
I believe that what is on the table, even if it has now been dealt with in the Council, is a good way forward.
Vi har alltså kommit ett litet styck framåt, men vi har fortfarande ett långt stycke kvar att gå, och minorna måste bannlysas.
We have advanced a small step, therefore, but there is a long way to go, and mines have got to be banned.
stycke
Människorna i Frankrike och Nederländerna hade inte djupt rotade invändningar mot ett specifikt stycke eller en klausul i utkastet till konstitutionen.
People in France and in the Netherlands did not have deep-seated objections to a particular subparagraph or clause of the draft Constitution.
Den text som stöds av utskottet för regionalpolitik, transport och turism och som framträder som ny artikel 3, punkt 2, stycke 2a ersätter i själva verket artikel 3, punkt 2, stycke 2.
The text endorsed by the RETT Committee and which appears as the new Article 3 paragraph 2, subparagraph 2a actually replaces subparagraph 2 of paragraph 2 of Article 3.
Vi ber om stöd för vår grupps ändringsförslag, där artikel 3, punkt 4, stycke 3 utökas med regioner i gemenskapens yttersta randområden, för att undvika onödig upprepad klassificering.
We would ask you to support our group' s amendment, whereby islands and the outermost regions are added to the Subparagraph of Article 3 (4) in order to avoid unnecessary reclassification.

Synonymes suédois de « stycke »

stycke

Exemples d'usage pour « stycke » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishÄven om detta erkänns i ett stycke (35) i ingressen, så upphävs detta i ett annat (42).
Although this is acknowledged in one recital (35), it is negated in another (42).
SwedishKommissionen anser att detta extra stycke i skälen är onödigt i förordningen.
This extra recital is unnecessary in the regulation, in the opinion of the Commission.
SwedishHär röstades separat om utskottets förslag nr 10 som handlade om ingressen i stycke 2.
Here there was a vote on the committee's proposal number 10, which had two recitals.
SwedishOm ni tittar på dokumentet, ser ni att det där är ett nytt stycke i texten.
If you look at the document, you will see that a break occurs in the text at that point.
SwedishJag klagade i förmiddags på att stycke D i texten har ett fundamentalt fel.
I made a complaint this morning that recital D. of the text is fundamentally inaccurate.
SwedishSedan bör datumet i stycke F i ingressen vara den 7 januari i stället för den 4 februari.
And then the date in recital F should be 7 January instead of 4 February.
SwedishSedan bör datumet i stycke F i ingressen vara den 7 januari i stället för den 4 februari.
And then the date in recital F should be 7 January instead of 4 February.
SwedishParlamentet och rådet delar piano och pianostol för att framföra ett stycke för fyra händer.
The Parliament and the Council share piano and stool in playing a " duet '.
SwedishParlamentet och rådet delar piano och pianostol för att framföra ett stycke för fyra händer.
The Parliament and the Council share piano and stool in playing a "duet' .
SwedishVad gäller ändringsförslag nr. 8 föredrar vi originalformuleringen av texten i artikel 1.2, stycke 2.
With regard to Amendment No 8, we prefer the original wording of article 1(2)(2).
SwedishAnledningen till att min grupp velat förkasta stycke A i ingressen är mycket enkel.
The reason my group wants to reject Recital A is very simple.
SwedishVi skall göra en elektronisk kontroll av stycke B i ingressen, såsom begärts.
We will make an electronic check on Recital B, as requested.
SwedishEtt sista ord om skäl 8, eftersom jag vet att det är ett centralt stycke för många ledamöter.
I hope that the Commissioner will hurry things along in this respect.
SwedishMen i morgon fattar vi ett viktigt beslut, vilket för oss ett stycke närmare målet.
However, we are taking an important decision tomorrow, which will bring us one step closer to our goal.
SwedishUnder de här omständigheterna skulle man, tror jag, ha låtit stycke K i ingressen gå till omröstning.
So, in this situation, I think that we should have voted on recital K.
SwedishSamma överenskommelse gäller för ändringsförslag 1 stycke 4.
The same agreement applies to Amendment No 1, relating to recital 4.
SwedishExempelvis varför inte kastväsendet ägnats ett enda stycke i de dokument som antogs i Durban?
For example, why is there no mention at all of the caste system in the documents adopted at Durban?
SwedishI ingressens fjärde och åttonde stycke, liksom punkt 2 och 5 i resolutionen förespråkas precis motsatsen.
Recitals D and H and paragraphs 2 and 5 of the resolution call for exactly the opposite.
SwedishMin grupp kommer att åter lämna in detta stycke, liksom ett par andra, genom ändringsförslag.
My group will be reinserting this passage, and a couple of others as well, by means of an amendment.
SwedishHär söker du efter ett stycke som innehåller en extra tabb.
Here, you can search for paragraphs that have an additional tab set.