« system » traduction en anglais

SV

« system » en anglais

EN

« system » en suédois

volume_up
system {substantif}
SV

system {neutre}

volume_up
1. général
system (aussi: organism)
Det var ett system med förpliktelser, det var ett system med frivilliga åtgärder.
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Pensionssystemet är ett system som bygger på solidaritet mellan generationerna.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
Detta innebär att det system som utformades där också är vårt system.
This means that the system that was hammered out there is our system too.
De är fullständigt integrerade i vårt gemensamma rättsliga system.
They are fully integrated into our common legal framework.
Vi har även arbetat för ett lämpligt system för obligationer.
We have also been campaigning for a suitable framework to cover bonds.
Acta håller sig inom ramarna för EU:s nuvarande system.
ACTA remains within the framework of the European Union's current system.
system (aussi: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {substantif}
Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
Reconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
We always end up with systems which support the established order of things.
För att kunna räkna ut mervärdesskatten på leveranser inom gemenskapen behövs ett nytt statistiskt system.
A new statistical system is needed in order to levy VAT on intra-Community supplies.
system (aussi: plan, ordning, schema, intrig)
Nyckeln till framgång för Storbritanniens system är att det är ett enkelt system.
The key to the success of the United Kingdom's scheme is simplicity.
Om detta system skall bli framgångsrikt, är det nödvändigt att det tillämpas på ett effektivt sätt.
If this scheme is to be successful, it is crucial that it is operated effectively.
Ett EU-system skulle slutligen fungera bäst som en del av en global strategi.
Any EU scheme would best be operated eventually as part of a global approach.
system (aussi: uppbyggnad, struktur, konstruktion, tyg)
I Italiens ekonomiska system utgör små och medelstora företag en stor och viktig del av produktionsmarknaden.
In the economic fabric of Italy, small and medium-sized enterprises represent a major and essential part of the production market.
Vi behöver alltså ett system med stimulansåtgärder för att främja investeringar i alternativ energi och skapa lönande marknader.
So we need a fabric of incentives to encourage alternative energy investments and create profitable markets.
Systemet med ledamöternas privilegier och immunitet är integrerat i stadgan.
The System of Members’ privileges and immunities is an integral part of the fabric of the Statute.
system (aussi: sätt, metod)
Problemet är att tolka den, och hittills är det bara EU:s system som gjort det.
The problem is to interpret it, and only the European method has done this so far.
För oss var det framför allt viktigt att finna ett harmoniserat system för beräkningsmetoden.
What was of primary importance for us was finding a harmonised system for the calculation method.
2. Informatique
system
Alla dessa system bör vara sammanlänkade med ett modernt järnvägssystem med en modern vagnpark.
All these systems should be linked to a modern rail network with up-to-date rolling stock.
The majority of farmers are in that network.
Detta är ett stort steg på väg mot ett verkligt europeiskt system och flyglinjenät.
This is a major step towards creating a real European system and European airlines network.
EN

system {substantif}

volume_up
1. général
There was a system of obligations, a system of voluntary series.
Det var ett system med förpliktelser, det var ett system med frivilliga åtgärder.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
Pensionssystemet är ett system som bygger på solidaritet mellan generationerna.
This means that the system that was hammered out there is our system too.
Detta innebär att det system som utformades där också är vårt system.
system (aussi: organization, organism)
In ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.
I ekosystem så blir avfallet från en organism näringskällan för en annan organism inom samma system.
As the quantity of phthalates that might possibly get into a child's system from toys is so small, the study group is not recommending that phthalates be banned.
Eftersom mängden ftalater som eventuellt kommer in i barnets organism är så ringa rekommenderar forskningsgruppen inget förbud mot ftalater.
As the quantity of phthalates that might possibly get into a child' s system from toys is so small, the study group is not recommending that phthalates be banned.
Eftersom mängden ftalater som eventuellt kommer in i barnets organism är så ringa rekommenderar forskningsgruppen inget förbud mot ftalater.
2. "orderly methods"
This is an incredibly undemocratic system in an incredibly important role.
Det är fråga om en otroligt odemokratisk organisation i en otroligt central ställning.
Neuroanatomy is the study of the anatomical organization of the nervous system.
Neuroanatomi är studiet av nervsystemets anatomiska organisation.
Would the Commission be prepared to remove agricultural substitute products from this system?
Skulle kommissionen vara beredd att ta bort ersättningsjordbruksprodukter från denna organisation?

Synonymes suédois de « system »

system
Swedish

Synonymes anglais de « system »

system

Exemples d'usage pour « system » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEU:s institutioner och medlemsstater borde göra mer för att stödja dessa system.
The EU institutions and Member States should do more to support such schemes.
SwedishDe ärade ledamöterna – som jag själv tillhör numera – har också bara ett system.
The honourable Members – amongst whom I now find myself – also only have one.
SwedishVi måste se på oss själva och hur vi själva är inblandade i sådana här system.
We have got to look at ourselves and how we are involved in schemes of this sort.
SwedishNationella system skall vara i offentlig ägo och underkastade insyn och kontroll.
National systems should be publicly owned and subject to transparency and control.
SwedishEn del av nackdelarna med avsaknaden av ett sådant system har Cox illustrerat här.
Mr Cox has pointed out some of the disadvantages resulting from this oversight.
SwedishDet är skamligt att förslava fattiga länder med ockrande finansiella system.
It is shameful to enslave poor countries by means of usurious financial systems.
SwedishAxis ser goda möjligheter för tillväxt för mindre system med AXIS Camera Companion.
Axis sees good growth potential with AXIS Camera Companion for smaller systems.
SwedishDetta system medger omedelbar kompatibilitet om avtalet inte ingås inom två månader.
That enables immediate compatibility if there is no agreement within two months.
SwedishKravet på strukturreformer stigmatiserar sociala system och pensions-ordningar.
In demanding structural reforms, it stigmatises social systems and pension schemes.
SwedishDe femton medlemsländerna fortsätter att diskutera villkoren för detta system.
The Fifteen are continuing to reflect on the means of implementing this mechanism.
SwedishMedlemsstaternas bolagsrätt tillåter två olika system för företagsförvaltning.
Member States' company law allows for two different systems of company management.
SwedishDet handlar om att modernisera våra sociala system och se till att de är hållbara.
It is about modernising our social systems and securing their sustainability.
SwedishPå lång sikt får det dock inte bli en ersättning för system som faktiskt fungerar.
In the long term, though, it cannot be a substitute for systems that actually work.
SwedishEISLAB står värd för två forskningsämnen, Industriell elektronik och Inbyggda system.
EISLAB hosts two research subjects, Industrial Electronics and Embedded Systems.
SwedishWP4: Hållbara, integrerade energiförsörjnings- och VA-system i kallt klimat,
WP4: Sustainable, integrated energy supply and sewerage systems in cold climates,
SwedishDet är svårt att förhindra att det finns system som är synkroniserade med Galileo.
It is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
SwedishMedlemsstaternas bolagsrätt tillåter två olika system för företagsförvaltning.
Member States ' company law allows for two different systems of company management.
SwedishSå vi behöver införa system som kommer att garantera allmänhetens förtroende.
So we need to put in place systems that will guarantee that public confidence.
SwedishDet måste vara enklare och tydligare än det system som föreslogs i arbetsdokumentet.
It needs to be simpler and clearer than what was proposed in the working paper.
SwedishVi måste dock utveckla dessa system så att alla i EU kan leva ett värdigt liv.
We do need to develop these schemes so that everybody in the EU can live in dignity.