« tillgodose » traduction en anglais

SV

« tillgodose » en anglais

SV tillgodose
volume_up
{verbe}

Är det så här man kommer att kunna tillgodose landets enorma behov?
Is that the way in which it will be possible to satisfy the country’s huge needs?
Det är en positiv och en nödvändig utveckling för att tillgodose de alltfler resenärernas önskemål.
It is a positive and necessary development to satisfy the desire of a growing number of passengers.
Europeiska normer för miljö och hälsovård ska inte sänkas enbart i syfte att tillgodose våra partners önskningar.
European environmental and health standards should not be lowered just to satisfy our partner.
Enbart Severnprojektet skulle kunna tillgodose nästan tio procent av Storbritanniens energibehov.
The Severn scheme alone could supply nearly 10% of Britain's energy needs.
Det skulle tvinga åtskilliga medlemsstater att huvudsakligen tillgodose sina mejeribehov genom import.
This would oblige several Member States to supply their dairy needs predominantly from imports.
Varken vattenkraft eller dagens alternativa energikällor klarar av att tillgodose våra behov av tillförsel.
Neither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
tillgodose
Enligt betänkandet måste vi på bättre sätt tillgodose kvinnors behov i synnerhet i områden utanför tätorterna.
According to this report, we need to cater more closely to the needs of women, particularly in non-urban areas.
Antalet anställda vid de flesta institutionerna har ökat snabbt för att tillgodose behoven inför utvidgningen.
The amount of staff in most of the institutions has been increasing rapidly to cater for the needs of the enlargement.
Vi har därför inte en tillräcklig rättslig grund eller verktygen för att tillgodose människors behov, särskilt inte i utvecklingsländerna.
Consequently, we do not have the sufficient legal base or means to cater for people's needs, especially in developing countries.

Synonymes suédois de « tillgodose »

tillgodose

Exemples d'usage pour « tillgodose » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishFör att tillgodose detta så skulle du behöva halvera undervisningskostnaderna.
Well in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
SwedishDet är en begäran som kommissionen tyvärr inte har möjlighet att tillgodose.
Unfortunately, the Commission cannot see how it can accommodate this request.
SwedishHan måste skapa en demokratisk ordning men även tillgodose folkets grundläggande behov.
He must create a democratic order but also provide for the people’s basic needs.
SwedishHittills har vi inte varit förmögna att tillgodose behoven eller bristerna på lång sikt.
So far we have been incapable of responding to the long-term needs or shortages.
Swedish(RO) EU 2020 måste vara ett Europa för medborgarna och tillgodose deras behov.
(RO) Europe 2020 must be a Europe for its citizens and meet their needs.
SwedishVi har naturligtvis försökt tillgodose det kenyanska folkets behov av humanitär hjälp.
Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.
SwedishDärför måste utbildningarna tillgodose såväl nuvarande som framtida marknadsbehov.
That is why education and training courses must meet both current and future market needs.
SwedishIcke desto mindre har vi inte lyckats tillgodose alla jordbruksutskottets önskemål.
Nevertheless, we have been unable to accommodate all the Agriculture Committee's requests.
Swedish(RO) Nabucco kommer att tillgodose en stor del av EU:s behov av gas.
(RO) Nabucco will provide for a large part of the European Union's demand for gas.
SwedishVi har många alternativ till hands för att tillgodose medborgarnas behov och intressen.
We have many possible ways of responding to people's needs and concerns.
SwedishDet är viktigt att syftet med denna process skall vara att tillgodose våra gemensamma mål.
It is important that this process should aim to meet our common objectives.
SwedishMånga av dessa projekt skapades för att tillgodose lokala behov.
Many of the projects funded under PEACE were set up to serve local requirements.
SwedishDessa avgörande befrielseaspekter återstår ännu att tillgodose i Vietnam.
Those vital elements of liberation still have to be secured in Vietnam.
SwedishEU borde kunna hjälpa till att tillgodose världens efterfrågan på livsmedel.
The European Union ought to be able to help meet global food demand.
SwedishDet måste motsvara ambitionerna och tillgodose behoven hos dem som vi företräder.
This has to fit the aspirations and needs of those we represent.
SwedishVi behöver en rad principer och lagar som skall tillgodose detta.
We will have a set of principles and laws which will have to accommodate that.
SwedishTyvärr har jag lärt mig att det ibland är omöjligt att tillgodose alla förväntningar.
Unfortunately, I have learned that sometimes it is simply impossible to meet all expectations.
SwedishJag anser att det bara är medlemsstaterna som kan tillgodose denna uppgift.
In my view only the Member States can take on this responsibility.
SwedishDen rättsliga ramen måste tillgodose de trängande behoven i vår värld i dag.
The latter must meet an imperative need, that of our world today.
SwedishDet kommer att behövas omkring 110 miljoner euro för att tillgodose deras behov.
Around EUR 110 million will be required to meet their needs.