« tyckas » traduction en anglais

SV

« tyckas » en anglais

SV tyckas
volume_up
{verbe}

tyckas (aussi: verka, förefalla, verkar)
Målet kan tyckas avlägset, men det förtjänar att eftersträvas.
The objective may seem to be a distant one, but it is one worth pursuing.
Det kan tyckas förmätet med tanke på uppgiftens omfattning, men det är min djupa övertygelse.
This may seem presumptuous, given the scope of the task, but it is my profound conviction.
Detta är vardagliga fakta som kan tyckas alldagliga från det storskaliga politiska perspektivet.
These are everyday facts that may seem trivial from the perspective of large-scale politics.
tyckas (aussi: söka, verka, förefalla, likna)
År 2008 kan tyckas avlägset, men vi måste agera nu om vi skall kunna uppnå vårt mål.
The year 2008 looks far ahead in the future, but we must act now if we are to have any chance of achieving our objective.
Siffrorna kan tyckas vara blygsamma, men de motsvarar tonvis med material som måste samlas in, återvinnas och finna nya marknader.
The figures do not look very significant, but they represent millions of tonnes of material which must be collected, recycled and new markets found.
Rättsliga grunder, stöd och byråerna för tekniskt bistånd utgör kvalitativa förbättringar som kan tyckas små för vissa men som löser problem som länge har överskuggat gemenskapens budget.
Legal bases, subsidies and technical assistance offices are qualitative improvements that may look small to some but they solve problems which have long overshadowed the Community budget.
tyckas (aussi: prägla, avsluta, fälla, fylla)

Synonymes suédois de « tyckas »

tyckas

Exemples d'usage pour « tyckas » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishEr kommissions sammansättning är kanske mer balanserad än den kan tyckas.
The composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
Swedish. – Österrikes, Finlands och Sveriges initiativ kan tyckas lovvärt.
   There is reason to commend Austria’s, Finland’s and Sweden’s initiative.
SwedishDet kan tyckas att denna fråga, hur nödvändig alla än anser den vara, inte är lätt.
It would appear that this issue, however necessary everyone considers it to be, is not easy.
SwedishAvslutningsvis skulle jag vilja säga något som kan tyckas förvånande.
I would like, then, to conclude by saying something that may appear rather surprising.
SwedishFör utomstående kan det tyckas oöverstigligt att få fatt i den informationen.
For those outside the industry, it is sometimes utterly impossible to obtain this information.
Swedish. – Österrikes, Finlands och Sveriges initiativ kan tyckas lovvärt.
There is reason to commend Austria’ s, Finland’ s and Sweden ’ s initiative.
SwedishFrågan om UCITS kan tyckas svår, teknisk och politiskt riskfylld.
The issue of UCITS may appear difficult, technical and a political minefield.
SwedishJämförelsen kan tyckas överdriven, men vid närmare eftertanke så ligger det en del i den.
The comparison could be seen as exaggerated, but on reflection it has a lot of truth in it.
SwedishDet kan tyckas optimistiskt att be ett franskt ordförandeskap att liberalisera marknaderna.
It may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets.
SwedishStackars gamla Europa, det ämne som man inte kan tala om, kan det tyckas.
Poor old Europe, the ‘non-communicable’ subject, it would appear.
SwedishDet enda undantaget kan tyckas vara budgetkontrollutskottets stöd till resultatreserven.
The one exception might appear to be the Budgets Committee's support for the performance reserve.
SwedishDet kanske kan tyckas hårt, men en hantverksmässig förbättring av förslaget måste till.
Even if it sounds harsh, technical improvements are necessary.
SwedishDet kan tyckas att texten har förenklats i sin nuvarande form.
It would appear that, in its present form, the text has been simplified.
SwedishDet kan tyckas att den andra vägen skulle beröva en på mycket.
It seems like by taking the second road, he's missing out on a lot.
SwedishJag hoppas därför att vi kommer att finna en fredlig väg, hur svår den uppgiften än kan tyckas vara.
I therefore hope that we will find a peaceful way forward, difficult though that task may be.
SwedishDet kan tyckas lite, men något mindre bör vi inte erbjuda!
That might not be much, but we should not make it anything less!
SwedishDet kan tyckas ofattbart att våra barn 2006 inte har någon behandling som är anpassad efter deras behov.
It seems inconceivable that, in 2006, our children do not have treatment tailored to their needs.
SwedishEU-flaggor, nationalsånger och Europadagar kan tyckas vara symbolfrågor utan större betydelse.
EU flags, national anthems and Europe Days may appear to be symbolic questions without any great importance.
SwedishEn summa på 162 miljoner euro kan tyckas vara okontroversiell men den är oerhört viktig på flera nivåer.
A sum of EUR 162 million: it seems to be uncontentious, but it is hugely important on several levels.
SwedishÅr 2008 kan tyckas avlägset, men vi måste agera nu om vi skall kunna uppnå vårt mål.
The year 2008 looks far ahead in the future, but we must act now if we are to have any chance of achieving our objective.