« upprepad » traduction en anglais

SV

« upprepad » en anglais

SV

upprepad {adjectif}

volume_up
Vi bör vara medvetna om att upprepad exponering för små doser av strålning kan orsaka cancer och missbildningar.
Indeed, we should be aware that frequent exposure to low doses of radiation can cause cancers and malformations.
Om man skulle försöka definiera detta begrepp i direktivet, så skulle det komma att utsättas för upprepade ändringar.
If we try to define this concept in the directive, the directive will become subject to frequent modifications.
Likaså har man via upprepade samtal med de ryska myndigheterna försökt påverka ärendet.
We have likewise tried to have an influence on the proceedings through frequent discussions with the Russian authorities.

Exemples d'usage pour « upprepad » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishMen Kina kan inte fortsätta att hålla landet enat genom upprepad blodsutgjutelse.
However, China cannot continue to maintain its cohesion through repeated acts of bloodshed.
SwedishEn centralbank som behöver upprepad hjälp skulle dock inte vara mycket trovärdig.
Nevertheless, a central bank that depended on being bailed out repeatedly would not be very credible.
SwedishAnklagelsen löd: upprepad separatistisk propaganda. Mina damer och herrar!
Over and over again, the charge is 'separatist propaganda'.
SwedishDe visar återigen en upprepad humanitär nödsituation som kräver ett omedelbart och kraftfullt svar.
They once again illustrate a repeated humanitarian emergency that requires an immediate and vigorous response.
SwedishAnklagelsen löd: upprepad separatistisk propaganda.
Over and over again, the charge is'separatist propaganda '.
SwedishMen vi känner att vi endast får lyssna till en refräng, upprepad 15 gånger, om det demokratiska underskottet!
Instead we have a pop song for school girls, with a fashionable refrain, repeated fifteen times over, about the democratic deficit!
SwedishJag kan bland annat erinra om det beväpnade angreppet, med upprepad skottlossning, mot unionens tidigare ordförande, Akin Birdal.
I need only remind you of the armed raid on the previous president of the Association, Akin Birdal, who was repeatedly fired on.
SwedishFörst efter upprepad envishet från denna kammare har en relevant ekonomisk översikt levererats till alla tre protokollen.
But for all three protocols, it has only been possible to have the corresponding financial sheet supplied after more resistance by the Chamber.
SwedishRöntgenstrålningens påverkan och risker är välkända inom medicinen, och upprepad exponering för denna sortens strålning är inte att rekommendera.
The effects and risks of radiation from X-rays are well known in medicine where repeated exposure to this kind of radiation is not recommended.
SwedishMen jag anser också att de straffrättsliga sanktionerna i första hand bara bör gälla vid uppsåt eller upprepad grov vårdslöshet.
However, I am of the opinion that the criminal sanctions should first and foremost only be applied in the case of criminal intent or persistent gross negligence.
SwedishDen här typen av insatser ifrågasätts givetvis på grund av de ständigt återkommande stridsaktionerna och rädslan för upprepad förföljelse, förstörelse och massakrer.
Admittedly, all initiatives of this kind were called into question by renewed clashes and fear of further persecution, destruction and massacres.
SwedishKommissionen är av den bestämda uppfattningen att er önskan att byta ut tullsystemet mot ett varaktigt tullkvotssystem bara skulle leda till upprepad kritik inom WTO.
The Commission firmly believes that your wish to replace the tariff system with a permanent tariff quota system will only lead to renewed attacks in the WTO.
SwedishInom ramen för utskottets arbete stötte de fragmentariska försöken att fastställa reglerna på upprepad kritik på grund av ett franskt och ett portugisiskt initiativ.
During the Committee's deliberations, the fragmentary attempts at regulation, based on French and Portuguese initiatives, were repeatedly subjected to criticism.
SwedishVi behöver nu förstärka Solanas försäkran om upprepad provtagning erbjuden i så stor utsträckning som möjligt och med maximal öppenhet från de amerikanska myndigheterna.
We now need to reinforce Mr Solana's assurance with repeated testing offered as widely as possible and with the maximum openness from the American authorities.
SwedishTvärtemot en ideligen upprepad kliché är inte deltidsarbetet kvinnornas val, utan utgör oftast arbetsgivarnas val, och för de kvinnor som lever i detta ett verkligt hinder.
Contrary to a hackneyed cliché, part-time work is not the choice of women, but most often represents the choice of employers; and for the women who hold such posts, it is a real constraint.
SwedishVi ber om stöd för vår grupps ändringsförslag, där artikel 3, punkt 4, stycke 3 utökas med regioner i gemenskapens yttersta randområden, för att undvika onödig upprepad klassificering.
We would ask you to support our group' s amendment, whereby islands and the outermost regions are added to the Subparagraph of Article 3 (4) in order to avoid unnecessary reclassification.
SwedishDessa förbindelser, som har intensifierats, bygger på ett arv av gemensamma värderingar och principer och på en upprepad önskan att stärka partnerskapet och samarbetet på institutionell nivå.
These relations, which have intensified, are based on a heritage of joint values and principles and on a repeated desire to strengthen partnership and cooperation at the institutional level.
SwedishDet måste finnas handlingsfrihet om bestämmelser om avgifter, med hänsyn tagen naturligtvis till offentliggörande och använda söktider, i synnerhet när det sker en upprepad begäran om information.
There must be discretion on the provision for charges, subject, of course, to publication and including time for searches, particularly when there are repeated requests for information.