« uppskov » traduction en anglais

SV

« uppskov » en anglais

SV uppskov
volume_up
{neutre}

1. général

volume_up
delay {substantif}
Det handlar inte om uppskov: det handlar om tydlighet, effektivitet och rättvisa.
This is not about delay: it is about clarity, effectiveness and fairness.
Jag vill särskilt ta upp två områden inom politiken: stabilitetspakten, där fransmännen hade rätt som begärde uppskov.
In particular I want to refer to two areas of policy: the stability pact, where the French were right to call for a delay.
Alla uppskov, allt ifrågasättande av villkor och tidsplaner skall sända oss tillbaka till de mörkaste tiderna i unionens historia.
Any delays or calling into question of the conditions and timetable would return us to the darkest hours of the Union's history.
Jag kan emellertid även acceptera begränsade uppskov för en del av de aktuella länderna.
However, I can also accept limited postponement for some of the countries concerned.
My little Cassandra, there can be no postponement.
The Council has decided on a year's postponement.
uppskov (aussi: frist, benådning, anstånd)
volume_up
reprieve {substantif}
Vi har också fått uppskov när det gäller de utländska investeringarna.
We also obtained a reprieve for foreign investments.
We also obtained a reprieve on pensions.
Men det måste också framgå tydligt att det här är ett sista uppskov.
It must also be quite clear now, though, that this is the last reprieve.
uppskov (aussi: anständighet, behag, takt, elegans)
volume_up
grace {substantif}
volume_up
indulgence {substantif}
Jag anhåller om uppskov tills jag erhållit svaret innan jag tar upp frågan med er på nytt om så blir nödvändigt.
I request your indulgence to obtain this response before I raise the question with you again if necessary.
uppskov (aussi: frist, andrum, anstånd, respit)
volume_up
respite {substantif} (postponement)
Men jag skulle framför allt vilja att man utnyttjade detta uppskov till att förändra EU: s handelsstrategi.
Above all, however, I would call for this respite to be used to change the EU’ s trading strategy.
Men jag skulle framför allt vilja att man utnyttjade detta uppskov till att förändra EU:s handelsstrategi.
Above all, however, I would call for this respite to be used to change the EU’s trading strategy.

2. Affaires

uppskov (aussi: senareläggning, framflyttning)
volume_up
postponement {substantif}
Jag kan emellertid även acceptera begränsade uppskov för en del av de aktuella länderna.
However, I can also accept limited postponement for some of the countries concerned.
My little Cassandra, there can be no postponement.
The Council has decided on a year's postponement.
uppskov
volume_up
adjournment {substantif}
uppskov
volume_up
deferral {substantif}

3. "att få uppskov"

uppskov
volume_up
adjournment {substantif} (to receive an)

Synonymes suédois de « uppskov »

uppskov

Exemples d'usage pour « uppskov » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishKommissionen har rätt när man säger att vi inte kan gå tillbaka och omförhandla detta uppskov.
The Commission is right to say that we cannot go back and renegotiate this waiver.
Swedishsom beaktar att detta uppskov skall upphöra om en lösning av Cypernproblemet uppnås,
Considering that, in the event of a solution to the Cyprus problem, this suspension will be lifted;
SwedishRegeringsrättens beslut om uppskov lär fattas inom kort".
It appears that the Council of State' s decision on the stay of execution will be taken imminently" .
SwedishVi kan och får inte tillåta uppskov i programmet.
We cannot and must not allow postponements in our programme.
SwedishKommissionen har alltid talat för öppenhet eller åtminstone ett gradvis öppnande snarare än tillfälliga uppskov.
The Commission has always argued in favour of openness or at least gradual opening rather than moratoria.
SwedishMot den bakgrunden kan jag inte förstå varför amerikanerna ständigt talar om uppskov för vår egen förordning.
In that sense I cannot understand the insistence of the US, who continually talk about the suspension of our own regulation.
Swedish    Rådet skall på förslag av kommissionen besluta när det uppskov som avses i punkt 1 skall upphöra.
The Council, on the basis of a proposal from the Commission, shall decide on the withdrawal of the suspension referred to in paragraph 1.
SwedishSådan talan skall inte medföra uppskov med verkställigheten av tredskodomen om inte domstolen beslutar något annat.
The objection shall not have the effect of staying enforcement of the judgment by default unless the Court of Justice decides otherwise.
SwedishAlla uppskov, allt ifrågasättande av villkor och tidsplaner skall sända oss tillbaka till de mörkaste tiderna i unionens historia.
Any delays or calling into question of the conditions and timetable would return us to the darkest hours of the Union's history.
SwedishJag informerar er om att denna kammare har uppmanats godkänna ett uppskov när det gäller nominering av ledamöter till revisionsrätten.
The House has been requested to approve an extension of the deadline for the appointment of the members of the Court of Auditors.
SwedishHur det än ligger till med den saken, når vi inte upp till GATT: s disponibla maximigräns för året, utan att ens beröra icke utnyttjade uppskov.
Be that as it may, we will not reach the ceilings available under the GATT this year, far less take up any unused carryovers.
SwedishDomstolen får dock om den anser att omständigheterna så kräver besluta om uppskov med verkställigheten av den akt som är föremål för talan.2.
The Court may, however, if it considers that circumstances so require, order that application of the contested act be suspended.2.
SwedishDet tidigare notifieringstvånget och principen om uppskov, enligt artikel 93.3, fortsätter att vara navet i kontrollsystemet.
In any event, the need to give the Commission prior notice and the principle of suspensory effect, laid down in Article 93(3), remain central to the control policy.
SwedishUr den synpunkten bör vi därför se till att kommissionens förslag blir bättre tidsanpassat, mer preciserat och att ytterligare uppskov inte blir möjliga.
In those terms, then, we must ensure that the Commission's action is more specific and better targeted, and further exemptions cannot be tolerated.
SwedishDen är den rätta om vi betraktar de kommande månaderna som en sorts uppskov som kommissionen skall använda för att genomföra de nödvändiga reformerna.
It is the right one if we regard the next few months as a sort of stay of execution, which the Commission must use to carry through essential reforms.
SwedishVarför skulle de utsättas för illojal konkurrens från länder som inte genomför lagstiftningen eller eventuellt beviljas undantag eller uppskov med genomförandet?
Why should they have to face unfair competition from countries that fail to implement the law or possibly are granted exemption or delayed enforcement?
SwedishJag skulle vilja säga att flexibiliteten är nyckelordet, och inbegriper klausuler om revision och vissa möjligheter till överföring mellan budgetrubriker eller uppskov.
I would say that flexibility is the key word, covering revision clauses and certain opportunities for transfers between categories or carryovers.
SwedishDen polska regeringen har tillkännagivit att den skall stödja jordbrukarna genom att ge uppskov med återbetalningen av lån, inrätta nya katastroflån och sänka jordbruksskatterna.
The Polish Government has promised assistance to farmers in the form of deferred repayment of loans, new emergency loans and relief on farm taxes.
SwedishSverige hade 2 års uppskov för att implementera de lagstiftande, principiella och administrativa förordningar vilka är nödvändiga för att rätta sig efter detta direktiv.
Sweden has a period of two years in which to put into effect the legislative, regulative and administrative provisions necessary to comply with this directive.
SwedishI huvudsak är dessa automatiska uppskov och innebär, förmodar jag, att i vissa länder som Spanien alla avtal tillfälligt upphävs genom ett insolvensförfarande.
In essence, these are known as automatic stays and mean that in certain countries, such as Spain, I believe all contracts are suspended automatically by an insolvency proceeding.