« utbildning » traduction en anglais

SV

« utbildning » en anglais

volume_up
utbildning {gen. comm.}

SV utbildning
volume_up
{genre commun}

utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.
I believe that 'education, education, education' is the real answer to poverty.
För det andra handlar det om utbildning, utbildning och utbildning.
Secondly, there is education, education and education.
utbildning (aussi: examen, krav, förbehåll, villkor)
volume_up
qualification {substantif}
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Säkerhet på arbetsplatsen måste grundas på utbildning och på kompetens och detta är en grundläggande aktiv faktor för alla.
Safety in employment must be based on training and qualification, and this is a fundamental active element for everybody.
För närvarande är 58 procent av de personer i EU som har eftergymnasial utbildning kvinnor.
Currently, 58 % of people with higher education qualifications in Europe are women.

Synonymes suédois de « utbildning »

utbildning
Swedish

Exemples d'usage pour « utbildning » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDärför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
It is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
SwedishVi kan endast bibehålla vår konkurrenskraft om vår arbetskraft har rätt utbildning.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
SwedishSlutligen är utbildning i förebyggande åtgärder också viktigt i sådana situationer.
Lastly, training for prevention is a further crucial measure in such situations.
SwedishSådan utbildning har delvis försummats, framför allt i de nya medlemsstaterna.
Such training has been somewhat neglected, especially in the new Member States.
SwedishPriset ska belöna och främja särskilt goda insatser inom utbildning på forskarnivå.
The prize will reward and promote particularly good efforts in research studies.
SwedishUtbildning är viktigt för att de som besöker landsbygden inte skall förorena.
We must educate people visiting the countryside to stop them from polluting it.
SwedishVid sidan av detta har vi möjlighet att skapa ny sysselsättning och ny utbildning.
As well as that, we have an opportunity to create new employment and new training.
SwedishJag vill sluta med dessa ord: huvudsakligen, utbildning av våra mänskliga resurser.
I will end by saying that, basically, we need training for our human resources.
SwedishVi har gett specifika förslag till utbildning av civil och militär personal.
We have made specific proposals for the training of civil and military personnel.
SwedishDessutom måste arbetstagarnas deltagande, samråd och utbildning uppmuntras.
The participation, consultation and training of workers must also be encouraged.
SwedishUtbildning av polispersonal och anskaffning av nödvändig utrustning har fortsatt.
Training of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
SwedishKvinnor med otillräcklig och föråldrad utbildning och så vidare, och så vidare.
Women with an inadequate and out-of-date educational background, etc., etc.
SwedishDet finns tillfällen då läkare under utbildning arbetar 120 timmar i veckan.
There are instances where junior doctors in training are working 120 hours a week.
SwedishVi behöver mer utbildning och forskning och en större vilja att möta utmaningar.
We need more training and research and a greater willingness to face up to challenges.
SwedishAnslagen för ungdomar, utbildning och information är fullständigt otillräckliga.
The funds committed for young people, training and information are utterly inadequate.
SwedishDetta förslag avser invandring av tredjelandsmedborgare på grund av utbildning.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
SwedishMina övertygelser, min utbildning och mandatet från mitt folk bekräftar detta.
My convictions, my background and the mandate of my people testify to this.
SwedishFörst ändringsförslag 5 som gäller arbetstider för unga läkare under utbildning.
First of all Amendment No 5 relating to the working time of junior doctors in training.
SwedishDet behövs lån för nyetablering av företag, utbildning och infrastruktur.
Loans are needed for firms to be started up, for training and for infrastructure.
SwedishVåra medborgare skall få tillräcklig utbildning och därmed uppnå god kompetens.
Our citizens must receive sufficient training and so achieve good skills.