« vanlig » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous vänlig
SV

« vanlig » en anglais

SV vanlig
volume_up
{adjectif}

1. général

vanlig (aussi: billig, enkel, gemensam, ordinär)
volume_up
common {adj.}
Det är sant att för en engelsk, vanlig advokat är detta okänd mark.
It is true that to an English common lawyer this is unknown territory.
Det är fortfarande en vanlig företeelse som jag anser att vi måste göra något åt.
So that is still a common phenomenon and I think we have to work on that.
En vanlig och särskilt allvarlig form av bedrägeri är det som kallas karusellbedrägeri.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
vanlig (aussi: normal, typisk, regelrätt)
volume_up
normal {adj.}
I en vanlig demokrati kan kritik från ett parlament leda till ett misstroendevotum.
In a normal democracy, critics within a parliament can move a vote of censure.
Det kommer därför bara att handla om en vanlig parlamentarisk ratificering.
Thus it will just be a case of normal parliamentary ratification.
Vem skulle ni som vanlig skattebetalare vilja lägga pengar på?
Who would you be willing to pay for as a normal taxpayer?
vanlig (aussi: vardaglig, daglig, alldaglig, vardags-)
And what is their everyday life like?
We're five little items of an everyday sort.
Den psykiska ohälsan verkar inte vara så vanlig i det dagliga livet eftersom de flesta människor väljer att dölja den.
It does not appear to be so common in everyday life, because most people choose to hide it away.
Jag kan säga ledamöterna att detta inte är en vanlig debatt, utan att ni har tagit fel på sammanträde.
I must tell honourable Members that this is not a general debate - they are clearly attending the wrong sitting.
Det är inte heller kristen kärlek till nästan och mänsklig omsorg eller helt vanlig anständighet som är det bärande elementet.
Nor are Christian love of neighbour and human solicitude, or even just general decency, the pivotal factors.
vänligen separera sådan konferenshjälp från allmän hjälp som tagits med i EU-budgeten)?
please distinguish this conference aid from general aid included in the EU budget)
Fyra: detta visades i en vanlig bio i Center City i Philadelphia.
Four: this was being shown in a regular movie theater in Center City, Philadelphia.
Så här skiljer sig sökning via SSL från en vanlig sökning på Google:
Here's how searching over SSL is different from regular Google search:
För vanlig http-trafik märker användaren ingen skillnad.
For regular http traffic, the user will see no difference.
vanlig (aussi: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
volume_up
simple {adj.}
Det kan genomföras genom en vanlig ändring av arbetsordningen.
It can be implemented by means of a simple change to the Rules of Procedure.
Basic simple search is often enough.
Till och med antalet människor som dör av vanliga förkylningar är högre än så!
Even the number of people dying from a simple cold is much larger that that!
Using standard office tape graphite could be divided.
Den här sjukhusvaggan kostar 10,:,000 dollar, 10 gånger så mycket som en vanlig vagga.
This hospital crib cost 10,000 dollars, 10 times the standard.
I idealvärlden skulle konsumenterna naturligtvis få all nödvändig näring från en hälsosam vanlig kost.
Of course, in an ideal world, consumers would get all the necessary nourishment from a healthy, standard diet.
vanlig
volume_up
usual {adj.} (customary)
Om brister konstateras, kommer naturligtvis kommissionen i vanlig ordning att ingripa.
Naturally if shortcomings were noted, the Commission would intervene as usual.
En vanlig kombination är att studera i en omfattning av 80 % och att vara assistent 20 %.
The usual combination is 80 % studies and 20 % departmental duties.
En vanlig praxis i parlamentets tillfälliga utskott är att ministrarna framför sina synpunkter.
It is usual practice in Parliament ’ s temporary committees for ministers to give their points of view.
vanlig (aussi: genomsnittlig)
volume_up
av. {adj.} [abr.] (average)
vanlig (aussi: sedvanlig, bruklig)
volume_up
customary {adj.} (frequently used, common)
Europeiska unionens delaktighet förblir inom den vanliga ramen.
The EU's involvement will follow the customary rules.
I know, I am well aware of Mr Schulz's customary protests.
Jag försöker bara på mitt vanliga vis redovisa motiven för varför jag röstade för betänkandet.
I am not joking, Mr President, I am only telling you in my customary manner why I voted for the motion.
vanlig (aussi: slätstruken)
vanlig (aussi: daglig, om dagen)
volume_up
daily {adj.}
De värdena ligger på 100 ìT i det vanliga livet och 500 i industrin och när folk arbetar.
The values are 100 micro tesla in normal daily life and 500 micro tesla in industry and places of work.
Detta är ett viktigt problem, en vanlig och utbredd företeelse, så vanlig att den även i Europa allt oftare återfinns i den dagliga nyhetsrapporteringen.
This is a major issue, a practice so common and widespread that it is featuring increasingly, even in the European daily media.
För några är det faktiskt en ganska dyr försäkring, när vanliga människor skall betala avgift genom inköp av dagligvaror och genom den nationella skatten.
For some it is actually very expensive insurance, as ordinary people have to pay contributions via their daily purchases of everyday goods and via national taxation.
vanlig (aussi: trivial)

2. "intetsägande, trivial"

vanlig (aussi: menig, ordinarie, vardaglig, ordinär)
Om man frågar en vanlig medborgare i Europeiska unionen: " Vad är detta?
If you ask the ordinary citizen of the European Union, " What is this?
Jag anser att det nu finns alltför mycket information för en vanlig konsument inom EU.
I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.
Vi vet inte hur vanlig elström eller magnetfält påverkar oss.
We do not know how ordinary electric currents and magnetic fields affect us.

Exemples d'usage pour « vanlig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishJag är en vanlig människa, och jag ska tala om viktiga frågor!
   Mr President, I am a real person who is going to talk about real issues!
SwedishMan inhalerar kraftigare om man röker en "lightcigarrett" än en vanlig cigarrett.
People inhale more if they have a light cigarette than any other cigarette.
SwedishSå incitamenten är bättre för att producera medicin för en vanlig sjukdom.
So the incentives are much larger to produce drugs which treat more people.
SwedishFlygbesprutning är en mycket vanlig företeelse, särskilt i skogar och vinodlingar.
Aerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards.
SwedishTråkigt nog är kvinnohandel också en vanlig och ofta förekommande företeelse.
Sadly, trafficking in women is also a familiar and frequent phenomenon.
SwedishEn diskussionsklubb, ett alibi som ministrarna sedan i vanlig ordning kör över?
A talking shop, an alibi that the ministers then ride roughshod over?
SwedishDessa kemikalier finns ofta i hushåll och är en vanlig förgiftningsorsak för barn.
These chemicals are often found in the home and are a major cause of poisoning in children.
SwedishPersoner som genomgått en laryngektomi kan alltså inte använda en vanlig gasmask.
Laryngectomees are therefore unable to use a conventional gas mask.
SwedishJag ser fram emot att få denna rapport och vårt utskott kommer att svara i vanlig ordning.
I look forward to receiving that report and our committee will respond in due course.
Swedishvanlig nederländska kallas det inrättande av bullerskydd längs motortrafikleder.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
SwedishI en vanlig demokrati kan kritik från ett parlament leda till ett misstroendevotum.
This is what we have always said, this is what we are fighting for.
SwedishTonåringar som väger över 150 kg är en vanlig syn i amerikanska städer.
(PL) Mr President, teenagers weighing over 150 kg are a frequent sight in American cities.
SwedishFör barn som mig, att bli kallad barnslig kan vara en vanlig förekomst.
For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence.
SwedishDen nya tekniken kommer en dag att bli lika vanlig som säkerhetsbälte och bilradio är i dag.
The new technologies will one day become as natural as safety belts and radios are today.
SwedishDet är lika bekymmersamt som vanlig byråkrati, men vi kommer att få båda.
It is just as difficult as red tape but we are going to have both.
SwedishEn vanlig fråga när det gäller denna politik är alltid om glaset är halvfullt eller halvtomt.
It will be interesting to see the case law based on this new Directive.
SwedishCigaretter är vid vanlig användning mycket farliga, livsfarliga.
Typical use of cigarettes is extremely dangerous, life-threateningly so.
SwedishStandardinställningen för beskrivningar av kartobjekt är vanlig text.
By default the descriptions of your map items are in plain text.
SwedishEn vanlig missuppfattning är att en stor andel äldre människor bor på någon form av vårdhem.
It is a popular misbelief that a large percentage of older adults live in some form of care home.
SwedishEn vanlig orsak till att det finns många kontakter är att många poster i själva verket är dubblerade.
You can also back up your existing contacts by exporting to a CSV file. updated12/22/2011