« variation » traduction en anglais

SV

« variation » en anglais

volume_up
variation {gen. comm.}
EN

« variation » en suédois

volume_up
variation {substantif}

SV variation
volume_up
{genre commun}

1. général

variation (aussi: ostadighet, skiftning)
volume_up
fluctuation {substantif}
This could be part of a normal fluctuation.
Sådana variationer är vanliga i början, men med tiden kommer intäkterna att stabilisera sig.
Please be assured that after these initial fluctuations, your earnings will eventually stabilize.
För det tredje: Företagen måste kunna anpassa sig till variationer på marknaden, eftersom de är underställda marknaden.
Third, businesses must be capable of adapting to the market fluctuations to which they are subjected.
variation (aussi: omväxling)
volume_up
variation {substantif}
Det finns stor variation mellan de olika fibrer som en enskild spindel kan producera.
There's quite a bit of variation within the fibers that an individual spider can make.
Det räcker med en liten variation i utbudet för att orsaka en kris.
A slight variation in the supply is enough to spark a crisis situation.
Nya siffror från augusti 2001 visar inte någon märkbar variation i priserna på obegränsad tillgång.
New figures from August 2001 show no notable variation in unmetered access prices.
variation (aussi: mångfald, avart, typ, sort)
volume_up
variety {substantif}
Sedan säger man att det bara är med fasta bokpriser som man har en tillräcklig variation på titlar.
We are also told that only book price fixing allows there to be enough variety in titles.
The basis of a balanced diet is variety.
De uppvisar stor variation, stor diversitet i det genetiska arvet och rustika och robusta växter och djur.
They represent a great variety, a great diversity of genetic heritage, of hardy and robust plants and animals.
variation (aussi: skillnad)
volume_up
variance {substantif}
Det finns stor variation i arbetstagarnas och ungdomarnas utbildningsbehov.
This is at complete variance with the educational needs of workers and young people.

2. Musique

variation
volume_up
air varie {substantif}
variation
volume_up
diverseness {substantif}
variation
volume_up
variation {substantif}
Det finns stor variation mellan de olika fibrer som en enskild spindel kan producera.
There's quite a bit of variation within the fibers that an individual spider can make.
Det räcker med en liten variation i utbudet för att orsaka en kris.
A slight variation in the supply is enough to spark a crisis situation.
Nya siffror från augusti 2001 visar inte någon märkbar variation i priserna på obegränsad tillgång.
New figures from August 2001 show no notable variation in unmetered access prices.

Synonymes suédois de « variation »

variation
Swedish

Synonymes anglais de « variation »

variation

Exemples d'usage pour « variation » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishParlamentet för in en större variation i granskningen av europeisk lagstiftning.
Parliament brings greater diversity to the examination of European legislation.
SwedishDetta är vad som ger det europeiska systemet fullständig pluralism, variation, öppenhet och demokrati.
That is what brings full pluralism, diversity, openness and democracy to the European system.
SwedishOch det finns en stor variation av användare att ta hänsyn till.
And there is a wide diversity of users to take into account.
SwedishDet innebär en maximal variation ur ett växtgenetiskt perspektiv, vilket således garanterar en anpassning.
It allows maximum variability from the genetic viewpoint, thereby guaranteeing adaptation.
SwedishDet finns en fara med att använda snittdata, eftersom det är så pass stor variation inom länderna.
Now that's dangerous, to use average data, because there is such a lot of difference within countries.
SwedishAllra först kan dialogen med oljeproducerande länder leda till en större variation av leverantörer.
First of all, the dialogue with oil-producing countries could lead to a greater diversity of suppliers.
SwedishÄven om vi är angelägna om att uppmuntra variation bland våra jordbrukare vill jag tillägga ett varningsord.
While we are keen to encourage diversification by our farmers, I want to add a word of caution.
SwedishJag förstår att det är mycket svårt eftersom vi här måste bygga utifrån en variation av instrument.
I realise it is very difficult because here we have to construct something from a scattering of instruments.
SwedishVidare att underlätta systemet med variation av avgifterna, beroende på hur känsliga produkterna är.
Then there is the need to simplify the system for tariff modulation, according to how sensitive the products are.
SwedishPå grund av oljeprisernas variation kan det även bli mer än 2 procent vissa månader, men genomsnittet blir 2 procent.
Due to the volatility of oil prices it might even be more than 2% in some months but the average will be 2%.
SwedishPå grund av oljeprisernas variation kan det även bli mer än 2 procent vissa månader, men genomsnittet blir 2 procent.
Due to the volatility of oil prices it might even be more than 2 % in some months but the average will be 2 %.
SwedishVi måste framför allt ge utrymme åt variation, och låta bli att frysa denna variation i en övergripande rättslig ram.
We must, above all, provide room for diversity, and refrain from freezing this diversity in a horizontal regulatory framework.
SwedishDet är stor variation i rapporteringsplikterna för fartyg som anlöper och avgår från hamnar i de olika medlemsstaterna.
However, the reporting obligations of ships arriving in ports and leaving them vary greatly from one Member State to another.
SwedishDetta kräver respekt för variation och mångfald och också en förmåga att ta tillvara den dynamik som finns i hela Europa.
It is not a question, as is sometimes said, of a conflict between the old and the new Europe or between a free-trade Europe and political union.
SwedishDet förekommer en avsevärd variation även när det gäller hur nationella institutioner är organiserade och hur deras respektive organisationskultur ser ut.
National institutions also differ a lot in the ways that they are configured and in their organisational cultures.
SwedishVad fan är variation?
SwedishÄven om vi är angelägna om att uppmuntra variation bland våra jordbrukare vill jag tillägga ett varningsord.
fourthly, we need to set binding quantitative targets up to 2020 both for overall production from renewable sources of energy and for electricity for heating and cooling.
SwedishDet finns en stor variation av olika icke-dödliga vapen, några som uppenbarligen finns tillgängliga nu, och några som är under utveckling.
Now there's a whole range of different sorts of non-lethal weapons, some of which are obviously available now, some of which they're developing.
SwedishFörnybar energi kan hjälpa landsbygdsområden genom att tillhandahålla en variation av möjligheter och trygga jordbruksintäkter och genom att skapa arbetstillfällen.
Renewable energy can assist rural areas by providing diversification options, securing farm income and generating jobs.
SwedishNär man arbetar mot en gemensam politik för femton länder och slutligen tjugofem, kommer det alltid att finnas en viss variation i fråga om detaljerna.
In working towards a common policy for fifteen countries and ultimately twenty-five, there will always be some variations in detail.