« verka i » traduction en anglais

SV

« verka i » en anglais

EN

SV verka i
volume_up
{verbe}

verka i (aussi: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Nu måste rådet och parlamentet verka i nära samarbete och som jämbördiga parter.
The Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.
Kommissionen kommer att fortsätta att verka i den riktningen med all sin kraft.
The Commission will continue to work tirelessly to achieve this.
Det portugisiska ordförandeskapet vill verka i denna riktning, precis som rådet.
The Portuguese Presidency wants to work towards that, as does the Council of the European Union.

Traductions similaires pour « verka i » en anglais

verka verbe
I substantif
English
i préposition

Exemples d'usage pour « verka i » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

SwedishDet ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
SwedishEn rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
SwedishEn europeisk energipolitik innebär däremot att verka i harmoni och solidaritet.
A European energy policy, on the other hand, means acting in harmony and solidarity.
SwedishDet ställer också krav på vår förmåga att verka i det internationella sammanhanget.
It also makes demands of our ability to operate in an international context.
SwedishVi säger ofta att vi vill verka för mänskliga rättigheter i tredje land.
We often say, Mr President, that we want to promote human rights in third countries.
SwedishVi vill protestera mot att denna organisation inte tillåts verka i landet.
We wish to protest against the ban on the activities of this organisation.
SwedishAvslutningsvis finns det en möjlighet att fria medier en dag kommer att verka i Azerbajdzjan.
In conclusion, there is a chance that free media may one day operate in Azerbaijan.
SwedishDet blir ytterligare en straffåtgärd, men kommer även att verka i förebyggande syfte.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
SwedishJavier Solana har ingen legitimitet att i praktiken verka som EU:s utrikesminister.
Mr Solana has no legitimacy as the EU’s de facto foreign minister.
SwedishUtan detta skulle vi inte verka i ett verkligt öppet politiskt system.
Without this, we would not be operating in a truly open political system.
SwedishJavier Solana har ingen legitimitet att i praktiken verka som EU: s utrikesminister.
Mr Solana has no legitimacy as the EU’ s de facto foreign minister.
SwedishVi måste komma ihåg våra företag som med stor svårighet fortsätter att verka i Europa.
We must remember our businesses, which continue to operate in Europe with great difficulty.
SwedishJag är överens med henne om att vi måste verka för strikta djurskyddsnormer i världen.
I agree with her that our high animal-protection standards must be an example to the world.
SwedishI en demokrati skall olika aktörer verka i en fri och öppen debatt.
In a democracy, a variety of players should engage in free and open debate.
SwedishMitt mål är att verka för livsmedelsproduktion i Nordirland och livsmedelstrygghet inom EU.
My aim is to promote food production within Northern Ireland and food security within Europe.
SwedishDe skall verka i nära samarbete med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar.
They shall act in close cooperation with Member States ' diplomatic and consular missions.
SwedishVi talade om politikens villkor att verka i Europas fattigaste land: Moldavien.
We talked about the conditions under which politics was conducted in Europe's poorest country, Moldova.
SwedishSysselsättningssituationen i Europa verka äntligen bli litet bättre.
The employment situation in Europe seems to be slightly improving.
SwedishJag vet att detta kan verka som en småsak i ett större perspektiv, men vi har ett ansvar.
I know in the major scheme of things this might seem like a detail, but we have a responsibility.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet är fast beslutet att verka i denna riktning om enhällighet nås.
The Luxembourg Presidency firmly intends to move in this direction, if there is unanimity.