« citlivý » traduction en anglais

CS

« citlivý » en anglais

CS citlivý
volume_up
{adjectif masculin}

1. général

Vytvořili jsme kulturně citlivý psychosociální poradenský přístup.
We developed a culturally-sensitive psycho-social counseling approach.
Je zapotřebí, aby byl stejně citlivý, když k němu dochází v členských státech.
It also needs to be just as sensitive when this is happening in Member States.
Jedná se o relativně citlivý proces; možná je tomu tak více v některých zemích než jiných.
It is a relatively sensitive process, perhaps more so in some countries than others.
citlivý (aussi: praktický)
Tento přístup je citlivý, protože je založen na dobrých, vyzkoušených a testovaných tradicích.
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
EU a její členské státy by možná mohly citlivý přístup Islandu napodobit.
Perhaps the EU and its Member States could copy Iceland's sensible approach.
Abych pravdu řekl, skutečně si nejsem jistý, je-li to citlivý přístup.
I do not really know if that is a sensible approach, to tell you the truth.
citlivý (aussi: reagující)
citlivý (aussi: bystrý, choulostivý, detailní, drobný)
volume_up
subtle {adj.}
citlivý (aussi: delikátní, jemný, měkký, něžný)
volume_up
tender {adj.}
citlivý (aussi: cítící)
citlivý (aussi: vnímavý)
citlivý (aussi: senzitivní)

2. Économie

citlivý

Exemples d'usage pour « citlivý » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Czech(RO) Arktický region, stejně jako Antarktida, je obzvlášť citlivý na klimatické změny.
(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.
CzechObsah zprávy byl nanejvýš komplexní a citlivý, ale myslím, že jsme se s ní vypořádali dobře.
This was the most complex and delicate report for us but we managed well.
CzechTento citlivý přístup je brán v úvahu při provádění společné obchodní politiky.
This sensitivity is taken into consideration in the implementation of the common commercial policy.
CzechJe to citlivý nástroj, který musí být využíván co nejlépe.
It is a delicate instrument that must be used in the best way.
CzechJsme si vědomi toho, jak citlivý automobilový průmysl je.
CzechTyto odpovědi byly zcela správné: je pravda, že je nutné požadovat záruky a že se jedná o citlivý problém.
These answers were quite correct: it is true that guarantees must be demanded and that this is a delicate issue.
CzechTento akt je tedy velmi citlivý, a proto se domnívám, že je na místě jej co nejdříve schválit.
It is therefore a very delicate act, which is why I think that the right thing to do is to get through it as soon as possible.
CzechZ naší strany očekávala pochopení a citlivý přístup.
CzechCílem integrované námořní politiky je citlivý a harmonický rozvoj těchto oblastí prostřednictvím spolupráce.
The objective of the integrated maritime policy is to develop these areas carefully and in harmony by working together.
CzechJinak může situace značně destabilizovat tento citlivý region a mít děsivé a nepředvídatelné následky.
Otherwise the situation might really destabilise in this fragile region and bring about frightening and unforeseeable consequences.
CzechVnímám současně, jak citlivý je precedens posílené spolupráce, když jde o jazykový režim, a to zejména pro některé velké státy.
At the same time, I recognise the sensitivity of the precedent set by enhanced cooperation, particularly for some of the large states, as it involves a language regime.
CzechJe proto mou povinností pochválit zpravodaje, pana Cataniu, za jeho citlivý přístup a za to, jak úporně trvá i na ochraně lidských práv uvnitř Evropy.
I therefore consider it my duty to praise the rapporteur, Mr Catania, on his sensitivity to, and his insistence on, protection for human rights within Europe as well.
CzechJe to citlivý zlomový okamžik, který určí budoucnost Unie a vytvoří precedens pro budoucí rozpočtové procesy a úlohu, kterou bude hrát Evropský parlament.
This is a delicate juncture which will determine the future of the Union and provide a precedent for future budgetary procedures and the role that the European Parliament will play.
CzechPaní předsedající, pane komisaři, ráda bych vám poděkovala za citlivý přístup, kterým se vyznačovaly vaše úvodní poznámky i závěrečný projev a osobní svědectví.
Madam President, Commissioner, I would like to thank you for the sensitivity that you showed in your opening remarks and your closing speech, along with your personal testimony.
CzechMnoho organizací, které se zabývají monitorováním lidských práv, je znepokojeno tím, že předložený kompromis je nepřiměřený a že lidský přístup není dostatečně citlivý.
Many organisations which monitor human rights have presented views, and they have concerns and think that the compromise is inadequate and the human approach insensitive.
CzechVelmi jasně jsem však konstatoval i to, že jde o náročný, složitý a politicky citlivý proces, ale pochopitelné uděláme, co bude v našich silách, abychom dosáhli přijetí závěrů.
I also stated very clearly, however, that this is a difficult, complex and politically delicate process, but we will obviously do our utmost to reach a conclusion.
CzechZnám houževnatost pana zpravodaje Leichtfrieda, kterému tímto blahopřeji k jeho práci a také k tomu, že je obzvláště citlivý k otázkám letecké dopravy a sociálním otázkám.
I am aware of the tenacity of the rapporteur, Mr Leichtfried, whom I congratulate on his work and also on his particular sensitivity to air transport and social issues.
CzechJe to nanejvýš citlivý úkol, jak řekli někteří z vás, protože ještě nemáme v platnosti Lisabonskou smlouvu, Smlouvu, kterou 27 vlád podepsalo, ale ještě neratifikovalo.
It is an extremely delicate challenge, as some of you have said, since we do not have the Treaty of Lisbon in place yet, a Treaty signed but not yet ratified by the 27 governments.
CzechV tomto smyslu tato otázka vyžaduje citlivý přístup, nejen pokud jde o platby v příštím roce, ale i s ohledem na plnění letošního rozpočtu na rok 2011.
In this sense it is an issue requiring delicate handling not only with regard to the payments for the following year, but also with regard to implementation of the 2011 budget for the current year.
Czech(PL) Paní předsedající, zdá se mi, že na celém světě není jiný parlament, jenž by byl tak přehnaně citlivý na otázky ochrany práv sexuálních menšin jako Evropský parlament.
(PL) Madam President, it seems to me that there is no more hypersensitive Parliament in the world as regards the protection of the rights of sexual minorities than the European Parliament.