« dávat » traduction en anglais

CS

« dávat » en anglais

CS dávat
volume_up
[dávám] {verbe}

Abyste v sobě objevili tu schopnost dávat a sdílet, musíte dávat a sdílet.
To discover the capacity to give and share, you need to be giving and sharing.
Nemusí již být rozumné dávat možnost přeškolení starším horníkům.
It may no longer be sensible to give older miners the option of retraining.
EU musí jednat s Ukrajinou jako se skutečným partnerem a dávat jí jasné odkazy.
The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
dávat (aussi: dát, klást, oceňovat, položit)
Jsme schopni dělat výjimky, dávat lidi do speciálních kategorií.
We have the capacity to carve out exceptions, put people in a special category.
Cíle Lisabonské strategie bychom neměli dávat k ledu.
The objectives of the Lisbon Strategy should not be put on ice.
Nebudu dávat připínáčky na učitelskou židli.
I will not put tacks on the teacher's chair."
dávat (aussi: rozdávat, rozdělit)
Jak proboha můžete dávat symbolické dárky zemím, které prohlašují, že základem lidských práv je právo šaría?
How on earth can you hand out symbolic gifts to countries that claim that sharia law is the basis of human rights?

Exemples d'usage pour « dávat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMyslím, že právě předsednictví můžeme dávat vinu za jejich dnešní nepřítomnost.
I think it is the Presidency that stands indicted tonight for their absence.
CzechTento název může dávat dobrý smysl, když se o něm baví odborníci na marketing.
This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
CzechMusíte si dávat pozor na to, v jakém duševním rozpoložení se nacházíte.
And you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
Czech(ES) Paní předsedající, pane komisaři, musíme dávat pozor na to, jak se rozprava vyvíjí.
(ES) Madam President, Commissioner, we have to be careful how debates develop.
Czech"Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik."
'The Union may take initiatives to ensure coordination of [...] social policies.'
CzechMusíme si dávat pozor, aby dobré úmysly nesklouzly v nadměrnou byrokracii.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
CzechProtože všichni víme, i když to zní otřepaně, že tajemství bytí je dávat.
Because we all know, corny as it sounds, the secret to living is giving.
CzechJestliže chceme být vedoucí silou, měli bychom to dávat jednoznačným způsobem najevo.
If we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
CzechSměrnice by měla bránit nejasnostem a neměla by dávat jakýkoli prostor pro "šedé" oblasti.
The directive should prevent confusion and should not allow any room for 'grey' areas.
CzechTéměř tolik jako dávat ženám v této místnosti při příchodu růži.
Almost as patronising as giving the women in this room a rose when they came in.
CzechJako Evropané bychom si měli dávat pozor na to, abychom se takových obvinění nedopouštěli.
As Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
CzechJe třeba také dbát na to, aby to z naší strany neznamenalo jen dávat.
Care should also be taken to ensure that it is not just giving on our part.
CzechDůležité není dávat přednost problémům, nýbrž dávat přednost řešením k problémům.
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
CzechDávat, vyhlásit a plnit závazky by se měly jen v případě cílů, které jsou dosažitelné.
Undertakings should only be made, announced and entered into on aspects that are achievable.
CzechV těchto oblastech musí zákonodárná moc dávat moci výkonné přesné pokyny.
In these sectors, it must be the legislature that gives precise indications to the executive.
CzechMusíme dávat pozor, abychom se nestali opozicí demokratickým reformám čínského národa.
We must be careful not to create an opposition to democratic reforms among the Chinese people.
CzechNáš Parlament, který tyto občany reprezentuje, si na tyto věci musí dávat obzvláštní pozor.
Our Parliament, which represents these citizens, must be particularly vigilant about this.
CzechMusíme proto dávat pozor, aby tato hospodářská soutěž probíhala spravedlivě.
We must therefore take care that this new competition is fair.
CzechMusíme být bdělí a ostražití; dávat si pozor na hadí vejce, jak nás učil Ingmar Bergmann.
We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us.
CzechPolitický establishment musí nyní dávat pozor, aby léčba nebyla horší než samotná choroba.
The political establishment now has to be careful that the cure is not worse than the disease.