« docílit » traduction en anglais

CS

« docílit » en anglais

CS docílit
volume_up
[docílím] {verbe}

Především musíme docílit větší slučitelnosti mezi různými azylovými nástroji.
Above all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.
Podařilo se nám docílit kompromisu, dobrého kompromisu pro všechny.
We have managed to achieve a compromise, a good compromise for everyone.
Zavedením nové daně zcela jistě nemůžeme docílit lepší regulace finančních trhů.
We certainly cannot achieve better financial market regulation by introducing a new tax.
Navzdory technickým omezením a jiným tlakům se zprávě podařilo docílit alespoň minimálního souboru požadovaných cílů.
Despite technical restrictions and other pressures, this report managed at least to attain a minimum set of desired objectives.

Exemples d'usage pour « docílit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechMěli bychom docílit relevantní, smysluplné a poučené účasti dětí na rozhodování.
It should be relevant, meaningful and informed child participation.
CzechPane komisaři, musíme co nejdříve docílit zákazu vracení vylovených živočichů zpátky do moře.
We must get to the point of banning discards as soon as possible, Commissioner.
CzechPokud ale opravdu chci, aby hudba šla tudy, nejlepší způsob, jak toho docílit, je poslouchat.
If I really want the music to go there, the best way for me to do it is to listen.
CzechMusíme například docílit toho, aby měla Libye konečně azylový systém.
For example, we need to ensure that Libya finally has an asylum system.
CzechJen díky ochotě ke spolupráci na studii je možné docílit pokroku v léčbě  této choroby.
It is only through the willingness to take part in studies that clinical progress is possible.
CzechToho lze docílit pouze prostřednictvím spolupráce mezi Komisí a členskými státy.
This is a task which will be accomplished through cooperation between the Commission and Member States.
CzechPokroku lze docílit, pokud jsou jednotlivé země schopny snadno reformovat své vnitrostátní instituce.
Progress is made if countries can easily reform their national institutions.
CzechMůžeme toho docílit označováním výrobků v souladu s novým nařízením o označování potravin.
We can do this by using labelling in line with the new Regulation on the labelling of foodstuffs.
CzechAbych odpověděl na otázku pana předsedy, jestli lze docílit nějakého pozitivního posunu.
To answer the President's question, can any progress be made?
CzechTohoto zabezpečení potravin bychom měli docílit prostřednictvím příslušných rozhodnutí na úrovni EU.
This security should be guaranteed by appropriate decisions at EU level.
CzechMusí být větší než vliv, kterého bychom mohli docílit, pokud bychom postupovali jednotně jako Unie.
It must be greater than the impact that we can have by taking united action in the Union.
CzechToho lze docílit jen pravidelným sledováním, kontrolami a prohlídkami během celého procesu.
That can only be done by regular monitoring, inspection and control at every point along the way.
CzechMůžete toho docílit pouze tak, že přepnete na místní účet a poté zpět na účet Microsoft.
The only way to do this is to switch to a local account, and then switch back to a Microsoft account.
CzechJak můžeme docílit rozlišení mezi hodnotou a peněžní hodnotou?
How can we arrive at a distinction between value and monetary value?
CzechLze toho docílit pomocí vodního hospodářství: regulací řek, zbudováním nádrží, atd.
The way to do this is to undertake water management: regulation of rivers, construction of reservoirs, etc.
CzechZa prvé, politika pro oběti musí docílit sympatie veřejnosti, uznání a sociální podpory obětem.
Firstly, the victims' policy requires public sympathy, recognition and social support for victims.
CzechNyní nastal čas docílit pozitivního posunu směrem k našim aspiracím a stanovit naši reformní strategii.
Now is the time to make progress towards our aspirations and to determine our reform strategy.
CzechPřichycení je snadný (a zábavný) způsob, jak docílit současného zobrazení dvou webů nebo webových stránek na obrazovce.
Snap is a quick—and fun—way to show two sites or pages on your screen at one time.
CzechKontrola se vztahuje také na rybářská plavidla, čímž lze docílit i nárůstu bezpečnosti malých plavidel.
Monitoring also applies to fishing vessels, so that the safety of small vessels can also be increased.
CzechCílem těchto kroků je dosažení reciprocity, přičemž jedním z vhodných způsobů, jak toho docílit, jsou také činnosti v rámci WTO.
The objective is to obtain reciprocity and one appropriate route is via the WTO.