« dohodnutý » traduction en anglais

CS

« dohodnutý » en anglais

CS dohodnutý
volume_up
{adjectif masculin}

dohodnutý (aussi: daný, stanovený, určený)
volume_up
given {adj.}
Vzhledem k tomu, že dohodnuté znění dokumentu je považováno za lepší než obecný přístup Komise, to nedává smysl.
Given that the agreed text is acknowledged as better than the Council general approach, this does not make sense.
Jsem přesvědčena, že rozpočet EU musí mít dostatečné zdroje, aby byl schopen financovat dohodnuté závazky.
I believe that the EU budget must be given sufficient resources to be able to finance the commitments that have been decided upon.
Jsme přesvědčeni, že rozpočet EU musí mít dostatečné zdroje, aby byl schopen financovat dohodnuté závazky.
We believe that the EU budget must be given sufficient resources to be able to finance the commitments that have been decided upon.
dohodnutý (aussi: obydlený, pevný, stálý, uhrazený)

Exemples d'usage pour « dohodnutý » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechV Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.
The Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
CzechSlovensko určitě nebude zemí, která dohodnutý rámec překročí.
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
Czech(GA) Pane předsedo, vítám výsledky, jež byly dohodnuty na konferenci COP 16 v Cancúnu.
(GA) Mr President, I welcome what was agreed at COP 16 in Cancún.
CzechByl by lepší dohodnutý kompromis mezi Prištinou a Bělehradem?
Would a negotiated compromise between Priština and Belgrade have been better?
CzechIronií je, že před pouhými osmi lety byly v New Yorku dohodnuty rozvojové cíle tisíciletí.
It is an irony that, only eight years ago, the Millennium Development Goals were agreed upon in New York.
CzechVěci mohou být z 80 % dohodnuty, ale my potřebujeme těch dalších 20 %.
CzechTento pozměňovací návrh zvyšuje maximální množství CO2 a oddaluje dohodnutý termín z roku 2012 na rok 2015.
The amendment increases the maximum amount of CO2 and postpones the agreed date of 2012 to 2015.
CzechSummit EU-Afrika nyní zahrnuje proces dohodnutý v Tripolisu, proces dohodnutý v Rabátu a všechny další procesy.
The EU-Africa summit now integrates the Tripoli process, the Rabat process and all the other processes.
CzechTento dohodnutý text obsahuje některé návrhy, které předložila naše skupina a jež hájí práva uživatelů.
It is true that the agreed text contains some of the proposals tabled by our group, defending the rights of users.
CzechDruhým velmi zajímavým příspěvkem je doporučení, aby každý podnik plnil svůj vlastní dohodnutý plán v oblasti rovnosti.
Secondly, there is the recommendation that each company implement its own negotiated equality plan.
CzechDohodnutý kompromis má dva ústřední body.
CzechVítáme však skutečnost, že dohodnutý návrh umožňuje Evropskému parlamentu tyto projekty vyhodnocovat a ovlivňovat.
However, we welcome the fact that the negotiated proposal enables the European Parliament to evaluate and influence the projects.
CzechTyto příspěvky byly pokaždé dohodnuty na období pěti let a nyní je cílem obnovit tyto dohody na období 2009-2014.
These contributions were always agreed for five-year periods, and the aim is now to renew the agreements for the 2009-2014 period.
CzechVe středu pozornosti jsou již od Osla přes dohodnutý plán a přes ženevské úmluvy a jiné iniciativy parametry řešení.
From Oslo, through the Road Map, through the Geneva Accords, and other initiatives, the parameters of the solutions are in focus.
CzechV Radě jsou dohodnuty zásady a postupy toho, jak bude Společenství realizovat opatření v oblasti regionální politiky.
The Council reaches an agreement on the principles and procedures for implementing Community action in the regional policy field.
CzechV Tichomořském regionu ostatně probíhají vnitřní konzultace, ale platí dohodnutý cíl, že úplná dohoda EPA bude ukončena v roce 2008.
Finally, the Pacific region is consulting internally, but the agreed objective remains to finalise a full EPA in 2008.
CzechV popředí musí stát dohodnutý postup mezi členskými státy EU, kde nebude zásadní změna proti stávajícím systémům.
An agreed procedure between the EU Member States in which there is no fundamental change to the existing systems must be at the forefront.
CzechProto je rozumné podpořit dohodnutý soubor opatření, aby mohla nadace fungovat v co nejkratším možném čase a na pevném základu.
So it is reasonable to support the negotiated package so that the Foundation can function as soon as possible on solid bases.
CzechAvšak s kompromisy, které byly dohodnuty s ohledem na tento text, je to ještě méně pravděpodobné než, jak tomu bylo původně.
With the compromises that have been struck in respect of this text, though, this is even less likely than was originally the case.
CzechProto vítám balíček 30 miliard EUR určených na půjčky pro malé a střední podniky, který byl dohodnutý na zasedání Rady ECOFIN.
For this reason, I welcome the EUR 30 billion package for loans for small and medium-sized enterprises agreed by the ECOFIN Council.