« domněle » traduction en anglais

CS

« domněle » en anglais

CS domněle
volume_up
{adverbe}

domněle (aussi: zdánlivě)
domněle
domněle

Exemples d'usage pour « domněle » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechPro takové lidi by bylo vhodnější označení "domnělé osoby samostatně výdělečně činné”.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
CzechPrvní, domněle svobodné volny, které se mají konat na podzim tohoto roku, jsou totální fraškou.
The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
CzechVesla se pro mne stala svým způsobem symbolem toho, kolika způsoby jsem překonala domnělé limity.
I suffered from tendinitis on my shoulders and saltwater sores on my bottom.
CzechTomuto tajnůstkářství a domnělé ochraně bude teď a tady učiněna přítrž.
This secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now.
CzechUvalení doplňkové dávky protiřečí strukturálním změnám, které EU i Spojené království domněle podporuje.
Imposing a super levy goes against the structural changes which both the EU and the UK Government claim to support.
CzechJednou z nejvíce vzrušujících je pro mne, když se tento mladý muž, Stephen Bradley, domněle v roce 1820 setkal s Ježíšem.
One of the most exciting to me is this young man, Stephen Bradley, had an encounter, he thought, with Jesus in 1820.
CzechU strojů ovládaných zákazníky může být označeno za domnělé padělky maximálně 1 % těchto eurobankovek.
In addition, for customer-operated machines, a maximum of 1% of these euro banknotes may be sorted as suspected counterfeit euro banknotes.
CzechRozdávat dnes dary, domněle pomáhat lidem a být oslavováni jako štědří dobrodinci společnosti, to je špatná politika.
Handing out gifts today, supposedly helping people and being feted for acting like a generous social benefactor, is the wrong policy.
CzechExtrémní a neodpovědné poznámky naznačující možnost vyloučení tak domněle arogantní země z Unie jsou důvodem k znepokojení.
The extreme and irresponsible comments raising the possibility of excluding such a supposedly arrogant country from the Union are cause for alarm.
CzechEvropská unie byla známa tím, že čas od času přijímá ukvapené právní předpisy opírající se buď o domnělé, nebo někdy skutečné hrozby terorismu.
The European Union has been known, time and again, to adopt precipitate legislation, based either on alleged or sometimes real terrorist threats.
CzechAbych uvedl příklad, v domněle moderním Alžírsku čeká na každého, kdo by se pokusil obrátit muslima na jinou víru, pětileté vězení a obrovské pokuty.
To give just one example, in supposedly 'modern' Algeria, a five-year prison sentence and sky-high fines are envisaged for anyone attempting to convert a Muslim.
CzechJe možné říci, že po téměř třech desetiletích, ve kterých dominoval model deregulace a teorie o domnělé spolehlivosti finančních trhů, jsme svědky radikální změny.
It may be said that we are witnessing a radical change in tone after nearly three decades dominated by the model of deregulation and theories on the alleged infallibility of the financial markets.