« domy » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous dómy
CS

« domy » en anglais

volume_up
domy {m pl.}
EN

CS domy
volume_up
{masculin pluriel}

domy
Domy těchto lidí se rozpadají společně s jejich vzpomínkami.
The houses of the people, together with their memories, have been eroded.
Civilní obyvatelé byli bez rozdílu napadáni a byly bombardovány domy.
Civilians were attacked indiscriminately and houses were bombed.
Doplnil ji o vodárnu a o domy, které tam stojí, a ukázal, jaké domy jsou napojené na vodárnu.
He put on it the water plant, and which houses are there, which houses have been connected to the water.

Exemples d'usage pour « domy » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

CzechTo je nejlepší způsob jak ovlivnit lidi, jak se k nim dostat, a ne kupovat drahé domy.
That is the best way to influence people, to go to them, and not buy costly buildings.
CzechViděli jsme školy, továrny, domy a nemocnice, které byly úmyslně napadeny.
We saw schools, factories, homes and a hospital deliberately attacked.
CzechVidíte, domy jsou plné různých přístrojů; ani je všechny nedokážu vyjmenovat.
Look, the homes are full of machines. I can't even name them all.
CzechDomy, kostely a kláštery v křesťanských komunitách jsou pleněny a ničeny.
Homes, churches and monasteries in Christian communities are being ransacked and destroyed.
CzechÚřad pro stavbu není schopen postavit nové domy a ty stávající se rozpadají.
The housing office is unable to build new structures, and existing structures are falling apart.
CzechOvšem problémem jsou zejména staré budovy a ne pouze panelové domy.
It is mainly old buildings that are a problem, of course, and not just blocks of flats.
CzechNejpozději do 31. prosince 2020 budou muset být všechny nové domy s téměř nulovou spotřebou energie.
By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
CzechJe důležité zabránit tomu, aby byly historické pevnosti nahrazovány moderními bytovými domy.
It is important to prevent the historic fortress being replaced by modern apartment blocks.
CzechMusíme přiznat prioritu způsobu, jímž jsou naše domy projektovány.
We must give priority to the way in which our homes are designed.
CzechPodobně jako v Pekingu se při stavbě olympijských sportovišť dostávají do cesty domy obyvatel.
Just as in Beijing, people's homes are getting in the way of the construction of Olympic facilities.
CzechJe to důvod, proč lidé na nemovitostním trhu odmítají prodat své domy
That means when we're in a risk mindset -- excuse me, when we're in a loss mindset, we actually become mor
CzechVytvoří si vlastní sterilní pitnou vodu a mohou začít opravovat své domy a své životy.
They can make their own sterile drinking water, and start to get on with rebuilding their homes and their lives.
CzechNetřeba říkat, že obrovské obchodní domy, jaké mají ve Spojených státech, jsou nemyslitelné v našem regionu.
Needless to say, mega stores like they have in the United States are unthinkable in our region.
Czech(DE) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, město tvoří domy, obec tvoří lidé.
(FR) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is hands that build the town, and men that build the city.
CzechUž jsem začínal mít tak silné halucinace, že mi domy za mnou začaly připadat jako velké zvířecí hlavy.
I began to hallucinate so hard that the buildings that were behind me started to look like big animal heads.
CzechNaše domy a města jsou zabetonována do zemské kůry.
Our homes and cities are cemented into the earth's crust.
CzechŘeky, které se vylily ze svých koryt, zaplavily ulice a domy.
CzechPro příklad stačí zaměnit bytové domy za města.
CzechPanelové domy v zemích V4 a v Bulharsku a Rumunsku vznikaly před čtyřiceti lety a potřebují rekonstrukci.
(SK) The prefab blocks of flats in the V4 countries and in Bulgaria and Romania were built 40 years ago and are in need of renovation.
CzechPři hlasování jsem myslel na lidi, kteří v záplavách ztratili své domy, osobní věci, zvířata a dokonce i rodinné příslušníky.
I voted thinking about the people who lost their homes, belongings, animals and even family members in the floods.